fixed position

  • Обща политехника
  • неподвижно положение
  • опорна точка
198 допълнителни резултата:
политех.adjust work for positionустановявам обработбан детайл
политех.air position indicatorуказател за местоположението
политех.all-positionпредназначен за работа във всички пространствени положения
политех.all-position electrodeелектрод за заваряване във всички пространствени положения
политех.alpha-positionалфа-положение
политех.angular positionнаклонено положение
политех.antenna positionположение на антена
политех.at-rest positionнеработно положение
политех.backward positionположение заден ход
хим.blocked positionзащитено място
хим.bridging positionмостово положение
политех.burried positionслаба позиция
изч.card positionпозиция на перфокарта
изч.character positionпозиция на знак
политех.cis-positionсъседен
политех.cis-positionцис-положение
политех.closed positionзатворено положение
политех.command positionзададена позиция
политех.commanded positionзададена позиция
политех.control positionпункт за управление
политех.defined positionзададено положение
политех.depression position finderоптичен визьор с вертикална база
политех.determination of positionопределяне на местоположение
политех.digital positionцифрова позиция
политех.digital positionцифров разряд
политех.down hand position weldзаваръчен шев, изпълнен в долно положение
политех.downhand positionдолно положение
политех.downhand position weldingзаваряване в долно положение
политех.downward positionдолно положение
политех.end positionкрайно положение
политех.epi-positionепиположение
политех.equatorial positionекваториално положение
политех.equilibrium positionравновесно положение
политех.extreme positionгранично положение
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.flat positionдолно положение
политех.forward positionположение преден ход
политех.free positionнатурална положение
политех.full-on positionположение пълен ход
политех.function of positionфункция на положението
политех.gravity positionдолно положение
нав.ground-position indicatorиндикатор за положението на самолет спрямо земята
политех.holding positionположение за включване
политех.home positionизходно положение
политех.home positionположение на покой
политех.horizontal positionхоризонтално положение
политех.horizontal-position weldingзаваряване на хоризонтален шев във вертикална равнина
политех.idle positionположение на празен ход
политех.idle positionнеработно положение
in a squatting positionклечешката
in a squatting positionклечешком
политех.inclined-position weldingзаваряване на наклонен шев в долно положение
initial positionначално положение
фин.international investment positionмеждународна инвестиционна позиция
политех.meso-positionмезоположение
политех.meta-positionметаположение
политех.mid positionсредно положение
ел.mid-position contactконтакт със средно положение
рад.monitoring positionпункт за прослушване
политех.neutral positionнеутрално нулево положение
мех.non-fixedнезапънат
политех.normal positionнормално положение
политех.off-positionизключено положение
политех.off-positionположение изключено
политех.off-position interlockблокировка за изключено положение
политех.on-positionположение включено
политех.on-positionвключено положение
политех.on-positionработно положение
политех.open positionотворено положение
политех.operating positionработно положение
политех.out-of-positionнеправилно поставен
политех.overhead positionтаванно положение
добави значение или превод тук