fixed vessel

  • Обща политехника
  • утаителен съд
198 допълнителни резултата:
политех.air vesselвъздушен колектор
политех.air vesselвъздухосъбирател
анат.blood vesselсъд
политех.cargo vesselтоварен кораб
политех.coasting vesselкораб за крайбрежно плаване
политех.coasting vesselкаботажен кораб
политех.compressed-air vesselресивер
политех.compressed-air vesselсъд със сгъстен въздух
трансп.container vesselконтейнеровоз
политех.dewar vesselдюаров съд
политех.evacuated vesselвакуумен резервоар
политех.exhaust vesselизпускателна камера
ел.expansion vesselразширител
политех.expansion vesselразширителен съд
политех.factory vesselплаващ рибозавод
политех.factory vesselкитобойна база
политех.feeder vesselзахранващ съд
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.flat-bottomed vesselплоскодънен плавателен съд
ядр.in-vesselвътрешнокорпусен
политех.mine vesselтралчик
политех.mine vesselминочистач
политех.mine-laying vesselминен заградител
политех.mine-sweeping vesselтралчик
политех.mine-sweeping vesselминочистач
политех.mixing vesselсмесителен съд
политех.motor vesselмоторен кораб
политех.naval vesselвоенен кораб
мех.non-fixedнезапънат
политех.oceanographic vesselокеанографски кораб
политех.oil-vessel galvanometerгалванометър с маслен успокоител
мед.one-vesselедноклонов
политех.open vesselбезпалубен кораб
политех.overflow vesselпреливен съд
политех.paddle vesselколесен параход
политех.pilot vesselлоцмански кораб
pressure vesselсъд под налягане
pressure vesselрезервоар за високо налягане
политех.quartz vesselкварцов съд
хим.reaction vesselреакционен съд
политех.reactor vesselрезервоар за ядрен реактор
политех.rescue vesselспасителен кораб
мор.sea-going vesselсъд
политех.sein-net fishing vesselсейнер
политех.semi-fixed girderполузакрепена греда
мед.single vessel diseaseедноклонова болест
мед.single-vesselедноклонов
small vesselкорабче
политех.storage vesselакумулиращ съд
фин.tangible fixed assetдълготраен материален актив
политех.tank vesselтанкер
мед.three-vessel coronary diseaseтриклонова болест, триклонова коронарна болест
мед.three-vessel diseaseтриклонова болест
политех.trawling vesselтраулер
политех.turbine vesselкорпус на турбина
политех.undercarriage fixedнеприбиращ се колесник
политех.vacuum vesselдюаров съд
vesselсъд, съдина
vesselплавало
vesselплавателен съд, кораб
анат.vesselсъд
анат.vesselсъд, канал
текст.vesselкорито
мет.vesselреторта
политех.vesselконвертор
политех.vesselрезервоар, бутилка, балон
бот.vesselсъсъд
хим.vesselреактор
трансп.vesselконтейнеровоз
тех.water vesselводосъдържател
политех.water-tight vesselводонепропусклив съд
добави значение или превод тук