fixed-time operation

  • Изчислителна техника
  • работа с фиксирана продължителност
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.active operationработа в активна област
политех.actual operationфактическа работа
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
изч.and operationоперация и
политех.apparent timeистинско време
политех.arithmetic operationаритметично действие
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.automatic operationавтоматично действие
политех.auxiliary operationспомагателна операция
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
политех.binary operationдвоична операция
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.boolean operationбулева операция
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
ик.business operationбизнесоперация
мед.Caesarean operationсекцио
мед.Caesarian operationсекцио
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
co-operationсътрудничество, съдействие
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
политех.complementary operationдопълнителна операция
политех.complete operationпълна операция
compound timecompound meter
политех.computer operationкомпютърна операция
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.consistency of operationстабилност на работа
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.continuous-pressure operationработа при непрекъснато натискане на бутон
политех.control operationоперация за управление
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion operationоперация за преобразуване на данните
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.critical operationработа на критичен режим
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutoff operationработа в областта на запушване
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle of operationцикъл разреждане-зареждане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.cyclic operationцикличен процес
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.diadic operationдвуместна операция
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.digit-to-digit operationпоразрядна операция
политех.diplex operationдиплексна работа
политех.direct operationдиректно механично задвижване
политех.direct operationдиректно управление
политех.directional operationнасочено действие
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.disjunction operationоперация за разединяване
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
изч.double-length operationоперация над числа с двойна дължина
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.downstream operationследваща операция
политех.dressing operationотстраняване на шлака от повърхността на метал
политех.drying timeвреме на сушене
политех.dual operationдвойно управление
изч.duplex operationдуплексно предаване
рад.duplex operationдуплексна радиовръзка
политех.duty-cycle operationцикличен режим на работа
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
economical operationикономичност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.element with time delayелемент със закъснение
политех.emergency operationаварийна работа
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
изч.exchange operationобменна операция
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
политех.experimental operationопитна експлоатация
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fail-safe operationнадеждна работа при отказ на отделни елементи
политех.failure-free operationбезотказна работа
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.field operationексплоатация при полеви условия
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
добави значение или превод тук