fixed link

  • Обща политехника
  • неподвижно звено
199 допълнителни резултата:
политех.articulated-link chainшарнирна верига
ел.autooscillation linkавтоколебателно звено
политех.cable linkкабелна линия
политех.chain linkзвено на верига
политех.closed-link driveзадвижващ механизъм със затворена кинематична верига
политех.composite communication linkкомбиниран свързочен кабел
политех.composite communication linkрадиотелефонна линия
политех.compression linkнатоварен елемент
политех.connecting linkхалка, кулиса
политех.connecting linkсъединително звено
политех.connecting-link guided shearsкулисна ножица
политех.coupling linkсъединително звено
политех.cross-linkобразувам напречна връзка
политех.cross-linkнапречна връзка
хим.cross-linkомрежвам
политех.curved linkдъгова кулиса
политех.distance linkдистанционно звено
политех.distance linkдистанционен прът, дистанционна щанга
авто.drag linkнадлъжен предавателен кормилен прът
политех.drag linkшарнирна обица
политех.driven linkзадвижвано звено
политех.driving linkзадвижващо звено
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.flat-link chainшарнирна верига с плоски звена
ел.fuse linkстопяема вложка на предпазител
политех.input linkзадвижващо звено
политех.kinematic linkзвено на кинематична верига
linkкопче за ръкавели
linkсъчленявам
linkмярка за дължина, равна на 7,92 инча
linkзвено, брънка, свръзка, съединение, връзка
тех.linkпредавателен/двигателен лост, шарнир, мотовилка
тлф.linkстанционно съединение
политех.linkсвързвам
политех.linkвръзка, шарнир
прен.linkбрънка
инф.linkлинк
тък.linkкетеловам
политех.link beltремък съставен от звена
политех.link blockкулисна гайка
политех.link boltшарнирен болт
политех.link boxшарнирен съединител
политех.link brakeлентова спирачка с дървени накладки
политех.link brassлагерна черупка
политех.link chainшарнирна верига
политех.link circuitсвързочна линия
политех.link connectionшарнирно съединение
политех.link connexionшарнирно съединение
политех.link driveкулисна предавка
политех.link fulcrumкулисен лагер
политех.link fulcrumос на въртене на балансьор
политех.link gearкулисна предавка
политех.link gearкулисно задвижване
политех.link insulatorверижен изолатор
политех.link leverкулисен лост
политех.link mechanismшарнирен механизъм
политех.link motionкулисен механизъм
политех.link pinос на шарнир
политех.link rodшарнирен прът
политех.link sawверижен трион
политех.link speedлинейна скорост на верига
политех.link transmitterпредавател с остро насочен лъч
политех.link tubeсъединителна тръба
политех.link worksшарнирен механизъм
политех.link worksлостов механизъм
политех.link-motion driveкулисна предавка
политех.link-slide blockкулисен камък
тех.link-upстиковане
политех.long-link chainверига с дълги звена
изм.magnetic linkмагнитен регистратор на тока на мълния
политех.magnetic linkзвено на магнитна линия
хим.molecular linkмолекулна връзка
добави значение или превод тук