fixed equipment

  • Обща политехника
  • неразглобяеми съоръжения
199 допълнителни резултата:
политех.accessory equipmentспомагателно съоръжение
тех.acoustoelectronic equipmentелектроакустика
тех.additional equipmentдооборудване
политех.additional equipmentспомагателно съоръжение
политех.air equipmentавиационни съоръжения
политех.air-conditioning equipmentклиматично устройство
политех.airborne equipmentбордови авиационни съоръжения
политех.ancillary equipmentспомагателно съоръжение
политех.ash-handling equipmentсъоръжения за транспортиране на пепел
тлв.audio equipmentаудиооборудване
политех.automatic switch equipmentавтоматичен телефонен номератор
политех.auxiliary equipmentдопълнителна апаратура
политех.auxiliary equipmentспомагателно устройство
политех.available equipmentсъоръжение в състояние на експлоатационна готовност
жп.ballasting equipmentустройство за механизирано изготвяне на баластровата призма на жп линия
политех.blast equipmentсъоръжение за сачмоструйна обработка
политех.blasting equipmentсъоръжение за сачмоструйна обработка
политех.building equipmentстроителни съоръжения
business equipmentбизнесоборудване
политех.camp equipmentполево снаряжение
политех.channel translating equipmentмодулиращо и демодулиращо устройство
политех.coal-handling equipmentсъоръжения за транспортиране на въглища
тех.complete equipmentдооборудване
тех.completing equipmentкомплектация
политех.construction equipmentстроителни съоръжения
политех.control equipmentконтролно-измервателни уреди
политех.crash equipmentаварийно-спасително обзавеждане
ел.current-collection equipmentтокосъбирателно устройство
мин.decking equipmentсъоръжения за натоварване и
политех.density of equipmentнаситеност с технически средства
политех.diagnostic equipmentдиагностична апаратура
тех.display screen equipmentвидеоекран
политех.distance-measuring equipmentапаратура за телеизмерване
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
ел.electric equipmentелектросъоръжаване
ел.electrical equipmentелектросъоръжаване
политех.electrical equipmentелектрически съоръжения
тех.electroacoustic equipmentелектроакустика
тех.electroacoustical equipmentелектроакустика
политех.electronic equipmentелектронни уреди
политех.emergency equipmentаварийно съоръжение
политех.emergency throw-over equipmentсъоръжение за аварийно превключване към друг захранващ източник
equipmentзнания и умения, подготовка
жп.equipmentподвижен състав
тех.equipmentтехника
тех.equipmentоборудване
мин.equipmentармировка на шахта
мин.equipmentармировка
политех.equipmentустройство, апаратура
политех.equipmentсъоръжение
equipmentекипиране, снабдяване, обзавеждане, тех. (машини и) съоръжения
политех.equipment acceptanceприемане на съоръжение
политех.equipment bayотсек за апаратура
политех.equipment boxкутия за апаратура
аерон.equipment capsuleкапсула с апаратура
политех.equipment compatibilityсъвместимост на съоръжения
политех.equipment deteriorationвлошаване на характеристика
политех.equipment groundзаземяване на нетоководещи части на съоръжение
политех.equipment maintenanceподдържане на съоръженията
политех.equipment qualificationпроверка на пригодността на апаратура
политех.erecting equipmentстроително-монтажни съоръжения
политех.expendable equipmentапаратура за еднократно използуване
политех.facsimile equipmentфототелеграфна апаратура
политех.fire-fighting equipmentпротивопожарни съоръжения
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
обог.froth-flotation equipmentсъоръжения за пенна флотация
тех.further equipmentдооборудване
политех.geodetic equipmentгеодезически уреди
политех.handling equipmentтранспортни съоръжения
политех.handling equipmentсъоръжения за товарене и разтоварване
жп.hauling equipmentлокомотивен парк
политех.in-line equipmentсъвместно работещи устройства
добави значение или превод тук