fixed-crest spillway

  • Обща политехника
  • преливник без затвори
199 допълнителни резултата:
мин.bench crestръб на стъпало
политех.chute spillwayпреливник с бързоток
политех.controlled spillwayрегулируем преливник
crestукрасявам с емблема/герб
crestгребен, качулка (на птица), грива
crestвръхна точка, апогей
crestправя било (на покрив)
crestгребен (на вълна)
crestизкачвам се на, превалям (било, вълна)
crestплюмаж, (гребен на) шлем
анат.crestръб на кост
геол.crestгребен
лит.crestнадигам се, образувам гребени (за вълни)
политех.crestвръхна точка
политех.crestправя било на покрив
политех.crestвърхов
crestбило (и стр.), хребет
crestукрашение над герб, фамилен герб (на печат и пр.)
орн.crestкралче
стр.crestбило на покрив
политех.crest clearanceрадиална хлабина
политех.crest elevationкота на короната на язовирна стена
политех.crest factorкоефициент на амплитудата
хидр.crest lengthдължина на гребен
политех.crest lineлиния на водораздел
политех.crest of a threadвръх на витка на резба
хидр.crest shapeформа на преливник
политех.crest tileкеремида-капак
политех.crest valueмаксимална стойност
политех.crest voltageвърхово напрежение
политех.crest voltmeterамплитуден волтметър
политех.dam crest levelрепер за ниво на короната на язовирна стена
политех.dam spillway channelотвеждащ канал на преливник
политех.emergency spillwayавариен преливник
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
хидр.flat crestширок праг
политех.flat-crested spillwayпреливник с широк праг
политех.gate-type spillwayрегулируем преливник
политех.lateral-flow spillwayстраничен преливник
хидр.nappe-shaped-spillway crestгребен на преливник с вакуумен профил
мех.non-fixedнезапънат
хидр.ogee crestгребен на преливник с практически профил
политех.open spillwayсвободен преливник
политех.overfall spillwayпреливник
политех.overflow spillwayпреливник
политех.overhang of spillwayнадвисване на преливник
политех.overtopping of spillwayпреливане през преливник
политех.semi-fixed girderполузакрепена греда
политех.side spillway channelканал на страничен преливник
политех.siphon spillwayсифонен преливник
хидр.spillwayводоизпускателен
хидр.spillwayводоизхвърлящ
стр.spillwayпреливник (на язовирна стена)
хидр.spillway apronрисберма
политех.spillway apronобвивка на водобоиен кладенец
политех.spillway apronрисберма, водоотклонителен канал
хидр.spillway apron slabплоча след преливник
политех.spillway capacityпропускателна способност на преливнил
политех.spillway channelотвеждащ канал
политех.spillway channelбързоток, преливник на бързоток
хидр.spillway chuteпад на преливник
политех.spillway chuteбързоток
хидр.spillway crestгребен на преливник
хидр.spillway crest gateповърхностен затвор на преливник
политех.spillway culvertтръбен дълбочинен изпускател
политех.spillway damпреливна язовирна стена
политех.spillway elevationкота на преливник
хидр.spillway faceповърхност на преливник
хидр.spillway face slabвъншна плоча на преливник
хидр.spillway gateповърхностен затвор на преливник
политех.spillway levelниво на преливника на язовирна стена
политех.spillway lipпраг на преливник
добави значение или превод тук