fixed-area nozzle

  • Обща политехника
  • нерегулируема дюза
200 допълнителни резултата:
ок.abyssal areaабисал
политех.accelerating nozzleускорителна дюза
политех.acceleration nozzleускорителна дюза
двиг.acceleration nozzleжигльор за високи обороти
политех.active areaполезна площ
мин.active slope active areaдействуваща площ на добивна камера
политех.adjustable area nozzleдюза с променливо сечение
политех.adjustable nozzleрегулируема дюза
геол.alimentation areaобласт на захранване
политех.annular nozzleпръстеновидна дюза
areaобласт, район, зона
areaрегион
areaобсег, сфера, област, тема
areaзонов
areaплощ, пространство
areaдворче пред сутерен под нивото на улицата
areaплощен
мат.areaповърхнина
биол.areaареал
мин.area burstвнезапно пропадане на скали
политех.area controlуправление движението на самолети по трасе
политех.area efficiencyпроизводителност на единица площ
политех.area identificationозначаване на областта
политех.area integratorпланиметър
ядр.area monitorполеви дозиметър
политех.area monitoringполева дозиметрия
политех.area of adhesionплощ на сцепление
политех.area of ball imprintплощ на отпечатъка на сачмата
рад.area of beamплощ на лъч
политех.area of bearingопорна повърхнина
политех.area of evaporationповърхнина на изпаряване
политех.area of fractureплощ на разрушение
политех.area of heating surfaceповърхнина на нагряване
политех.area of indentationплощ на отпечатъка на сачмата
политех.area of investigationсфера на изследване
политех.area of passageживо сечение
политех.area of pile headповърхност на главата на пилот
политех.area of reinforcementплощ на арматурата в сечение
политех.area of sectionплощ на сечение
политех.area of structureзастроена площ
политех.area of the handsработна зона на ръцете
ел.area of turnsплощ обхваната от навивка
политех.area of well influenceзона на понижение на водата в кладенец
политех.area restrictionограничение по отношение на площ
политех.area sketchскица на местност
фарм.area under the curveплощ под кривата на лекарствената концентрацията
тех.atomizing nozzleфорсунка
политех.atomizing nozzleразпръсквателна дюза
изч.background areaфонова област
хидр.backwater areaобласт на подприщване
пласт.ball check nozzleдюза със затварящ сачмен клапан
политех.bearing areaопорна повърхнина
геогр.Black Sea areaЧерноморие
политех.blade areaплощ на лопатка на турбина
мин.blast areaучастък на взривяване
рлк.blind areaзасенчена област
политех.blind areaповърхност, недостъпна за оглед
мин.block-caved areaучастък отработен чрез система с блоково обрушване
пласт.blow nozzleдюза за раздуване
политех.blow-off nozzleдюза за продухване
политех.blow-off nozzleпродухвателна дюза
геол.bow areaнагъната зона
политех.built-up areaзастроена площ
тех.burner nozzleфорсунка
политех.burner nozzleдюза на горелка
мин.burning areaрайон на пожар
рад.capacity areaкапацитивна площ
политех.capture areaефективна поглъщаща повърхност
ав.carryng areaносеща повърхност
политех.catchment areaплощ на всмукване
политех.catchment areaводосборна площ
хидрол.catchment areaводосбор
хидрол.catchment area:водосбор
ав.caution areaрайон с особен режим
мин.caved areaзона на обрушване
елн.chip areaповърхнина на чип
маш.chip areaмеждузъбие
мет.choke areaнай-малкото сечение в леяковата система
изч.clear areaпразна област
политех.clear areaживо сечение
политех.clear areaплощ на живо сечение
стр.clearance areaплощ на междина
политех.cold areaнерадиоактивна област
мин.collapse areaзона на пропадане
политех.combining nozzleсмесителна дюза
изч.common areaобща област
политех.compensating nozzleкомпенсиращ жигльор
мех.compression areaзона на натиск при огъване
политех.computation of areaпланиметриране
политех.congested areaцентрална градска зона
политех.conservation areaрезерват
изч.constant areaобласт на константи
политех.contact areaдопирна повърхнина
политех.contoured nozzleдюза със специално профилирана разтваряща се част
политех.contracting nozzleстесняваща се дюза
политех.contracting-expanding nozzleдюза на лавал
политех.control areaобласт на управление
политех.convergent nozzleстесняваща се дюза
политех.convergent-divergent nozzleдюза на лавал
политех.coolant nozzleдюза за подаване на миещо охлаждаща течност
нав.coverage areaзона на покриване
политех.covered grate areaплощ на мъртвото сечение
политех.critical areaкритична област
политех.critical test areaобласт на критични режими при изпитвания
политех.cross-sectional areaплощ на напречно сечение
политех.cultivated areaпосевна площ
политех.cutting nozzleдюза за газокислороден резач
политех.damage areaзона на поражение
политех.dead areaненапрегната част от сечение
ядр.decontamination areaзона на дезактивизация
политех.delivery nozzleнагнетателна дюза
политех.designated development areaзона на разширение на селище
политех.developed areaблагоустроена територия
политех.dialing areaзона на пряко повиване
политех.diffuser nozzleразширяваща се дюза
политех.discharge areaплощ на изходно сечение
тех.discharge nozzleфорсунка
политех.discharge nozzleизпускателна дюза
политех.dispersion areaобласт на разсейване
тех.district heating areaтоплорайон
политех.divergent nozzleразширяваща се дюза
политех.diverging nozzleразширяваща се дюза
политех.drainage areaдренажна площ
хидрол.drainage area:водосбор
хидрол.drainage areaводосбор
мин.draw areaплощ на източване
мин.drawpoint areaплощ която се пада на една дупка
политех.dwelling areaжилищна зона
мин.effective areaчисто сечение
политех.effective areaполезна площ
политех.effective areaработна повърхнина
политех.ejector nozzleежекторна дюза
политех.electrode-tip areaлице на контактната повърхност на заваръчен електрод
политех.emitting areaизлъчваща повърхнина
политех.engine nozzleдюза на реактивен двигател
мат.equal-areaравнолицев
фин.euro areaЕврозона
политех.exchange areaтелефонна зона
политех.exhaust nozzleизпускателна дюза
политех.expanding nozzleразширяваща се дюза
политех.expansion nozzleразширяваща се дюза
политех.failure areaзона на разрушаване
политех.fanging nozzleсмесителна дюза
политех.felling areaсечище
воен.fire areaсектор на обстрел
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
добави значение или превод тук