fixing bolt

  • Обща политехника
  • монтажен винт
  • фиксиращ болт
198 допълнителни резултата:
кино.acid-fixing bathкисел фиксажен разтвор
политех.adjuster boltнатягащ болт
политех.adjuster boltрегулиращ болт
политех.anchor boltанкерен болт
тех.arbor boltимбусен болт
политех.around boltфундаментален болт
политех.assembling boltмонтажен болт
политех.attachment boltсъединителен болт
политех.ball-headed boltболт със сферична глава
политех.barb boltанкерен болт
политех.bay boltанкерен болт
политех.binder boltболт с т-образна глава, стопорен болт
политех.binder boltболт за лагерен капак
политех.black boltнеобработен болт
политех.blank boltненаряван болт
воен.blowback boltсвободен затвор
boltстягам/притягам с болтове
boltизлапване набързо
boltпроучвам, разследвам
boltокови (за крака)
boltхуквам, избягвам, офейквам
boltизбъбрям, изтърсвам
boltBOLT upright изправено, с изпънат гръб
boltмълния, гръм
boltсноп (от върбови вейки, тръстика)
boltхукване, побягване, избягване
boltизгълтвам/излапвам набързо
boltпресявам, отсявам (брашно) през сито
boltрезе, мандало, лост, затвор (на оръжие)
boltзаключвам, залоствам (врата), to BOLT someone in/out заключвам някого вътре/навън
ист.boltстрела
тех.boltболт
тех.boltболтов
политех.boltшпилка
политех.boltзакрепвам с болт
boltтоп, руло (плат, тапети и пр.)
boltнапущам, изоставям (партия и пр.)
разг.boltоплюсквам
разг.boltопрасквам
политех.bolt chiselсекач с тясно острие
политех.bolt circleокръжност с отвори за болтове
политех.bolt clipperклещи за рязане на арматура
политех.bolt cutterмашина за нарязване на болтове
политех.bolt dieвинтонарезна плашка
политех.bolt dieщампа за коване на болтове
политех.bolt headerмашина за формуване на глави
политех.bolt jointболтово съединение
жп.bolt lockзадвижваща контролна заключалка
воен.bolt mechanismзатворен механизъм
политех.bolt onзакрепвам с ботл
политех.bolt pinнапречен клин
политех.bolt pinщифт
политех.bolt pressпреса за щамповане на болтове
политех.bolt retentionосигурителен елемент срещу саморазвиване на болт
политех.bolt stapleухо на болт
политех.bolt stockболтова стомана
политех.bolt timberбичен дървен материал
политех.bolt togetherзакрепвам с болт
политех.bolt tongsковашки клещи за изковаване на болтове
политех.bolt toothцевен зъб
политех.bolt upзатягам, закрепвам с болт
политех.bolt upзавинтвам
политех.bolt wireтел за изработване на болтове с малък диаметър
политех.bolt-clippersболтови клещи
политех.bolt-locking deviceпредпазно устройство против саморазвиване
политех.bolt-screwing machineболтонарезна машина
политех.bolt-threading machineболтонарезна машина
политех.bright boltобработен болт
политех.buffer boltбуферен прът
политех.butterfly boltкрилчат болт
политех.button-head boltболт с полусферична глава
политех.button-headed boltболт с полусферична глава
политех.cap boltскрепителен винт
политех.capstan-head boltболт с радиални отвори пробити в главата
политех.catch boltстопорен болт
политех.catch boltстопорен щифт
политех.chain boltверижен болт
политех.cheese-head boltболт с цилиндрична глава
политех.clamp boltзатягащ болт
политех.clamping boltзатягащ болт
политех.coach boltвинт за дърво
геол.cone-clamp boltболт с конусно затягане
политех.conical boltконусен болт
политех.connecting boltсъединителен болт
политех.construction boltмонтажен болт
политех.copper boltпоялник
политех.copper boltмеден болт
политех.cotter boltболт с клиновидна глава
политех.countersunk boltболт със скрита глава
политех.coupling boltвинтова стяга
политех.coupling boltсъединителен болт
политех.crab boltсъединителен анкерен болт
политех.cup head boltболт с полукръгла глава
политех.cup nib boltболт с полукръгла глава и зъб
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.detachable fixingразглобимо закрепване
