fixed error

  • Обща политехника
  • постоянна гершка
199 допълнителни резултата:
политех.absolute errorабсолютна грешка
политех.accidental errorслучайна грешка
политех.accumulated errorсумарна грешка
политех.accuracy errorсистематична грешка
политех.additive errorадитивна грешка
политех.admissible errorдопустима грешка
политех.aggregate errorсумарна грешка
ядр.aiming errorприцелно разстояние
политех.aiming errorприцелен параметър
политех.allowable errorдопустима грешка
политех.appreciable errorявна грешка
рад.bearing errorгрешка на засичане
политех.bound of errorдопустима грешка
политех.calibration errorгрешка от градуиране
геом.centering errorексцентрицитет
геод.chaining errorгрешка при измерване с рулетка
политех.chance errorслучайна грешка
геод.circuit errorнесъвпадение на затварянето на нивелирния ход
политех.clerical errorгрешка при пресмятането
геод.closing errorнесъвпадение
политех.closing errorвеличина на несъвпадението
геод.closure errorнесъвпадение
политех.closure errorвеличина на несъвпадението
политех.collimation errorколимационна грешка
политех.colour-hue errorнеточно възпроизвеждане на цветовете
политех.composite errorсумарна грешка
геом.concentricity errorексцентрицитет
политех.constant errorпостоянна грешка
политех.constant-error systemстатична система
политех.control errorгрешка на регулиране
политех.correctable errorкорегируема грешка
политех.crude errorгруба грешка
политех.cumulative errorсумарна грешка
политех.datum errorгрешка при отчитане
политех.datum errorгрешка в изходните данни
политех.distance errorгрешка при измерване на разстояние
политех.dynamic errorдинамична грешка
errorзаблуда, заблуждение, грешка
errorпрегрешение, грешка, грях
errorгрешка
errorотклонение на компаса
прав.errorсъдебна грешка
политех.error amplifierусилвател на разсъгласуване
политех.error analysisанализ на грешките
мат.error bandинтервал между доверителни граници
политех.error boundграница на грешка
изч.error burstпакет от грешки
политех.error checkпроверка за наличие на грешки
политех.error coefficientкоефициент на грешки
политех.error correctionкорекция на грешка
политех.error correction procedureпроцедура за корекция на грешки
политех.error correction subroutineподпрограма за коригиране на грешки
политех.error detectionоткриване на грешки
политех.error detection subroutineподпрограма за открибане на грешки
политех.error detectorдетектор на грешки
политех.error equationуравнение на грешката
политех.error functionинтеграл на вероятността на грешките
политех.error in depthгрешка в разстоянието
политех.error in directionгрешка в направлението
политех.error in lineгрешка в направлението
политех.error in observationгрешка при наблюдение
политех.error indicatorиндикатор за грешка
политех.error limitдопустима стойност на грешка
политех.error matrixматрица на грешките
изч.error messageсъобщение за грешка
политех.error meterуред за измерване на несъгласуваност
политех.error methodметод на систематично пробване
политех.error of approximationгрешка на приближение
политех.error of avertanceгрешка в отклонение
политех.error of calculationsгрешка при пресмятане
политех.error of measurementгрешка при измерване
политех.error of readingгрешка при отчитане
политех.error of sightingгрешка при визиране
политех.error of tiltгрешка на наклона
политех.error on the safe sideгрешка, повишаваща коефициента на сигурност
изч.error processing programmeпрограма за регистриране и обработка на грешки
изч.error rangeранг на грешка
изч.error rateстепен на погрешност
политех.error rateчестота на грешки
политех.error signalсигнал за грешка
политех.error termостатъчен член
геод.error triangleтриъгълник на грешките
политех.error varianceдисперсия на грешка
политех.error-correcting codeкоригиращ код
политех.error-corrector deviceрегулатор
политех.error-detecting codeкод с откриване на грешки
политех.experimental errorгрешка на експеримента
политех.extent of the errorголемина на грешка
политех.external errorгрешка, обусловена от външно въздействие
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
добави значение или превод тук