fixed word length

  • Изчислителна техника
  • фиксирана дължина на дума
199 допълнителни резултата:
политех.alphabetic wordбуквена дума
политех.apparent lengthпривидна дължина
мат.arc lengthдължина на дъга
зав.arc lengthдължина на електрическата дъга
политех.arm lengthобсег на рамото на машина
политех.attenuation lengthдължина на затихване
политех.backwater lengthдължина на подприщване
геод.base lengthбазисна дължина
политех.bearing lengthработна дължина
изч.block lengthдължина на блок
политех.bond lengthдължина на връзка
политех.braking lengthспирачен път
ядр.burst lengthпродължителност на импулс
изч.by word serialдума след дума
кораб.cable lengthкабел
ядр.capture lengthдължина на пробега
политех.cascade lengthлабинна дължина
хим.chain-lengthмолекулно-масов
политех.channel command wordдума за управление на канал
политех.clamping lengthдължина на захващаме
изч.code lengthдължина на код
политех.code wordкодова дума
изч.code word weightтегло на кодова дума
политех.coiling lengthдължина на навиване
политех.collapsing lengthкритична дължина при изкълчване
политех.command wordуправляваща дума
ядр.compton lengthкомптонова дължина
политех.control wordуправляваща дума
политех.control wordкоманда
хидр.crest lengthдължина на гребен
мед.crown-rump lengthдължината на ембрион или фетус, измерена ехографски от главата до седалището
политех.cut to lengthотрязвамдетайл с определена дължина
политех.cut to lengthразрязвам на парчета с определена дължина
ез.dialectal wordдиалектизъм
политех.diffusion lengthдифузионна дължина
политех.double lengthдвойна дължина
изч.double word boundaryграница на двойна дума
изч.double-length numberчисло с двойна дължина
изч.double-length operationоперация над числа с двойна дължина
политех.double-length wordдума с двойна дължина
политех.effective gap lengthеквивалентна широчина на процепа
политех.effective lengthдействителна дължина
политех.electric lengthелектрическа дължина
политех.electron lengthдължина на пробега на електрон
политех.elongation per unit lengthотносително удължение
политех.experiment lengthдължина на експеримент
политех.extended lengthдължина на опъната докрай пружина
политех.extra lengthприбавка по дължина
ядр.extrapolation lengthекстраполиран пробег
политех.extrapolation lengthдължина на екстраполация
ядр.fast diffusion lengthдължина на дифузия на бързи неутрони
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.focal lengthфокусно разстояние
политех.gap lengthдействителна широчина на процепа
рлк.gate lengthпродължителност на селекторен импулс
изч.gauge lengthизчислителна дължина
политех.geodetic lengthгеодезична права
политех.grid lengthразстояние по координатна мрежа
half-lengthполудължина
изч.half-wordполудума
политех.interbond lengthразстояние между две връзки
политех.key wordключова дума
политех.laid lengthдължина на поло жена част
lengthдължина, време, времетраене
lengthat LENGTH накрая, най-после, най-сетне, най-подробно, надълго и нашироко
lengthстелен, обсег, разстояние
lengthпарче, къс (канап, плат, дърво, тръба)
lengthдължина, протежение
сп.lengthдължина (като мярка при конни и гребни състезания)
политех.lengthпродължителност
политех.length cuttingнадлъжно нарязване
геол.length equationбазисно уравнение
добави значение или превод тук