fixed guide vane

  • Обща политехника
  • неподвижна направляваща лопатка
199 допълнителни резултата:
политех.adjustable guideрегулируема направляваща
политех.adjustable guide vaneподвижна направляваща лопатка
политех.agitating vaneлопатка на бъркачка
политех.air vaneлопатка на вентилатор
as a guideориентировъчно
политех.backward-curved vaneогъната назад лопатка
политех.belt guideнаправляваща вилка за ремък
изч.card guideмеханизъм за водене на перфокарти
политех.circular guideкръгъл вълновод
политех.conducting guideвълновод
политех.crank guideколяно-кулисен механизъм
политех.cross-head guideпаралел на кръстоглав
политех.curved vaneогъната лопатка
политех.diffusor vaneдифузорна лопатка
политех.dovetail guideнаправляваща със сечение лястовича опашка
мин.drill-motor rotor vaneлопатка на ротор на турбопробивач
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.flat guideплоска направляваща
политех.forward-swept vaneогъната напред лопатка
guideръководно начало, принцип, пример, указание
guideводя, водач съм на
guideръководство, наръчник (to), пътеводител
guideръководя, направлявам, насочвам, напътвам
guideсъветник
guideводач
guideуправлявам, движа, тласкам
guideбелег, ориентировъчен знак, пътепоказател
guideпропускателен пръстен (на въдичарски прът)
guideводач, гид, екскурзовод
guideекскурзовод
геол.guideнаправляваща жила
текст.guideигловодител
тех.guideнаправляващ детайл, водач (на машина), водило (на валцов стан)
мин.guideобсадна тръба
рад.guideвълновод
политех.guideнаправляващо устройство
политех.guideводач, шаблон, копир
воен.guideразузнавач
политех.guide apparatusнаправляващ апарат
политех.guide barsнаправляващ прът
политех.guide barsпаралел
политех.guide bearingнаправляващ лагер
политех.guide bladeнаправляваща лопатка
политех.guide blade sectorсектор на направляващи лопатки
политех.guide blockкопир, водач
политех.guide blockшаблон
политех.guide boltнаправляващ болт
политех.guide curveнаправляваща крива
изч.guide edgeнаправляващ край
политех.guide faceводеща повърхнина
политех.guide fingerнаправляващ щифт
политех.guide gateводеща нишка
политех.guide gibнаправляваща призма
изч.guide holeнаправляващ отвор
политех.guide keyнаправляваща шпонка
политех.guide leverнаправляващ лост
политех.guide lineнаправляваща линия
геод.guide markзнак
политех.guide markбелег, марка
политех.guide pathнаправляваща повърхност
политех.guide pathнаправляващ канал
политех.guide pileнаправляващ пилот
мет.guide pinнаправляващ щифт
политех.guide plateнасочваща плоча
политех.guide plateкопирна плоча
политех.guide postнаправляваща колонка
политех.guide post dieматрица с направляващи щифтове
политех.guide prismпризматична направляваща
политех.guide pulleyнаправляваща шайба
политех.guide railнаправляващ релса
политех.guide rodнаправляващ прът
политех.guide rollerнаправляваща ролка
добави значение или превод тук