fixed centre

  • Обща политехника
  • неподвижен център
199 допълнителни резултата:
политех.active centreактивен център
политех.ahead of centreс отрицателен преденъгъл
политех.angle of centreъгъл на центров отвор
рлк.apparent radar centreположение на антена, в което разсъгласуването е равно на нула
политех.arch centreаркообразен кофраж
стр.arch centreшаблон на арка
политех.back centreзаден център
balneotherapeutic centreбалнеоцентър
balneotherapy centreбалнеоцентър
политех.bell centreцентров звънец
политех.bell-type centre drillцентрово свредло с двоен конус
call centreколцентър
centreнещо, коего буди интерес/привлича вниманието
centreотбелязвам центъра на, намирам се в центъра на
centreпоставям в центъра, центрирам
centreсъередоточавам (се), концентрирам (се) (in, on, at, roand)
centreцентър-нападател
сп.centreпращам топката към центъра, центрирам
тех.centreцентровъчен
тех.centreцентрирам, центровам
тех.centreцентров
centreсредище, център (на дейност и пр.) -
centreплънка (на бонбони и пр.)
centreцентър (и пол.)
политех.centre bearingмеждинен лагер
политех.centre bitцентрово свредло
политех.centre bossвтулка на колело
политех.centre chuckводеща шайба
политех.centre distanceмеждуцентрово разстояние
политех.centre distanceстъпка
политех.centre dotотпечатък от център
политех.centre drillцентрово свредло
политех.centre expansion displayиндикатор с кръгов обзор
политех.centre feedзахранване в средна точка
тех.centre fold filmполуръкав
политех.centre frequencyсредна честота
политех.centre gaugeцентров шаблон
политех.centre holeцентров отвор
политех.centre keyклин за избиване на инструмент
политех.centre latheструг за обработване между центри
политех.centre lineосова линия
политех.centre markцентър
политех.centre of clusterцентър на натрупване
политех.centre of coronal activityцентър на коронална активност
политех.centre of curvatureцентър на кривина
политех.centre of gravityцентър на тежеста
тех.centre of massцентър на маса
политех.centre of motionцентър на движение
политех.centre of pressureцентър на натиск
политех.centre of rangeцентър на областта на изменение на ограничена случайна величина
политех.centre of rotationцентър на въртене
мат.centre of sampleцентър на извадка
мат.centre of similarityцентър на подобие
политех.centre of similitudeцентър на подобие
политех.centre of solar limbцентър на видимия диск на слънцето
тех.centre of symmetryцентър на симетрия
политех.centre of twistцентър на усукване
политех.centre pinос
политех.centre pinшенкелен болт
политех.centre pin socketтяло на опорен лагер
политех.centre pointцентър
политех.centre pointцентрална точка, връх на центрово свредло
политех.centre reamerзенковка за изработване на фаска
политех.centre reamerзенковка за центрови отвор
политех.centre reamingзенковане на центров отвор
политех.centre restнеподвижен люнет
политех.centre shaftос
политех.centre shaftшийка на вал
политех.centre socketцентрово гнездо
политех.centre socketцентрово вдълбаване
политех.centre weftсреден вътък
политех.centre wheelсредно колело
политех.centre zero instrumentнулев измервателен уред
политех.centre-cut end millпалцова фреза с прави странични и радиални челни зъби
политех.centre-driven antennaвъзбуждана в средата антена
политех.centre-face dipoleсиметричен вибратор
рад.centre-fadсиметрично закрепване
политех.centre-fed antennaвъзбуждана в средата антена
политех.centre-gated mouldформа с централен леяков канал
политех.centre-hung swivel windowпрозоречно крило на средна хоризонтална ос
пол.centre-leftлевоцентристки
политех.centre-pivoted windowвъртящо се около хоризонтална ос прозоречно крило
пол.centre-rightдясноцентристки
пол.centre-rightдесноцентристки
пол.centre-right policyдесноцентризъм
пол.centre-right policyдясноцентризъм
пол.centre-right politicianдясноцентрист
пол.centre-right politicianдесноцентрист
политех.centre-tapped transformerтрансформатор със средна точка
политех.centre-to-centre distanceмеждуцентрово разстояние
политех.centre-to-centre distanceстъпка
политех.centre-to-centre spacingстъпка
политех.centre-zero scaleдвустранна скала
политех.commercial centreтърговски център
политех.community centreцентър на населено място
политех.computation centreизчислителен център
политех.computing centreизчислителен център
политех.control centreцентър за управление
политех.cost centreсектор себестойност
политех.cradle centreседлообразна сърцевина
тлф.crossbar-telephone centreавтоматичен съобщителен възел
политех.data-processing centreцентър за обработка на данни
политех.dead centreмъртва точка
политех.dead centreзаден център
политех.deep space communication centreцентър за далечна космическа връзка
политех.distributing centreразпределителен център
политех.distribution centreразпределителен център
политех.double-centre theodoliteповторителен теодолит
политех.effective acoustic centreефективен акустичен център
политех.elevating centreцентър, височината на който може да бъде регулирана
рлк.expanded centreразтегната средна част
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
fabrication centreобработващ център
ел.feeding centreзахранващ пункт
политех.female centreцентър с конусен отвор
политех.female centreобратен център
сп.fitness centreфитнесцентър
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
добави значение или превод тук