fixed-blade turbine

  • Обща политехника
  • осова турбина с неподвижни лопатки
200 допълнителни резултата:
политех.action turbineактивна турбина
политех.active turbineактивна турбина
политех.adjustable bladeрегулируема лопатка
политех.adjustable-blade propeller turbineтурбина на каплан
политех.aerodynamic turbineгазова турбина със затворен цикъл
политех.ahead turbineтурбина за празен ход
политех.air turbineпневматична турбина
политех.air-cooled turbineтурбина с въздушно охлаждане
политех.air-driven turbineпневматична турбина
политех.airscrew bladeперка на въздушно витло
политех.astern turbineтурбина за заден ход
политех.auxiliary turbineспомагателна турбина
политех.axial turbineаксиална турбина
политех.axial-flow turbineаксиална турбина
политех.back turbineтурбина за заден ход
политех.back-pressure turbineтурбина с противоналягане
политех.backing turbineтурбина за заден ход
политех.backward-curved bladeогъната назад перка
bladeострие
текст.bladeударна част на стан
авто.bladeотметател
авто.bladeотхвърляч
авто.bladeчистачка
тех.bladeлопатъчен
тех.bladeлопатков
ел.bladeнож на прекъсвач
политех.bladeмъначка, ракел
политех.bladeрежещ ръб, циркуляр, призма, перка
стр.bladeотвал
политех.blade areaплощ на лопатка на турбина
политех.blade bearingпризматична опора
политех.blade coaterракелна машина за нанасяне на покрития
политех.blade crusherножова мелница
политех.blade edgeръб на работна лопатка
политех.blade efficiencyкоефициент на полезно действие на работните лопатки
политех.blade electrodeплосък електрод
политех.blade faceдолна страна на лопата
полигр.blade folding machineножова сгъвачка
политех.blade footingлегло за турбинна лопатка
политех.blade graderгредер с профилиращ нож
жп.blade gripдържател на семафорно крило
политех.blade holderзатягащо гнездо за лента на ножовка
стр.blade machineгрейдер
политех.blade mixerперкова бъркачка
политех.blade pitchразстояние между две съседни лопатки
политех.blade rimвенец на работно колело
политех.blade ringвенец с лопатки
политех.blade rodвътрешна мотовилка
политех.blade rootкорен на витло
политех.blade sectionсечение на перка
хард.blade serverблейд
политех.blade settingъгъл на монтиране на лопатки
политех.blade shankоснова на лопатка
политех.blade spacingразстояние между лопатки
политех.blade springлистова пружина
политех.blade stallотделяне на поток от лопатки
политех.blade stirrerлопаткова бъркачка
политех.blade thrustналягане на лопатка
политех.blade wheelдиск с работни лопатки
политех.blade-tip eddyвихър в края на работна лопатка
политех.blade-to-blade flowмеждулопатково течение
политех.blade-type crusherножова мелница
политех.bleeder turbineтурбина с нерегулируемо пароотнемане
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
политех.bulged bladeизпъкнала лопатка
политех.bulldozer bladeнож на булдозер
политех.centrifugal turbineцентробежна турбина
политех.circular shear bladeдисков нож от кръгли ножици
политех.close-coupled turbineтурбина без редукторна предавка
политех.closed-circuit turbineтурбина със затворен цикъл
политех.closed-cycle turbineтурбина със затворен цикъл
политех.combination turbineкомбинирана турбина
политех.combined-flow turbineтурбина на франсис
политех.combustion turbineтурбина с вътрешно горене
политех.compound turbineкомпаунд-турбина
политех.compound turbineмногоцилиндрова турбина
политех.compressor turbineкомпресорна турбина
политех.compressor-turbine unitгазотурбинен агрегат
политех.compressor-turbine unitтурбокомпресорен агрегат
политех.condensing turbineпарна турбина
политех.constant-pressure turbineгазова турбина с постоянно налягане на горене
ел.contact bladeконтактен нож
политех.cooling-air turbineтурбина за въздушно охлаждане
политех.cross-blade agitatorкръстовидна бъркалка
политех.cross-blade mixerсмесител с кръстовидна бъркалка
политех.cross-compound turbineдвувалова турбина
политех.cross-compound turbine unitдвувалов турбоагрегат
политех.cut-off bladeрежещ нож
политех.cutting bladeрежещ нож
политех.detachable bladeсменяема лопатка
политех.diagonal-flow turbineрадиално-осова турбина
политех.direct-drive turbineтурбина без редукторна предавка
политех.discharge bladeизходна лопатка
политех.disk turbineдискова турбина
политех.doctor bladeракел за снемане на излишния материал
политех.doctor blade steelстомана за хирургически инструменти
политех.double-bladeдвулопатков
политех.double-bladeдвуперков
политех.double-flow turbineдвупоточна турбина
политех.double-stage turbineдвустъпална турбина
политех.doublet turbineтурбина с дбоен корпус
политех.doublet-casing turbineтурбина с дбоен корпус
политех.dovetailed bladeлопатка с лястовича опашка
политех.equal-pressure turbineактивна турбина
политех.exhausted steam turbineтурбина за отработила пара
политех.exhausted-type steam turbineтурбина за отработена пара
политех.fan bladeлопатка на вентилатор
политех.fan bladeкрило на вятърен двигател
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
добави значение или превод тук