fixed-frequency transmitter

  • Обща политехника
  • радиопредавател с фиксирана честота
199 допълнителни резултата:
политех.absorption frequency meterпоглъщащ абсорбционен вълномер
политех.acoustic frequencyзвукова честота
политех.acoustical frequencyзвукова честота
политех.air-ground radio frequencyчестота на радиовръзката в канала въздух-земя
политех.alien frequencyстранична честота
политех.alpha cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с обща база
политех.amplitude-frequency characteristicамплитудно-честотна характеристика
политех.amplitude-modulated transmitterрадиопредавател с амплитудна модулация
ак.anti-resonance frequencyантирезонансна честота
политех.arc transmitterдъгов генератор
политех.atomic frequency standardатомен еталон за честота
политех.audible frequencyзвукова честота
политех.audio-frequencyзвуково-честотен
политех.audio-frequencyзвуков честота
политех.audio-frequencyчестота в границите на чуваемост
политех.audio-frequency amplifierусилвател на звукови честоти
политех.audio-frequency bandобхват на звуковите честоти
политех.audio-frequency generatorнискочестотен генератор
политех.audio-frequency meterчестотомер за звукови честоти
политех.audio-frequency oscillatorзвуков генератор
политех.audio-frequency transformerтрансформатор на звукови честоти
политех.audio-frequency triodeнискочестотен триод
политех.audio-frequency waveвълна със звукова честота
политех.audio-frequency waveзвукова вълна
тлв.aural transmitterпредавател за звуков съпровод
политех.automatic frequency matcherавтоматично устройство за изравняване на честотата
политех.automatic transmitterавтоматичен предавател
политех.base frequencyосновна честота
политех.basic frequencyосновна честота
политех.beat frequencyчестота на биене
политех.beta cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с общ емитер
политех.bidirectional transmitterдвупосочен микрофон
политех.blanketing frequencyзаглушаваща честота
мин.boulder frequencyпроцент негабаритни късове
политех.boundary frequencyгранична честота
политех.break frequencyчестота на спрягане
политех.brust frequencyчестота на пакет синусоидни трептения
тлф.call frequencyповиквателна честота
политех.capacity frequency factorкоефициент на изменение на капацитета на кондензатор в зависимост от честотата
политех.carrier frequencyносеща честота
политех.carrier frequency rangeобхват на носещ честоти
политех.carrier-frequency amplificationусилване на носеща вълна
рад.carrier-frequency stabilityстабилност на носещата честота
рад.cavity-frequency meterвълномер с обемен резонатор
политех.centre frequencyсредна честота
политех.channelized transmitterмногоканален предавател
политех.characteristic frequencyхарактеристична честота
политех.chireix transmitterрадиопредавател на ширекс
политех.circular frequencyкръгова честота
политех.clock frequencyтактова честота
политех.collision frequencyчестота на сблъскване
тлв.colour subcarrier frequencyцветова носеща честота
тлв.colour-sampling frequencyчестота на комутиране на цветовете
политех.commercial frequencyпромишлена честота
политех.compound frequencyсъставна честота
политех.condensor-transmitter amplifierусилвател за кондензаторен микрофон
политех.constancy of frequencyпостоянство на честотата
политех.corner frequencyчестота на спрягане
политех.critical frequencyкритична честота
ак.cross-over frequencyразделителна честота
политех.crystal frequencyрезонансна честота на пиезокристал
политех.crystal-controlled transmitterрадиопредавател с кварцова стабилизация на честотата
политех.cumulative frequency functionфункция на разпределение
политех.cut-off frequencyкритична честота, честота на срез
политех.cut-off frequencyгранична честота
политех.cycle frequencyчестота на цикли
политех.cyclic frequencyкръгова честота
политех.cyclotron frequencyциклотронна честота
изч.data transmitterпредавател на данни
политех.difference frequencyчестота на биене
политех.differential transmitterдиференциален датчик
политех.direct frequency modulationнепосредствена честотна модулация
политех.disturbing frequencyсмущаваща честота
политех.dominant frequencyдоминираща честота
политех.doppler frequencyдоплерова честота
политех.dot frequencyчестота на точките на мозайка
политех.double frequencyдвойна честота
политех.double-sideband transmitterрадиопредавател с две странични ленти
политех.dpherty transmitterрадиопредавател на дохерти
политех.driven radio transmitterрадиопредавател с външно възбуждане
политех.dual-frequency motorдвучестотен електродвигател
тех.emergency frequencyаварийна честота
политех.emergency transmitter beaconрадиофар-предавател монтиран в спасителен пояс
политех.emergency transmitter beaconплаващ радиофар
политех.excitation frequencyвъзбудителна честота
политех.failure-mode frequency analysisанализ на повтаряемостта на спиране поради повреди от определен вид
тлв.field frequencyчестота на полукадрите
политех.field frequencyчестота на поле
тлв.field frequency controlрегулиране на честотата по кадри
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
добави значение или превод тук