fixed-bed process

  • Обща политехника
  • каталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
200 допълнителни резултата:
политех.acetylation processпроцес на ацетилиране
политех.activated sludge processметод на прочистване на отточни води от активна тиня
политех.activation processактивиране
политех.adiabatic processадиабатен процес
политех.ageing processпроцес на стареене
политех.alkacid processалкациден процес
политех.aluminothermic processалуминотермия
политех.aluminothermic processтермитен окис
текст.antishrinking processнесвиваемо апретиране
политех.anvil bedмаса за настолна наковалня
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
полигр.ballard processбалардов способ
политех.ballast bedнастилка от баласт
политех.ballast bedбаластово легло
политех.barrier processбариерен процес
мет.basic Bessemer processтомасов процес
мет.basic processосновен процес
политех.batch processпреработване на партиди
политех.batch processпериодичен процес
bedпоставям, полагам
bedслагам/изпращам да легне
bedслагам слама за постеля на добитък
bedкреватен
bedнамирам/осигурявам легло за (пре) нощуване
bedразсаждам в лехи (out)
bedпостелъчен
bedлягам си
bedруслов
геол.bedпластов
геол.bedнаслоявам се, напластявам се
геол.bedпласт
мет.bedфундамент на машина, тяло на машина
мет.bedфундамент на машина
мет.bedтяло на машина
ел.bedлегло на кабел
политех.bedпоставям върху основа
политех.bedустановявам, прикрепвам към, лежа на
политех.bedслой
политех.bedрама, основа
хим.bedпълнеж
bedлиния и пр., баласт, фундамент, пласт хоросан, върху който се нареждат камъни/тухли
стр.bedгрунд
геол.bed bottomдолнище на пласт
леяр.bed chargeкокс за коксова подложка
политех.bed cokeкокс за разпалване
геол.bed courseпростиране на пласт
политех.bed courseдолен слой
политех.bed dieдолна щампа
геол.bed extensionпростиране на пласт
с. с.bed formerлехообразувател
политех.bed frameтяло
политех.bed frameосновна плоча, фундамент
политех.bed guardзащитен кожух
политех.bed loadдънен нанос
хидр.bed load debrisдънен нанос
мет.bed materialмъртъв слой
геол.bed of precipitationхомогенно натрупване
геол.bed planeплоскост на напластяване
политех.bed plateрама, стойка, подова плоча
политех.bed plateхар
политех.bed plateфундаментна плоча
политех.bed plateпланка
политех.bed plateфундамент на плоча
геол.bed rockматеринска скала
геол.bed rockосновна скала
стр.bed rockскално легло на фундамент
мед.bed soreдекубитус
мед.bed soreпролежка
мед.bed soreдекубитален
геол.bed successionпоследователност на пластове
мед.bed-dayлеглоден
bed-linenспално бельо
политех.bed-metal oreстанит
bed-panподлога
bed-sitбоксониера
bed-sitterбоксониера
bed-sitting roomбоксониера
политех.bed-typeбезконзолен
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
мед.bed-wettingнощно напикаване
политех.bloomery processдиректен метод за производство на желязо
политех.boiling bedфлуидизиран слой
политех.box bedтяло с правоъгълно сечение
политех.building processстроителни работи
business processбизнеспроцес
camp-bedпоходно легло
camp-bedлегло
леяр.carbon-dioxide processсо2 процес
политех.card bedнаправляващо легло за перфокарти
политех.cascade processкаскаден процес
леяр.casting bedучастък за заливане с пясъчни форми
политех.catalyst bedслой от катализатор
политех.catalyst bedлегло на катализатор
политех.certification of processсъставяне на акт за приемане на технологичен процес
политех.chamber processкамерен метод
политех.channel bedкорито на река
политех.channel bedлегло на канал
политех.channel processканален метод
политех.chemical processхимически процес
политех.cloudburst processдробеструен наклеп
мин.coal bedвъглищен пласт
мет.coke bedкоксова подложка
мет.cold-charge processскраппроцес
полигр.colour processполихромен печат
мин.commercial bedпромишлен пласт
геол.composite bedсложен пласт
геол.confining bedграничен хоризонт
политех.controlled processуправляем процес
политех.cooling bedохладително устройство
нефт.cracking processкрекиране крекингпроцес
мин.crib bedопорен венец
политех.croning processизработване на черупкови леярски форми
политех.cyclic processцикличен процес
политех.day processпроцес на дей
политех.defect in-processдефект, възникващ в процеса на производство
политех.defectsin-processефект, възникващ в процеса на производство
политех.dense bedплътен слой
политех.dessiflo processпроцес на обезводняване на газ с течен сушилен агент
кино.developing processпроявяване
политех.die bedлегло на матрица
политех.dip processнанасяне на покритие чрез потапяне
мин.dirt bedскален пласт
геол.disrupted bedнарушен пласт
политех.doctor processпроцес на дезодориране
политех.double-bedдвудънен
геол.drift bedнаносно отложение
политех.drift bedделувий
политех.dry processсух процес на обработване
политех.dry processпирометалургичен метод
леяр.duplex processдуплекс-процес
политех.electroarcing processелектроискрова обработка
политех.electrocolour processелектролитен начин за отлагане на цветни тънки филми от метални окиси
политех.electroerosion metalworking processметод за обработване на метали чрез електроерозия
политех.electron-capture processпроцес на електронно улавяне
политех.electron-exchange processпроцес с обмен на електрони
политех.eloxal processанодиртане
политех.eloxal processметод за електролитно оксидиране на алуминий
политех.endoergic processендотермичен процес
политех.endothermic processендотермичен процес
политех.engine bedстойка за двигател
политех.engine test bedстенд за изпитване на двигатели
политех.equilibrium processравновесен процес
политех.erecting bedмонтажна платформа
мат.ergodic processергодичен процес
политех.exchange processобемен процес
политех.exoergic processекзотермичен процес
политех.exothermic processекзотермичен процес
политех.extraction processекстракционен процес
политех.fellow processнарязване на зъбни колела с дълбач
политех.film processфилмообразуващ процес
политех.filter bedфилтриращ слой
политех.filtrol processректификация и контактно пречистване на масло с глина
политех.finery processстоманодобивен процес за получаване на метал под формата на кюлчета
политех.fining processрафинационен процес
политех.finishing processдовършителен процес
политех.fission processпроцес на делене
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
добави значение или превод тук