политех.die-bolt cutterплашкова болтонарезна машина
политех.distance boltдистанционен болт
политех.dog boltшарнирен болт
политех.door boltрезе на врата
политех.dormant boltболт със скрита глава
политех.double-end boltшпилка
политех.dowel boltшлифовеан болт
политех.drag boltтегличен болт
политех.draw boltтегличен болт
политех.draw-in boltболт за затягане на фрезови дорници
политех.drift boltанкерен болт
политех.drift boltклин за избиване
политех.driving boltпалец на сърце
политех.drop boltшарнирен болт
политех.dye fixingфиксиране на багрило
жп.electric bolt lockелектрическа контролна заключалка
политех.erection boltмонтажен болт
мин.expansion sleeve boltщанга с разпорна гайка
мин.expansion-shell boltщанга с разпорна гайка
мор.eye-boltобух
политех.fang boltнасечен накерен болт
политех.field boltмонтажен болт
политех.film fixingфиксиране на филм
политех.fin-neck boltболт с издатък под главата
политех.fishplate boltболт за челно свързване
политех.fitter boltточно обработен болт
политех.fitter boltпасващ болт
fixingукрепване
тех.fixingзапъване
тех.fixingзастопоряване
тех.fixingфиксаторен
тех.fixingкрепителен
политех.fixingзакрепващ
политех.fixingприкрепващ, застопоряващ, фиксиращ
политех.fixingзакрепване
политех.fixingприкрепване, застопоряване, фиксиране
банк.fixingфиксинг
кино.fixing bathфиксираща баня
политех.fixing bossудебеление на отвори за закрепване
политех.fixing brakeзастопоряваща спирачка
политех.fixing deviceзастопоряващо устройство
политех.fixing dimensionмонтажен размер
политех.fixing diodeдиод за фиксиране
тех.fixing elementsкрепежен
политех.fixing momentзапъващ момент
политех.fixing of railsзакрепване на релси
политех.fixing of slopeукрепване на скат
политех.fixing screwсъединителен винт
политех.fixing screwфиксиращ винт
политех.fixing studцентровъчен щифт
политех.flush boltрезе на врата
политех.flush-headed boltболт със скрита глава
политех.forelocked boltшплинтован болт
политех.foundation boltфундаментален болт
политех.full-thread boltболт с резба до главата
политех.gib-headed boltболт-кука
политех.gland boltболт за капак на салник
политех.guide boltнаправляващ болт
политех.half-bright boltполуобработен болт
политех.hanger boltшпилка
мин.headed boltпрът с разширяващо се закотвящо устройство
политех.hex boltболт с шестостенна глава
политех.hexagon-head boltболт с шестостенна глава
политех.hexagon-headed boltболт с шестостенна глава
политех.hinge boltшарнирен болт
политех.hinged boltшарнирен болт
политех.holding-down boltанкерен болт
политех.hook boltболт-кука
тех.hook-boltкука-болтов
политех.hooked boltболт-кука
hub boltболт за главина
политех.in-and-out boltсъединителен болт
политех.jag boltнасечен анкерен болт
политех.jogger boltболт с конусно затягане
политех.keep boltболт за капак
политех.key boltболт с клин
тех.king boltшенкелен
авто.king-boltшенкелен болт
тех.king-boltшенкелен
политех.king-boltглавен болт
политех.king-boltос на въртене
тлв.level fixingфиксиране на нивото
политех.lifting boltрим-болт
политех.link boltшарнирен болт
политех.locking boltзастопоряващ болт
политех.log boltвинт за дърво с квадратна глава
политех.long boltанкерен болт
политех.machine boltобщо название за болтове, намиращи се в машиностроенето
политех.machined barrel boltболт за райберован отвор
биол.nitrogen-fixingазотфиксиращ
политех.nut boltболт с гайка
политех.packing boltпритискащ болт
политех.pan-headed boltболт с ниска конусна глава
политех.pillar boltнакерен болт
политех.pinch boltстягащ болт
политех.pivot boltшенкелен болт
политех.pointed boltболт със заострен край
политех.position fixingопределяне на местоположение
политех.puller boltизтеглящ болт
политех.rag boltназъбен анкерен болт
политех.reamed boltпасващ болт
политех.ribbed neck boltболт с ребра на шийката
добави значение или превод тук