fixed target

  • Радиолокация
  • неподвижна цел
199 допълнителни резултата:
ядр.conductive targetпроводяща мишена
воен.drill targetучебна мишена
рлк.false targetлъжлива цел
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.ground-target-search radarрадиолокационен станция за откриване на наземен цели
политех.jet-powered targetреактивен самолет-мишена
ядр.liqujd targetтечна мишена
политех.missile-target encounterсреща на ракета с целта
рлк.moving target indicationиндикация на движещи се цели
рлк.moving-target selectionселекция на движещи се цели
рлк.multiple targetгрупова цел
мех.non-fixedнезапънат
ядр.photoconductor targetфотопроводяща мишена
ядр.pile targetмишена, поместена в реактор
геод.pin-pointed targetточков ориентир
рлк.pin-pointed targetточкова цел
политех.radar targetрадиолокационна цел
политех.radio-controlled targetрадиоуправляем самолет-мишена
политех.semi-fixed girderполузакрепена греда
политех.stationary targetнеподвижна цел
фин.tangible fixed assetдълготраен материален актив
targetзапланиран резултат, цел
targetобектов
targetагнешки врат и предница (месо)
targetцел, мишена
targetобектен
ист.targetмалък кръгъл щит
тех.targetшибър
геод.targetвизирна точка
ел.targetуказател на действие
политех.targetплан, флагче, антикатод, прицел, мишена, цел
политех.targetпланов
политех.targetзадание
марк.targetтаргет
марк.targetтаргетирам
политех.target acquisitionтърсене на цел
ядр.target actuationвъвеждане на мишена
политех.target aircraftрадиоупрабляван самолет-мишена
политех.target areaрайон на целта
политех.target atomатом на антикатода
политех.target atomатом-мишена
ядр.target backingподложка на мишена
target ballкошонет
рлк.target bearingпеленг на целта
политех.target cathodeантикатод
мед.target cellкодоцит, таргетна клетка
политех.target coilбобина на указател на действие
политех.target dateустановен срок
политех.target detectionоткриване на цел
политех.target electrodeантикатод
политех.target electrodeелектрод мишена
политех.target figureпланово задание
политех.target functionцелева функция
политех.target homingсамонасочване към цел
политех.target indicatorбоен
политех.target indicatorпоказател на цел
политех.target languageобектен език
политех.target languageкраен език
политех.target lifeнормативна дълготрайност
политех.target methodметод на проби
политех.target nucleiядро мишена
политех.target nucleiядрена мишена
политех.target nucleusядрена мишена
политех.target nucleusядро мишена
ав.target planeсамолет-мишена
рлк.target positionкоординати на цел
политех.target present dataтекущи координати
политех.target recognition chartкарта за опознаване на цел
нав.target trackingсъпровождане на цели
политех.target-homing systemсистема за самонасочване към цел
политех.target-seeking deviceглава за самонасочване
ав.towed targetмишена на буксир
добави значение или превод тук