fixed way of life

  • отседналост
199 допълнителни резултата:
мин.air-end wayвентилационна галерия
air-wayвъздушен път, вентилационна галерия
политех.amendment by way of disclaimerизменение на формулата на изобретение чрез отказ от претенции
политех.amendment by way of explanationизменение чрез представяне на разяснения
прен.average lifeпосредствен живот
политех.bearing lifeдълготрайност на лагер
политех.biological half-lifeпериод на полуизвеждане от организма
политех.both-way circuitверига с двустранно действие
тлф.both-way junctionдвустранна линия
политех.both-way signallingдвустранна сигнализация
политех.cart wayселски път
политех.charge lifeвреме на пребиваване на ядрено гориво в реактор
политех.clear-wayфарватер
политех.clear-wayводен път
политех.core lifeпродължителност на кампания на активна зона
политех.cycle lifeброй на циклите до разрушаване
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
политех.dolley wayестакада
политех.door wayвход
политех.double wayдвоен път
политех.double wayдвупътен
политех.double-way circuitмостова схема
политех.double-way circuitдвуполупериодна схема
политех.double-way rectifierтокоизправител по трифазна мостова схема
политех.endurance lifeсрок на използуване до разрушаване вследствие умора на материала
политех.fall wayотвор в пода
политех.fatigue lifeсрок на използуване до разрушаване вследствие умора на материала
тех.five-wayпетходов
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
нар.for lifeпожизнено
политех.four-wayчетириходов
политех.four-wayчетиристранен
политех.four-way boxчетирипътна съединителна муфа
политех.four-way cockчетирипътен кран
политех.four-way entry palletчетирипроходна палета
тлф.four-way jackчетирипроводно гнездо
политех.four-way pieceфитинг
политех.four-way pipeфитинг
политех.four-way reinforcementарматура в четирите направления
политех.four-way tool blockчетириместен квадратен ножодържач
политех.four-way unionкръстачка
политех.four-way valveчетирипътен вентил
политех.full-load lifeдълготрайност при максимално натоварване
политех.gutter wayводоотводна канавка
физ.half lifeполуразпад
физ.half lifeполуразпадане
политех.half lifeпериод на полуразпадане
политех.half lifeполупериод
физ.half-lifeпериод на полуразпад
физ.half-lifeпериод на полуразпадане
мед.half-lifeполупериод
ядр.half-life periodпериод на полуразпадане
политех.half-wayна половин път
футб.half-way lineхалфова линия
политех.half-way-aroundна полуоборот
мин.haulage-wayизвозна изработка
мин.haulages-wayизвозна изработка
политех.high-way bridgeпътен мост
in a controlled wayконтролирано
разг.in a familiar wayбиз-бизе
in a speculative wayумозрително
мин.ladder-way compartmentстълбищноотделение
политех.length of lifeсрок на служба, дълготрайност
политех.length-of-life testнаблюдение върху работата през целия срок на експлоатация
lifeчовек, застрахован за живот
lifeживот
lifeресурс
lifeобщество
lifeпожизнен, доживотен
lifeживи същества, живот
lifeбиография, животоописание
lifeжизненост, бодрост, живот
добави значение или превод тук