fixed-cycle operation

  • Обща политехника
  • операция с постоянен по продължителност цикъл
200 допълнителни резултата:
политех.active operationработа в активна област
политех.activity cycleработен цикъл
политех.actual operationфактическа работа
изч.and operationоперация и
политех.arithmetic operationаритметично действие
политех.automatic cycleавтоматичен цикъл
политех.automatic operationавтоматично действие
политех.auxiliary operationспомагателна операция
политех.binary operationдвоична операция
политех.boolean operationбулева операция
ик.business operationбизнесоперация
мед.Caesarean operationсекцио
мед.Caesarian operationсекцио
биол.Calvin cycleцикъл на Келвин
ядр.carbon cycleвъглероден цикъл
ядр.carbon-nitrogen cycleвъглероден цикъл
мед.cardiac cycleсърдечен цикъл
политех.catalytic cycleкталитичен цикъл
биол.cell cycleклетъчен цикъл
биол.cell-division cycleклетъчен цикъл
биол.citric acid cycleцикъл на Кребс, цикъл на лимонената киселина
политех.clock cycleтакт
политех.closed cycleзатворен цикъл
авт.closed-cycle controlрегулиране по затворен цикъл
политех.closed-cycle systemсистема със затворен цикъл
политех.closed-cycle turbineтурбина със затворен цикъл
политех.closed-loop cycleзатворен цикъл
co-operationсътрудничество, съдействие
политех.complementary operationдопълнителна операция
политех.complete cycleпълен цикъл
политех.complete operationпълна операция
политех.computer operationкомпютърна операция
политех.consistency of operationстабилност на работа
политех.continuous-pressure operationработа при непрекъснато натискане на бутон
политех.control operationоперация за управление
изч.conversion operationоперация за преобразуване на данните
политех.critical operationработа на критичен режим
политех.cutoff operationработа в областта на запушване
cycleвек, период
cycleкарам/яздя колело
cycleкръгооборот
cycleдвижа се/минавам през периоди/цикли, правя обороти
изч.cycleконтур
политех.cycleизвършвам обороти
политех.cycleкръгов процес, кръг, кръгооборот, период
политех.cycleинтервал
политех.cycleизвършвам даден цикъл
хим.cycleпръстен
cycleцикъл, серия, кръг, (кръго) оборот, кръгов/затворен процес, такт, физ. цикъл, период
инф.cycleзациклям
политех.cycle carмалолитражен автомобил с мотоциклетен двигател
политех.cycle controlциклово управление
политех.cycle counterброяч на цикли
политех.cycle distributorразпределител на тактови импулси
политех.cycle frequencyчестота на цикли
политех.cycle generatorгенератор с променлива честота
политех.cycle indexброй на изпълнени цикли
политех.cycle inspectionпериодичен преглед
трансп.cycle laneвелоалея
политех.cycle lifeброй на циклите до разрушаване
политех.cycle of magnetizationцикъл на пренамагнитване
политех.cycle of operationцикъл разреждане-зареждане
трансп.cycle pathвелоалея
трансп.cycle rickshawвелорикша
трансп.cycle rickshawвелотакси
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.cycle-by-cycle deviceограничител при чес-
ик.cycle-checkтекущ контрол на складовите запаси
сп.cycle-racing trackколописта
политех.cyclic operationцикличен процес
политех.design cycleетап на планиране
политех.design cycleетап на проектиране
политех.development cycleетап на разработка
политех.diadic operationдвуместна операция
двиг.diesel cycleдизелов цикъл
политех.digit-to-digit operationпоразрядна операция
политех.diplex operationдиплексна работа
политех.direct operationдиректно механично задвижване
политех.direct operationдиректно управление
политех.directional operationнасочено действие
политех.disjunction operationоперация за разединяване
тлг.dot cycleцикъл на елементарен сигнал
политех.dot cycleцикъл на сигнализиране
изч.double-length operationоперация над числа с двойна дължина
политех.downstream operationследваща операция
политех.dressing operationотстраняване на шлака от повърхността на метал
политех.dual operationдвойно управление
изч.duplex operationдуплексно предаване
рад.duplex operationдуплексна радиовръзка
политех.duty-cycle operationцикличен режим на работа
economical operationикономичност
политех.emergency operationаварийна работа
изч.exchange operationобменна операция
политех.experimental operationопитна експлоатация
политех.fail-safe operationнадеждна работа при отказ на отделни елементи
политех.failure-free operationбезотказна работа
политех.field operationексплоатация при полеви условия
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
добави значение или превод тук