fixed part

  • Обща политехника
  • неподвижна част
  • неразглобяем детайл
198 допълнителни резултата:
политех.aliquot partаликвотна част
политех.axially-symmetrical partосово-симетричен детайл
политех.box-shaped partкутиеобразен детайл
политех.constituent partсъставна част
политех.continuation-in-partчастично продължение
политех.critical partотговорна част
ел.current-carrying partтоководеща част
политех.descriptive partописателна част
политех.distinctive partотличителна част
политех.duplicate partрезервна част
политех.embedded partвложен детайл
политех.fabricated partнеразглобяема част от машина
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
изч.formal-parameter partсъвкупност на формалните параметри
политех.four-part alloyчетворна сплав
in partчастично
integral partмонолитна част
interchangeable partвзаимозаменяем детайл
политех.limiting partограничителна част
ел.live partчаст под напрежение
политех.loose partотделима част
политех.loose partрезервна част
политех.machine partмеханично обработен детайл
политех.machined partмеханично обработен детайл
политех.master partдетайл-еталон
политех.mating partдетайл, свързан с друг детайл
леяр.mid-partсредна формовъчна каса
политех.moulded partпресован детайл
политех.moulded partшприцовано изделие
политех.multiple-part mouldмногокасова леярска форма
политех.multiple-part patternсъставен модел
мех.non-fixedнезапънат
политех.odd-shaped partдетайл с неправилна форма
политех.one-part adhesiveеднокомпонентно лепило
политех.one-part resinеднокомпонентна смола
политех.oversize partдетайл с увеличени размери
partразделям (се), отделям (се)
partчаст, член, орган (на тялото)
partокомплектовам
partразтварям се, разкъсвам се, скъсвам се
partдял, участие, работа, дълг
partкрай, местност
partправя път на (косата си)
partроля
partспособности
partчаст, дял
ист.partпартия, глас, щим
ост.partделя, разделям, разпределям
ост.partотивам си, тръгвам си
политех.partразпадам се на части
политех.partдетайл
partотклонявам се, разклонявам се (за път и пр.)
partстрана (в спор и пр.)
политех.part by volumeобемна част
политех.part by weightтегловна част
маш.part changerустройство за смяна на детайли
политех.part flowнепълен разход
политех.part offотрязвам с нож
политех.part positioningпозициониране на детайл
политех.part printработен чертеж на детайл
политех.part sectional viewизглед при частичен разрез
политех.part serializationобединяване на детайли във фамилии
политех.part-listспецификация на детайли
политех.part-load operationработа при частично натоварване
политех.part-load performanceработа с частично натоварване
политех.part-timeнепълно работно време
ел.part-winding starterстартерза пускане по метода на разделяне на намотката
муз.part-writingгласоводене
политех.powdered-metal partсинтерован метален детайл
политех.pressed partщампован детайл
политех.prismatic partпризматичен детайл
политех.rejected partбракуван детайл
добави значение или превод тук