fixed window

  • Обща политехника
  • неотбарящ се прозорец
199 допълнителни резултата:
мин.adit windowкомин, прокаран от щолня до земната повърхност
политех.adjacent of windowвертирален кемпфер
политех.air-vent windowвъртящ се вентилационен прозорец
политех.aperture for windowотвор за прозорец
политех.arched windowдъгов прозорец
политех.atmospheric windowатмосферен прозорец на прозрачност
политех.australian windowплъзгащ се прозорец 'австралийски' тип
политех.awning-type windowпрозорец на горна хоризонтална ос
политех.bay windowеркерен прозорец
политех.blank windowдекоративен прозорец
политех.blind windowдекоративен прозорец
политех.bow-windowеркер
политех.canadian windowпрозорец с отварящи се навън крила
политех.canopy windowпрозорец на горна хоризонтална ос
политех.casement windowпрозорец с две и повече крила отварящи се навътре
политех.centre-hung swivel windowпрозоречно крило на средна хоризонтална ос
политех.centre-pivoted windowвъртящо се около хоризонтална ос прозоречно крило
ядр.counter windowпрозорче на брояч
политех.dead windowдекоративен прозорец
ядр.detector windowпрозорче на детектор
политех.dial windowпрозорец на скала
ав.direct vision windowфорточка
политех.dormer windowмансарден прозорец
политех.double windowдвукатен прозорец
политех.double-casement windowдвукрил прозорец
стр.double-glazed windowстъклопакет
стр.double-glazing windowстъклопакет
политех.double-hung counterbalanced windowповдигащ се прозорец с балансираща тежест
политех.double-hung windowповдигащ се прозорец
политех.drop slide windowспускащ се надолу прозорец
стр.dual-pane windowстъклопакет
политех.dummy windowдекоративен прозорец
политех.false windowдекоративен прозорец
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.gable windowпрозорец на фронтон
астр.galactic windowгалактичен коридор
политех.garret windowмансарден прозорец
политех.guillotine windowповдигащ се прозерец
политех.hanging windowповдигащ се прозорец
политех.jut windowеркерен прозорец
политех.lancet windowстреловиден прозорец
политех.lattice windowпрозорец с жалузи
политех.louver windowпрозорец с жалузи
multi-windowмногоекранен
софт.multi-windowмногопрозоречен
политех.multiple-casement windowмногокрил прозорец
мех.non-fixedнезапънат
политех.oriel windowеркерен прозорец
политех.picture windowвенециански прозорец
политех.pivoted windowзавъртащ се прозорец
политех.revolution windowзавъртащ се прозорец
политех.rose-windowкръгъл готически прозорец с радиални шпроси
политех.round-headed windowдъговиден прозорец
политех.sash windowкрилен прозорец
политех.semi-fixed girderполузакрепена греда
политех.shop windowвитрина
shop-windowвитринен
политех.show windowвитрина
политех.single windowеднокатен прозорец
политех.single-casement windowеднокрил прозорец
политех.single-sashed windowеднокрил прозорец
политех.sliding windowплъзгащ се прозорец
изк.stained-glass windowвитраж
политех.swivel windowзавъртащ се прозорец
фин.tangible fixed assetдълготраен материален актив
политех.transom-windowпрозорче над врата
политех.triple-casement windowтрикрил прозорец
политех.two-fold windowдвукрил прозорец
политех.undercarriage fixedнеприбиращ се колесник
политех.ventilating windowвентилационно прозорче
стр.ventilating windowфорточка
тлв.video windowвидеопрозорец
добави значение или превод тук