fixed bed

  • Обща политехника
  • неподвижен слой
199 допълнителни резултата:
политех.anvil bedмаса за настолна наковалня
политех.ballast bedнастилка от баласт
политех.ballast bedбаластово легло
bedслагам/изпращам да легне
bedслагам слама за постеля на добитък
bedкреватен
bedнамирам/осигурявам легло за (пре) нощуване
bedразсаждам в лехи (out)
bedпостелъчен
bedлягам си
bedруслов
bedпоставям, полагам
геол.bedпластов
геол.bedнаслоявам се, напластявам се
геол.bedпласт
мет.bedфундамент на машина, тяло на машина
мет.bedфундамент на машина
мет.bedтяло на машина
ел.bedлегло на кабел
политех.bedустановявам, прикрепвам към, лежа на
политех.bedслой
политех.bedрама, основа
политех.bedпоставям върху основа
хим.bedпълнеж
bedлиния и пр., баласт, фундамент, пласт хоросан, върху който се нареждат камъни/тухли
стр.bedгрунд
геол.bed bottomдолнище на пласт
леяр.bed chargeкокс за коксова подложка
политех.bed cokeкокс за разпалване
геол.bed courseпростиране на пласт
политех.bed courseдолен слой
политех.bed dieдолна щампа
геол.bed extensionпростиране на пласт
с. с.bed formerлехообразувател
политех.bed frameтяло
политех.bed frameосновна плоча, фундамент
политех.bed guardзащитен кожух
политех.bed loadдънен нанос
хидр.bed load debrisдънен нанос
мет.bed materialмъртъв слой
геол.bed of precipitationхомогенно натрупване
геол.bed planeплоскост на напластяване
политех.bed plateрама, стойка, подова плоча
политех.bed plateхар
политех.bed plateфундаментна плоча
политех.bed plateпланка
политех.bed plateфундамент на плоча
геол.bed rockосновна скала
геол.bed rockматеринска скала
стр.bed rockскално легло на фундамент
мед.bed soreдекубитус
мед.bed soreпролежка
мед.bed soreдекубитален
геол.bed successionпоследователност на пластове
мед.bed-dayлеглоден
bed-linenспално бельо
политех.bed-metal oreстанит
bed-panподлога
bed-sitбоксониера
bed-sitterбоксониера
bed-sitting roomбоксониера
политех.bed-typeбезконзолен
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
мед.bed-wettingнощно напикаване
политех.boiling bedфлуидизиран слой
политех.box bedтяло с правоъгълно сечение
camp-bedпоходно легло
camp-bedлегло
политех.card bedнаправляващо легло за перфокарти
леяр.casting bedучастък за заливане с пясъчни форми
политех.catalyst bedслой от катализатор
политех.catalyst bedлегло на катализатор
политех.channel bedкорито на река
политех.channel bedлегло на канал
мин.coal bedвъглищен пласт
мет.coke bedкоксова подложка
мин.commercial bedпромишлен пласт
геол.composite bedсложен пласт
геол.confining bedграничен хоризонт
политех.cooling bedохладително устройство
мин.crib bedопорен венец
политех.dense bedплътен слой
политех.die bedлегло на матрица
мин.dirt bedскален пласт
геол.disrupted bedнарушен пласт
политех.double-bedдвудънен
геол.drift bedнаносно отложение
политех.drift bedделувий
политех.engine bedстойка за двигател
политех.engine test bedстенд за изпитване на двигатели
политех.erecting bedмонтажна платформа
политех.filter bedфилтриращ слой
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
добави значение или превод тук