fixed elevation

  • Радиолокация
  • фиксиран наклон
  • Обща политехника
  • репер
185 допълнителни резултата:
политех.absolute elevationабсолютна надморска височина
политех.absolute elevationабсолютна кота
политех.back elevationизглед отзад
политех.back-elevation drawingизглед отзад
политех.bench mark elevationвисочина на репера
политех.constant elevationпостоянно възвишение
геод.contour line elevationнадморска височина на хо-
политех.crest elevationкота на короната на язовирна стена
elevationвъзвишение, хълм, височина (над морското равнище)
elevationвъзвишеност, благородство, величественост, приповдигнатост
elevationкота
elevationaltitude
elevationиздигнатост
воен.elevationразстояние по вертикала от дадена точка
elevationиздигане, прен. повишение (в чин)
физиол.elevationелевация
рлк.elevation accuracyточност по ъгъла на възвишение
политех.elevation accuracyточност на измерване ъгъла на място
рлк.elevation angleъгъл на издигане
рлк.elevation antihuntзадушаване люлеенията на антена по височина
тех.elevation coverageобхват по ъгъл на издигане
политех.elevation differenceразлика в превишение
политех.elevation drawingизглед във вертикална равнина
геод.elevation headхоризонт на визиране
политех.elevation headхидростатичен напор
политех.elevation indicatorуказател за ъгъла на възвишение
геод.elevation tintingтонална хипсометрическа скала за възвишение
политех.elevation tintingтонална хипсометрия
политех.elevation viewвертикална проекция
политех.end elevationизглед отстрани
политех.final elevationкрайно превишение
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.front elevationизглед отпред
политех.front-elevation drawingчертеж на фасада
политех.front-elevation drawingизглед отпред
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.ground elevationвисочинна на кота
геол.ground-water elevationниво на грунтовите води
политех.highest elevationнай-висока точка
политех.initial elevationначално превишение
мех.non-fixedнезапънат
геод.orthometric elevationортометрична височина
геод.point of elevationточка на възвишение
политех.power elevationмеханично повдигане
жп.rail elevationнадвишение на външната релса
политех.rear elevationизглед отзад
политех.relative elevationотносително превишение
политех.sectional elevationвертикален разрез
политех.semi-fixed girderполузакрепена греда
политех.side elevationизглед отстрани
политех.side-elevation drawingизглед отстрани
политех.spillway elevationкота на преливник
геод.standard elevationизравнена височина
политех.standard elevationизравнена височинна опорна точка
политех.static elevationразличие във височината на нива
политех.tangent elevationъгъл на прицелване
фин.tangible fixed assetдълготраен материален актив
политех.undercarriage fixedнеприбиращ се колесник
рлк.variable-elevation beamлъч регулируем по ъгъла на издигане
добави значение или превод тук