fixed transmitter

  • Обща политехника
  • стационарен предавател
199 допълнителни резултата:
политех.amplitude-modulated transmitterрадиопредавател с амплитудна модулация
политех.arc transmitterдъгов генератор
тлв.aural transmitterпредавател за звуков съпровод
политех.automatic transmitterавтоматичен предавател
политех.bidirectional transmitterдвупосочен микрофон
политех.channelized transmitterмногоканален предавател
политех.chireix transmitterрадиопредавател на ширекс
политех.condensor-transmitter amplifierусилвател за кондензаторен микрофон
политех.crystal-controlled transmitterрадиопредавател с кварцова стабилизация на честотата
изч.data transmitterпредавател на данни
политех.differential transmitterдиференциален датчик
политех.double-sideband transmitterрадиопредавател с две странични ленти
политех.dpherty transmitterрадиопредавател на дохерти
политех.driven radio transmitterрадиопредавател с външно възбуждане
политех.emergency transmitter beaconплаващ радиофар
политех.emergency transmitter beaconрадиофар-предавател монтиран в спасителен пояс
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.flow transmitterдатчик на разход
политех.frequency-modulated transmitterрадиопредавател с честотна модулация
политех.indicating transmitterпоказващ уред с дистанционно предаване
политех.induction transmitterиндукционен датчик
рад.interfering transmitterзаглушител
политех.level transmitterдатчик за ниво
политех.link transmitterпредавател с остро насочен лъч
политех.mobile transmitterподвижен радиопредавател
политех.multi-carrier transmitterрадиопредавател с няколко носещи честоти
политех.multi-frequency transmitterмногообхватен радиопредавател
политех.multiplex transmitterмногоканален радиопредавател
мех.non-fixedнезапънат
политех.omnidirectional transmitterмногопосочен микрофон
политех.omnidirectional transmitterненасочен микрофон
тлв.picture transmitterвидео предавател
политех.picture transmitterфототелеграфен предавател
политех.pneumatic transmitterпневматичен датчик
политех.portable transmitterпортативен радиопредавател
политех.pressure transmitterмултипликатор
политех.pressure transmitterдатчик за налягане
политех.pulse transmitterимпулсен предавател
политех.radar transmitterрадиолокационен предавател
политех.radio transmitterрадиопредавател
политех.receiver-transmitterприемо-предавател
политех.receiver-transmitterтрансивер
политех.relay transmitterрадиорелеен предавател
политех.remote transmitterдистанционен датчик
политех.repeater transmitterретранслаторен предавател
политех.selsyn transmitterселсин-датчик
политех.semi-fixed girderполузакрепена греда
политех.single-sideband transmitterеднолентов радиопредавател, радиопредавател с една странична лента
тлв.sound transmitterпредавател на звуковия съпровод
политех.spark radio transmitterискров радиопредавател
политех.suppressed-carrier transmitterрадиопредавател с потисната носеща честота
политех.synchro transmitterселсин датчик
политех.synchro transmitterселсин-датчик
фин.tangible fixed assetдълготраен материален актив
политех.telegraph transmitterтелеграфен предавател
политех.telephone transmitterтелефонна капсула
политех.television picture transmitterпредавател на телевизионно изображение
политех.television transmitterтелевизионен предавател
политех.temperature transmitterдатчик за температура
политех.torque transmitterустройство за предаване на въртящ момент
transmitterпредавател, уред/човек, предаващ/изпращащ сьобщения, сигнали и пр
transmitterрадиопредавател, микрофон
елн.transmitterтрансмитер
биол.transmitterмедиатор
политех.transmitterпреносител, датчик, преобразувател, трансмитер, микрофон, изходен елемент
политех.transmitter amplifierусилвател на предаван сигнал
политех.transmitter dampingзатихване на предавател
политех.transmitter housingмикрофонен кожух
политех.transmitter noiseмикрофонен шум
политех.transmitter-blocker cellантенен превключвател 'приемане-предабане'
елн.transmitter-receiverприемо-предавател
политех.transmitter-receiver transmitterтрансивер
добави значение или превод тук