fixed index

  • Обща политехника
  • неподвижен визьор
199 допълнителни резултата:
политех.absolute indexабсолютен индекс
политех.acidity indexкиселинен модул
инф.address indexадресен указател
обог.agglomerating indexкоефициент на агломерация
съобщ.articulation indexкоефициент на артикулация
политех.bank indexпоказател на крен
body mass indexиндекс на телесната маса
политех.certainity indexпоказател за достоверност
политех.cetane indexцетаново число
политех.chromaticity indexиндекс на цветност
геол.clayiness indexзаглиненост
политех.coking indexспекаемост на кокса
политех.confidence indexпоказател за достоверност
consumer price indexИндекс на потребителските цени
политех.correction indexпоправъчен коефициент
политех.corrosion indexмярка за корозия
политех.crystalline indexиндекс на кристалност
политех.cycle indexброй на изпълнени цикли
политех.defective indexпоказател за брака
ак.directivity indexпоказател на насоченост
политех.dispersion indexпараметър на разсейване
политех.double-bond indexпоказател за двойните връзки на ненаситени съединения
мат.dummy indexням индекс
политех.electroacoustic indexелектроакустичен коефициент на полезно действие на приемни системи
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
арх.floor space indexотношение между разгъната етажна площ и площта на терена в комплекс от сгради
мат.fractional indexдробен показател
мат.free indexсвободен индекс
политех.frequency-modulation indexиндекс на честотна модулация
политех.glare indexиндекс за блясък
обог.grindability indexпоказател за смилаемост
политех.heat indexтоплинен индекс
политех.height indexкота за определяне на височина над морското равнище
политех.hydraulic indexхидравличен модул
indexпоказател
indexпоказалец (пръст) (и INDEX finger)
indexснабдявам с индекс/показалец
indexсъставям указател
indexиндекс, показалец, (азбучен) списък
indexвключвам в индекс
indexмаркировка, фиксатор, коефициент, индекс
indexпоказател, показателно явление
indexСтрелка (на механизъм, уред)
полигр.indexизображение на ръка с насочен показалец
ик.indexиндексирам
кораб.indexсекстант
политех.index compoundиндексно съединение
политех.index contourосновен хоризонтал
политех.index correctionкорекция на грешката на уред
политех.index dialдиск с деления
политех.index dialциферблат
политех.index dieщампа с делително приспособление
политех.index diskделителен диск
политех.index driveзадвижване на показалец
политех.index driveделителна предавка
мат.index ellipsoidиндикатриса
кораб.index errorгрешка на секстант
политех.index fingerфиксатор
политех.index fingerпоказателен щифт
политех.index gearделително зъбно колело
политех.index headделителна глава
политех.index millingфрезоване с използуване на делителна глава
политех.index numberсредна температура на кипене
политех.index numberчислов индекс
политех.index of basicityстепен на основност
политех.index of diminutionстепен на понижение
мат.index of dispersionиндекс на разсейване
политех.index of polishingстепен на полиране
мат.index of radicalкоренен показател
политех.index of refractionкоефициент на пречупване
политех.index pinфиксатор за застопоряване на делителен механизъм
политех.index plateградуирана пластина
добави значение или превод тук