fixed gate generator

  • Обща политехника
  • генератор на фиксирани стробиращи импулси
199 допълнителни резултата:
политех.acceleration generatorгенератор с пропорционално увеличаване на напрежението
зав.acetylene generatorацетиленов генератор
политех.acoustic generatorгенератор на звукови трептения
политех.acoustic generatorзвукоизлъчвател
политех.acyclic generatorявнополюсен генератор
изч.adder gateвентил на суматор
мет.air gateотливък
леяр.air gateотдушник
мин.air gateвентилационна галерия
политех.air gateвентилационна решетка
политех.air-operated gateпневматичен затвор
политех.alternating-current generatorгенератор на променлив ток
политех.amplidyne generatorамплидинен генератор
политех.and gateлогическа схема и
политех.anemo-electric generatorветроелектрически генератор
леяр.annular gateпръстеновиден питател
политех.annular gateвертикален цилиндричен затвор
политех.apron gateулеен затвор
политех.arc gateсекторен затвор
политех.arc-welding generatorгенератор за електродъгово заваряване
политех.audio-frequency generatorнискочестотен генератор
политех.automatic generatorгенератор с автоматично управление
политех.auxiliary generator setспомагателен генераторен агрегат
политех.axle-driven generatorосов генератор
политех.back-coupled generatorгенератор с обратна връзка
политех.balanced gateуравновесен затвор
политех.bevel-gear generatorмашина за нарязване на конусни зъбни колела по метода на обхождането
политех.bidirectional gateдвупосочен вентил
политех.bin gateбункерен затвор
политех.blocking generatorблокинг-генератор
леяр.bottom gateсифонна леярска система
мин.bottom gateизвозна галерия
хидр.bottomoutlet gateзатвор на дънен водоизпускател
политех.bracketed-board gateшибърен затвор
политех.buck-boost generatorповишаващо-понижаващ бустер
политех.buck-boost generatorволтодобавъчен генератор с двупосочно действие
хидр.bulkhead gateплосък пълзящ затвор
политех.bunker gateбункерен затвор
политех.butterfly gateдроселен затвор
политех.capacitive-sawtooth generatorгенератор на трионообразно напрежение с натрупващ кондензатор
зав.carbide-feed generatorацетиленов генератор система карбид във вода
зав.carbide-to-water generatorацетиленов генератор система карбид във вода
политех.carrier generatorгенератор на носеща честота
политех.cascade generatorкаскаден генератор
политех.central gateцентрален леяков канал
политех.chain gateверижен затвор
изч.character generatorзнаков генератор
политех.chute gateлюков затвор
леяр.circular gateпръстеновиден питател
политех.circular gateвертикален цилиндричен затвор
политех.clearance gateгабарит
политех.clock-pulse generatorгенератор на тактови импулси тактов генератор
ен.co-generatorкогенератор
политех.coincidence gateвентил на съвпадение
политех.common-gate admittanceпълна проводимост в схема с общ гейт
политех.common-gate amplifierусилвател с общ гейт
политех.compound generatorгенератор със смесено възбуждане
политех.cone gateконусен леяков канал
политех.consequent pole generatorгенератор с редуващи се възбудителни полюси
политех.constant-current generatorгенератор за постоянен ток
политех.constant-potential generatorгенератор на постоянно напрежение
политех.constant-power generatorгенератор с постоянна мощност
политех.constant-voltage generatorгенератор на постоянно напрежение
политех.control gateрегулиращ затвор
политех.control generatorуправляващ генератор
политех.cross-connected generatorгенератор с напречно поле
жп.crossing gateбариера
политех.current generatorгенератор на ток
политех.cut-off gateсекторен затвор
политех.cycle generatorгенератор с променлива честота
изч.data generatorгенератор на данни
хидр.deep gateдълбочинен затвор
тлв.deflection generatorгенератор за отклонение и развивка
политех.delay generatorгенератор на задръжка
тех.diesel generatorдизелагрегат
тех.diesel generatorдизелгенератор
тех.diesel-generatorдизелгенераторен
политех.differential generatorдиференциален селсин
политех.diode gateдиоден вентил
рад.diplex generatorлампов генератор с едновременно възбуждане на трептения с две честоти
зав.dipping-type generatorацетиленов генератор система карбид във вода
политех.direct gateправ леяков канал
политех.direct-coupled generatorгенератор, съединен непосредствено с двигател
политех.direct-current generatorгенератор на постоянен ток
политех.double-current generatorгенератор на постоянен и променлив ток
хидр.double-leaf mitre gateдвукрилна шлюзна врата
политех.double-side gateлеякова система за заливане от две страни
леяр.down gateлеяков канал
хидр.draft-tube gateзатвор за изсмукваща тръба
политех.drive-pulse generatorгенератор на възбуждащи импулси
леяр.drop gateлеякова система със свободно падане на стопилката
политех.dropping-voltage generatorгенератор с падаща характеристика на напрежението
хидр.drum gateсекторен затвор
политех.elastic restraint generatorгенератор с еластично напрежение
политех.elastic restraint generatorзатихвателен генератор
ел.electric generatorелектрогенератор
политех.electric generatorелектрически генератор
политех.electrolytic generatorгенератор за галванични цели
политех.electromagnetic generatorелектромагнитен генератор
политех.electron-beam generatorелектроннолъчев генератор
политех.electronic generatorлампов генератор
политех.electronic generatorосцилатор
политех.electronic marker generatorелектронен генератор на калибрационни марки
политех.electrostatic generatorелектростатичен генератор
политех.emergency gateавариен затвор
политех.engine-driven generatorзаряден генератор със задвижване от двигателя
политех.excitation of generatorвъзбуждане на генератор
политех.fan gateветрилообразен леяк
политех.feedback generatorгенератор с обратна връзка
леяр.feeding gateпитател
рад.filament generatorизточник за отоплителен ток
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
добави значение или превод тук