fixed contact

  • Обща политехника
  • неподвижен контакт
199 допълнителни резултата:
геол.abnormal contactтетонски контакт
политех.angular-contact ball bearingрадиално-аксиален сачмен лагер
обог.apparent contactначален контакт
политех.arc of belt contactдъга на обхващане на шайба от ремък
политех.arc of contactдъга на допиране
политех.arc of contactдъга на зацепване
be in contact withконтактувам
политех.belt contactъгъл на обхващане на ремъчна шайба
политех.bottom-contact capцокъл с контакт в долната част на фасунгата
политех.break contactспокоен контакт
ел.bridge-type contactмостов контакт
ел.brush contactчетков контакт
ел.brush contact-resistance lossзагуби от преходното съпротивление на четка
политех.center-contact capцокъл с централен контакт
ел.central contactцентрален контакт
ел.circuit-opening contactразединяващ контакт
политех.condensation by contactповърхностна кондензация
ел.coning of contactзаостряне на контакт
contactконтактуване
contactсвързвам се (с), установявам/влизам във връзка (с)
contactдопир, контакт, съприкосновение, връзка, отношение
contactв съприкосновение съм, допирам се (with)
contactконтактувам
contactвръзка, познат (лице)
елн.contactконтакт, връзка
политех.contactдопир, докосване, досег, сцепление, зацепление
политех.contactконтактен
политех.contactв съприкосновение съм
политех.contactнаелектризиране чрез допиране
политех.contactдопирам, допирам се
хим.contact acidсярна киселина
политех.contact adhesiveконтактно лепило
политех.contact aerationконтактна аерация
политех.contact aeratorконтактен аератор
политех.contact amplifierконтактен усилвател
обог.contact angleграничен ъгъл на намокряне
политех.contact angleъгъл на обхващане
зав.contact arcдъговоконтактен
политех.contact areaдопирна повърхнина
зав.contact barдолен електрод
политех.contact barконтактен прът
ел.contact baseконтактен държател
политех.contact binaryконтактна двойна звезда
политех.contact blackканални газови сажди
ел.contact bladeконтактен нож
политех.contact blastingвзривяване на открит заряд
политех.contact breakerконтактен прекъсвач
политех.contact brecciaконтактна брекча
ел.contact brushконтактна четка
ел.contact carrierконтактоносач
политех.contact clipконтактна вилка
политех.contact condenserсмесителен кондензатор
политех.contact conductorконтактен проводник
политех.contact copyingконтактно копиране
политех.contact corrosionконтактна корозия
политех.contact detectorконтактен детектор
политех.contact deviceконтактно устройство
политех.contact distillationдестилация над адсорбент
политех.contact dryingконтактно сушене
политех.contact effectвлияние на неплътния контакт между лентата и главата
политех.contact electricityконтактно електричество
политех.contact electrodeтокоподабащ електрод
политех.contact elementконтактен елемент
политех.contact filtrationфилтриране през адсорбционен слой
политех.contact followподемане
физ.contact forceконтактна сила
политех.contact frictionконтактно триене
политех.contact furnaceконтактна пещ
политех.contact fuseконтактен взривател
политех.contact gapконтактно разстояние
политех.contact jawзахващаща челюст на точково заваряване
политех.contact jawпритягащ контакт
политех.contact jointчелно снаждане
изч.contact junctionконтактен преход
опт.contact lensконтактна леща
ел.contact lineконтактна линия
политех.contact lineлиния на зацепване
политех.contact locusконтактна жила
политех.contact lossзагуби вследствие неплътен контакт
полигр.contact maskконтактна маска
политех.contact memberконтактен елемент
политех.contact metamorphismконтактен метаморфизъм
воен.contact mineконтактна мина
политех.contact mouldingконтактно формоване
политех.contact noiseшум от лоши контакти
ел.contact pinконтактен щифт
политех.contact pinконтактно краче
хим.contact plant acidсярна киселина
ел.contact plateконтактна пластина на цокъл
политех.contact pointдопирна точка
политех.contact pointконтактна повърхнина
политех.contact potentialконтактен потенциал
политех.contact pressureконтактно налягане
политех.contact pressureналягане в опора
политех.contact printконтактен печат
политех.contact printerконтактно-копирен апарат
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
ел.contact protectionзащита от съприкосновение
политех.contact protectionверига за защита на контакт
жп.contact railконтактен релса
ел.contact railконтактен шина
политех.contact ratioпродължителност на сцепване
политех.contact ratioстепен на препокриване
политех.contact recordingконтактно записване
политех.contact rectifierсух токоизправител
политех.contact regulatorконтактен регулатор
политех.contact resinконтактна смола
политех.contact resistanceконтактно съпротивление
политех.contact resistance noiseшум вследствие изменение на контактното съпротивление
ел.contact ringконтакторен пръстен
ел.contact ring brushчетка за контактен пръстен
политех.contact rollerтокоподаваща ролка
полигр.contact screenконтактен растер
политех.contact shoeконтактен плъзгач
политех.contact sparkingискрене на контакти
политех.contact springконтактна пружина
ел.contact studконтактна пъпка
политех.contact surfaceконтактна повърхност
политех.contact tabклема за запояване
политех.contact thermometerконтактен термометър
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.contact to earthзаземяващ контакт
ел.contact travelход на контакти
политех.contact treatmentобработване при контактиране
политех.contact voltageконтактно напрежение
политех.contact weldingелектросъпротивително заваряване
политех.contact wire hangerдържач на контактен проводник
contact with Europeевроконтакт
политех.contact-closing capacityвключвателна способност на контактите
contact-freeбезконтактен
политех.contact-interrupting capacityизключвателна способност на контактите
политех.contact-making voltmeterконтактен волтметър
политех.contact-modulated amplifierусилвател с прекъсвач
елн.contact-pinщепсел
елн.contact-plugщепсел
политех.contact-potential barrierконтактна потенциална бариера
политех.contact-potential differenceконтактна потенциална разлика
ел.contact-spark quenchingгасене на искренето на контакт
политех.direct contactнепосредствен контакт
ел.double-contactдвуконтактен
ел.double-throw contactконтакт с двустранно действие
ел.dry contactсух магнитноуправляем контакт
ел.electric-contactелектроконтактен
политех.external-contact baseцокъл с външни контакти
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
добави значение или превод тук