fixed-radix number system

  • Изчислителна техника
  • бройна система с постоянна основа
200 допълнителни резултата:
политех.abm systemотбранителна система против балистични ракети
политех.absolute numberабсолютно число
политех.absolute systemабсолютна система
мат.abstract numberабстрактно число
политех.acceptance numberприемателно число
политех.accumulator systemсистема за акумулиране
политех.acetyl numberацетилно число
хим.acid numberкиселинно число
политех.acoustic systemакустична система
политех.acoustical systemакустична система
политех.adaptive systemадаптивна система
политех.adjustable-potential systemсистема за регулиране на напрежението
политех.adjustment of focusing systemнастройване на фокусираща система
мин.advancing systemметод на настъпващо изземване
обог.air-classifying systemметод на сухо наситняване
политех.air-induction systemсистема за подаване на въздух
политех.air-interchange systemсистема за обмяна на въздуха
политех.air-operated systemпневматична система
политех.air-supply systemсистема за подаване на въздух
политех.air-traffic control systemсистема за управление на въздушния транспорт
политех.alarm systemалармена система
политех.alert information systemсистема на сигнална информация
политех.algebraic numberалгебрично число
политех.alignment of optical systemюстиране на оптична система
политех.alinement of optical systemюстиране на оптична система
мат.amplitude of a complex numberаргумент на комплескно число
политех.annunciatior systemсистема за предупредителна сигнализация
политех.antenna systemантенна система
политех.antenna-feeder systemантенно-фидерно устройство
политех.anti-ballistic missile systemотбранителна система против балистични ракети
политех.anti-satellite systemпротивоспътникова отбранителна система
политех.antichamber system injectionпредкамерна система за впръскване на гориво
политех.applicator systemсистема на контролен хронометраж
политех.approximate numberприближено число
арх.arch-and-pier systemсистема от арки, опиращи се на пилони
политех.asat systemпротивоспътникова отбранителна система
политех.astatic systemастатична система
политех.asymmetrical systemасиметрична система
политех.atomic numberатомен номер
хим.atomic numberатомно число
елн.audio systemаудиосистема
политех.automated systemавтоматизирана система
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic systemавтоматична система
политех.automatic taught systemсамооптимизираща се система
политех.automatic-block systemсистема за автоматично блокиране
политех.automatic-block systemавтоматична блокировка
политех.autooscillation systemавтотрептяща система
политех.autostabilizer systemсистема за автоматична стабилизация
политех.azimuth systemазимутална система
мин.back-filling systemсистема на разработване със слоеве и запълване
политех.balanced systemсиметрична система
политех.basic nc systemопростена система за цифрово програмно управление
политех.basic-hole systemсистема на нагаждане 'основен отвор'
политех.basic-shaft systemсистема на нагаждане 'основен вал'
политех.beam antenna systemлъчева антенна система
политех.beam-and-column systemконструкция с греди и колони
политех.beam-rider systemлъчева система за насочване
политех.bilateral systemсиметрична система
мат.binary internal number baseвътрешна двоична система за изчисление
политех.binary numberдвоично число
мат.binary number systemдвоична бройна система
политех.binary number systemдвукомпонентна система
политех.biological systemбиосистема
ав.blind-approach beam systemсистема за сляпо кацане
мин.block caving systemсистема на разработване с блоково обрушаване
политех.block systemблокировъчна система
мин.blow-in systemнагнетяващо проветряване
политех.boiler-feed systemпитателно устройство на котел
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
мет.bottom gating systemсифонна леякова система
мин.bottom-slicing systemсистема на разработване със слоево обрушаване
политех.bridge duplex systemмостова дуплексна система
политех.bromine numberбромно число
политех.building-block systemблокова монтажна система
мин.bulk caving systemсистема на разработване с масово обрушване
ел.busbar systemошиновка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
изч.call numberизвикващ параметър
тлф.call numberповикван номер
стр.cantilever tieback systemсистема от конзолни елементи, носени от обтегачи
политех.capacitance of multiple-conductor systemкапацитет на многопроводникова система
политех.card systemсистема карти
политех.card systemкартотека
анат.cardiac vascular systemсърдечно-съдова система
политех.cascade systemкаскадна система
политех.catenary cross-span systemгъвкаво напречно верижно окачване на контактен проводник
политех.cavitation numberкавитационно число
политех.cellular manufacturing systemпредметно-специализирана производствена система
central locking systemзаключване
политех.centralized systemцентрализирана система
политех.centralized traffic-control systemцентрализирано регулиране на движението
политех.cetane numberцетаново число
политех.cetene numberцетеново число
политех.charge numberатомен номер
политех.check numberконтролно число
политех.chilling systemсистема за охлаждане
