fixed period

  • Обща политехника
  • постоянен период
199 допълнителни резултата:
политех.admission periodпродължителност на пълнене
политех.attenuation periodпериод на затихване
тлв.blanking periodпериод на гасене
политех.breaking-in periodпериод на разработване
политех.building-up periodвреме на нарастване
политех.charging periodпродължителност на пълнене
политех.coasting periodпериод на движение по инерция
политех.combusion periodпродължителност на горенето
политех.commutating periodпериод на комутиране
политех.damping periodпериод на затихване
ядр.decay periodпериод на полуразпадане
политех.delay periodпериод на забавяне
политех.delivery periodсрок за доставка
политех.detention periodвреме на задържане
политех.digit periodпериод на един разряд
политех.dwelling periodпериод на спиране
политех.earned period rateсредночасова заплата
политех.expansion periodтакт на разширение
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
тлв.frame blanking periodвреме за гасене на образния ход на кадрова развивка
тлв.frame periodпериод за един кадър
политех.frequency periodпериод на трептене
мед.gestation periodгестационен период
фин.grace periodгратисен период
ядр.half periodпериод на полуразпадане
ядр.half-life periodпериод на полуразпадане
ел.half-periodполупериод
политех.half-period average currentсредна стойност на тока за полупериод
ядр.half-value periodпериод на полуразпадане
политех.heating periodпродължителност на загряване
политех.heating-up periodпродължителност на загряване
тлв.horizontal blanking periodвреме за гасене на образния ход на редова развивка
политех.idle periodпериод на празен ход
политех.idle periodпродължителност на престой
мед.incubation periodинкубационен период
политех.induction periodиндукционен период
политех.intake periodпродължителност на пълнене
леяр.investment periodвреме, през което формовъчната смес е в допир със загретия модел
политех.latent periodлатентен период
long-periodдългопериоден
астр.long-periodдългопериодичен
политех.long-period storage reservoirводохранилище за многогодишно регулиране
политех.natural periodсобствен период
мех.non-fixedнезапънат
политех.nuclear reactor periodпериод на ядрен реактор
политех.off-periodпериод на неработно състояние
политех.oil-drain periodпродължителност на работа без смяна на масло
политех.on-periodпериод на работно състояние
ел.one-half periodполупериод
геол.Ordovician periodордовик
политех.overshoot periodвреме за пререгулиране
политех.peak-load periodпериод на върхов товар
periodменструация
periodуч. час
periodпериод (u астр., геол., мед., мат., муз.), век, епоха, ера, цикъл
periodхарактерен за даден период, стилен (за мебел, костюм и пр.)
periodточка, прен. край, предел
политех.period of a repeating decimalпериод на периодична дроб
политех.period of excitationпродължителност на възбудено състояние
фин.period of graceгратисен период
политех.period of serviceсрок на използуване
елн.period offнепроводим период
политех.period offпродължителност на престой
елн.period onпроводим период
политех.period onпериод на включване
тлв.picture periodпериод на кадрова развивка
политех.pulse periodпериод на импулс
политех.pulse repetition periodпериод на повторение на импулси
ядр.radioactive periodпериод на радиоактивно разпадане
ядр.reactor periodпериод на ядрен реактор
политех.recurrence periodизчислителен период
политех.repetition periodпериод на повтаряне
добави значение или превод тук