fixed-handle breaker

  • Обща политехника
  • автоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
199 допълнителни резултата:
политех.air breakerвъздушен прекъсвач
политех.air-blast breakerвъздушен преръсвач
политех.air-control breakerавтоматичен прекъсвач с гасене на дъгата
политех.autoreclose breakerпрекъсвач с автоматично повторно включване
политех.bale breakerбалоразтоварач
политех.ball handleръчка за сферична противотежест
политех.ballistic breakerсвръхбързодействащ прекъсвач
политех.basket-handle archтриставна дъга
политех.binding handleръчка със застопоряване
breakerголяма пенеста вълна
breakerмънач
елн.breakerпрекъсвач
текст.breakerдарак
тех.breakerтрошачка, разбивач
ел.breakerизключвател
ел.breakerпрекъсвачен
мин.breakerвзривна дупка
хидр.breakerледорез
политех.breakerограничен
политех.breakerмеждинна опора
политех.breakerразединител
breakerразбивач (в съчет. със същ.)
breakerчовек, който обучава/дресира (коне и пр.)
двиг.breaker armчукче на прекъсвач
маш.breaker beaterхолендер за разбиване на макулатура
леяр.breaker coreсърце на лесноотделима мъртва глава
политех.breaker timberingпреграден крепеж
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
елн.bus tie breakerсекционен превключвател
политех.carbon breakerпрекъсвач с въгленови електроди
политех.carriage handleръчка за ръчно придвижване на супорт
обр. мет.chip breakerстружкочупач
политех.chip-breaker plateстружкочупеща пластина
ел.circuit breakerпрекъсвач
елн.circuit-breakerпрекъсвател, прекъсвач
ел.circuit-breakerизключвател
ел.circuit-breakerключ
политех.clasp handleръчка с пружинен фиксатор
политех.clinker breakerшлакотрошачка
обог.coal breakerвъглетрошачка
политех.cock handleръкохватка на кран
разг.cock handleврътка на кран
разг.cock handleврътка
политех.concrete breakerбетоноразбивач
политех.contact breakerконтактен прекъсвач
геол.core breakerустройство за отчупване на ядка в сондаж
леяр.core breakerмашина за разбиване на леярски сърца
политех.crank handleманивела
политех.cross-jet breakerпрекъсвач с напречно маслено издухване
политех.discriminating breakerавтоматичен прекъсвач на обратен ток
политех.door handleдръжка на врата
тех.double-handleдвуръкохватков
политех.driving handleръчка за управление
тех.dual handleдвуръкохватков
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.foam breakerантипенител
политех.folding flush handleдръжка, намираща се в тялото на уред
политех.free handleсваляща се (подвижна) ръчка
политех.grab handleръкохватка
политех.gyratory breakerконусна трошачка
политех.gyratory cone breakerконусна трошачка
политех.hammer breakerчукова трошачка
handleтрактувам
handleдръжков
политех.handleуправлявам
политех.handleманипулирам, товаря, разтоварвам, транспортирам
политех.handleръчка
политех.handleперило
политех.handle barкормило
политех.handle barхалка, звено, съединителен прът
handle towски влек
добави значение или превод тук