политех.chimney-operated systemуредба с естествена тяга
политех.circulating systemциркулационна система
анат.circulatory systemциркулационна система
анат.circulatory systemкръвообращение
политех.closed cooling systemохладителна система със затворена циркулация
политех.closed systemзатворена система
политех.closed-cycle systemсистема със затворен цикъл
политех.closed-loop servo-systemзатворена сервосистема
политех.closed-loop systemсистема с обратна връзка
политех.co-ordinate positioning control systemсистема за точково програмно управление
политех.co-ordinate positioning systemсистема за точково програмно управление
политех.code control systemкодова система за управление
политех.code systemкодова система
политех.coding systemсистема на кодиране
политех.collision numberброй на сблъсквания
политех.colorimetric systemколориметрична система
политех.colour-television systemсистема на цветна телевизия
биол.complement systemкомплементарна система
мат.complete orthonormal systemпълна ортонормирана система
политех.complex numberкомплексно число
политех.complex systemсложна система
политех.compressed-air systemсистема за подаване на сгъстен въздух
политех.computer data communication systemсистема за обмен на данни
политех.computer data hierarchy systemкомпютър, работещ с йерархия на данни
политех.computer systemизчислителна система
политех.computerized manufacturing systemкомпютризирана производствена система
ен.confinement systemхермозона
политех.constant-error systemстатична система
политех.construction numberфабричен номер
политех.contactor servo-systemрелейно-контактна следяща система
политех.continuous-path control systemсистема за контурно програмно управление
политех.continuous-path systemсистема за контурно програмно управление
политех.contouring control systemсистема за контурно програмно управление
политех.control numberконтролно число
политех.control systemсистема за уравление
политех.coolant systemохладителна система
политех.cooling systemохладителна система
мат.coordinate systemкоординатна система
политех.coordination numberкоординационно число
политех.copper numberмедно число
политех.counterflow systemпротивотокова система
политех.crossbar switch systemмултипроцесорна система с комутираща матрица
политех.crystal systemкристална система
политех.cube of numberтрета степен на число
customer identification numberклиентски идентификационен номер
политех.customer numberабонатен номер
политех.cybernetic systemкибернетична система
политех.data-handling systemсистема за обработване на данни
политех.data-processing systemсистема за обработване на данни
политех.decca navigation systemсистема за радионавигация 'дека'
политех.decentralized systemдецентрализирана система
политех.decimal numberдесетично число
политех.decimal number systemдесетична бройна система
политех.decimal systemдесетична система
политех.deflection systemотклоняваща система
политех.determinate systemдетерминирана система
политех.deterministic systemдетерминирана система
изч.device numberномер на устройство
ядр.difference numberизлишък на неутрони
политех.difference numberизотопно число
политех.digital control systemцифрова система за автоматично управление
политех.digital servo-systemцифрова следяща система
политех.dimension-limit systemсистема от допуски
политех.direct control systemсистема за пряко управление
политех.discrete systemдискретна система
изч.disk operating systemдискова операционна система
политех.dispatcher systemдиспечерска система
политех.disperse systemдисперсна система
политех.distribution systemразпределителна система
политех.divariant systemбивариантна система
политех.dolby systemдолби система
изч.double-length numberчисло с двойна дължина
политех.double-precision numberчисло с двойна точност
политех.drainage systemдренажна система
политех.draw-in systemвходяща вентилационна уредба
политех.drawing numberномер на чертеж
изч.dual systemдуална система
политех.duct systemтръбопроводна система
политех.duplex systemдуплексна система
политех.dust-collecting systemпрахоуловително устройство
политех.dynamic systemдинамична система
политех.earthed neutral systemсистема със заземена нула
политех.earthed systemзаземена система
политех.earthed systemеднопроводна система
политех.ecological systemекологична система
политех.effective atomic numberефективен атомен номер
политех.effective quantum numberефективно квантово число
ел.electric systemелектросистема
ел.electric systemелектроуредба
политех.electric-power systemелектроенергийна система
ел.electrical systemелектроуредба
политех.electron-optical systemелектроннооптична система
политех.emergency systemаварийна система
политех.energy systemенергийна система
анат.enteric nervous systemентерална нервна система
политех.environmental monitoring systemсистема за мониторинг на околната среда
European System of Central BanksЕвропейска система на централните банки
политех.eutectic systemевтектична система
политех.evaporator systemизпарителна уредба
политех.even numberчетно число
политех.exhaust systemсмукателна система
политех.extremal systemекстремална система
добави значение или превод тук