fixed-rate royalty

  • Обща политехника
  • роялти с фиксирана величина
200 допълнителни резултата:
политех.absolute reaction rate theoryтеория за абсолютните скорости на реакциите
политех.absorption rateинтензивност на поглъщане
политех.absorption rateскорост на поглъщане
политех.accuracy rateстепен на точност
мин.advance rateскорост на напредване
политех.amount of royaltyразмер на лицензно възнаграждение
политех.angular rateъглова скорост
политех.ascensional rateскорост на изкачване
политех.ascensional rateподемна скорост
политех.at a uniform rateинтензивност на поглъщане
политех.at a uniform rateскорост на поглъщане
фин.base interest rateосновен лихвен процент
политех.base-wage rateосновен размер на заплата
изч.bit rateскорост на предаване на информация
политех.boiler steam rateпаропроизводителност на котел
политех.burn-off rateскорост на стопяване
политех.burning rateспецифично топлинно натоварване на скара
политех.burning rateскорост на горене
ядр.capture rateскорост на захващане
ел.charging rateскорост на зареждане
политех.charging rate relayреле за дозиране на зареждането
политех.circulation rateскорост на циркулация
застр.claim rateощетимост
застр.claims rateощетимост
политех.clock rateчестота на тактови импулси
политех.clock rateтактова честота
фин.collection rateсъбираемост
ядр.collision rateинтензивност на сблъскване
политех.combination rateкомбинирана тарифа
политех.combustion rateтоплинно напрежение на скара
политех.combustion rateскорост на процес на горене, интензивност на горене
тех.consumption rateразходна норма
политех.conversion rateскорост на превръщане
политех.cool-down rateскорост на охлаждане
политех.corrosion rateстепен на корозия
ядр.count rateскорост на броене
ядр.counting rateскорост на броене
ядр.counting rate indicatorиндикатор на скоростта на броене
политех.counting-rate meterброяч на честотата на импулси
мех.creep rateскорост на пълзене
политех.critical rateкритична скорост
политех.crystallization rateскорост на кристализация
изч.data processing rateскорост на обработване на данни
изч.data rateскорост на предаване на данни
политех.day-rate paymentзаплащане на ден
физ.decay rateскорост на разпадане
геол.decay rateскорост на изветряване
хим.decomposition rateскорост на разпадане
политех.deposition rateскорост на отлагане
ел.discharge rateскорост на разреждане
политех.discharge rateрежим на разреждане
ядр.dosage rateмощност на доза
ядр.dose-rate meterдозиметър
ядр.dose-rate monitorмонитор на мощност на доза
тех.double-rateдвускоростен
ел.double-rateдвутарифен
политех.double-rate meterдвутарифен електромер
политех.dual-rate springресор с променлива характеристика
политех.earned period rateсредночасова заплата
политех.earned rateсредночасова заплата
политех.emission rateинтензивност на излъчване
политех.emission rateизлъчвателна способност
изч.error rateстепен на погрешност
политех.error rateчестота на грешки
erythrocyte sedimentation rateскорост на утаяване на еритроцитите
политех.evaporation rateскорост на изпарение
фин.exchange rateвалутен курс
политех.exchange rateскорост на обмен
политех.expansion rateскорост на разширение
ядр.exposure rateмощност на облъчване
политех.failure rateчестота на повреди
тлв.field rateчестота на полукадри
тлв.field-repetition rateчестота на полукадри
воен.fire rateскорост на стрелба
политех.firing rateинтензивност на горене
политех.firing rateразход на гориво
политех.first-rateпървостепенен
политех.first-rate qualityнай-високо качество
ядр.fission rateинтензивност на делене
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
добави значение или превод тук