fixed-course detector

  • Обща политехника
  • индикатор на постоянен курс
200 допълнителни резултата:
мин.air courseвентилационна изработка
политех.air courseвъздушен канал
политех.air courseдвижение на въздуха
политех.air courseвъздушен поток
политех.alpha-particle detectorдетектор на алфа-настици
политех.am detectorдетектор на амплитудно модулирани сигнали
политех.anode detectorаноден детектор
политех.armstrong-orling detectorкапилярен детектор
политех.aural detectorзвуков детектор
политех.barge courseгорен тухлен ред, които образува ръб на стена
мин.base courseосновният венец при зидан крепеж
политех.base courseоснова на пътна настилка
политех.base courseдолен ред на зидария
политех.beacon base courseкурс по радиофар
мин.bearing base courseносещ слой
политех.bearing base courseпелена, курс по карта
геол.bed courseпростиране на пласт
политех.bed courseдолен слой
политех.belt courseпояс от тухлена зидария
политех.beta-radiation detectorдетектор на бета-лъчение
геол.binder courseпо-долен слой
политех.binder courseсвързващ пласт
политех.binder courseнадлъжен ред
политех.block-in-course masonryзидария от дялан камък в правилни редове
геол.broadway courseнаправление, перпендикулярно на кливажа
политех.capillary detectorкапилярен детектор
политех.carborundum detectorкарборундов детектор
политех.coherent detectorкохерентен детектор
политех.coincidence detectorдетектор на съвпадение
политех.combination-crystal detectorдвукристален детектор
политех.contact detectorконтактен детектор
политех.cosmic-ray detectorдетектор на космическо излъчване
политех.count detectorсумиращо устройство
courseпоемам посока/курс
courseпотичам, тека
courseкурс
courseблюдо, ястие
courseначин на развитие, ход
courseкурс, посока
courseначин на поведение, държание
courseловувам с хрътки
courseсъвкупност/поредица от процедури
сп.courseигрище за голф
мор.courseдолно платно
текст.courseбримков ред
минер.courseгалерия
политех.courseнаправление, маршрут, течение, русло, ред
мед.courseпротичане
мед.courseразвитие
мед.courseрежим, предписание
мед.courseдекурзус, протичане, развитие
мед.courseменструация
мед.courseдекурзус
прен.courseруслов
стр.courseхоризонтален ред зидария
ав.course angleъгъл на курса
нав.course bearingкурсова засечка
нав.course computerизчислител на курса
политех.course correctionпоправка на курса
политех.course dataданни за курса
политех.course detectorкурсоуказател
политех.course diagramдиаграма на пътя
политех.course meterуказател на курса
политех.course rubbleредова зидария от големи камъни
course workкурсов
нав.course-deviation indicatorиндикатор за отклонение от курса
политех.course-indicating beaconкурсов радиофар
политех.course-setting compassнавигационен компас
политех.course-setting sightнавигационен визир
тех.crack detectorдефектоскоп
политех.crack detectorдефектоскоп за откриване на пукнатини
политех.crystal detectorкристален детектор
политех.cushion courseоснова на пътна настилка
политех.cushion courseеластична основа
политех.damp courseводоизолационен
политех.damp courseводоплътен пласт
политех.damp-proof courseводоплътен пласт
политех.damp-proof courseводоизолационен
тех.defect detectorдефектоскоп
detectorдетектор
елн.detectorдемодулатор, токоизправител
рад.detectorизправител
политех.detector diodeдетекторен диод
политех.detector headдетекторна глава
политех.detector tubeдетекторна електронна лампа
политех.detector valveдетекторна електронна лампа
ядр.detector windowпрозорче на детектор
политех.deviation detectorсравняващо устройство
политех.differential detectorдиференциален детектор
политех.diode detectorдиоден детектор
ел.earth detectorуказател за земно съединение
политех.eddy-current detectorелектроиндуктивен дефектоскоп
политех.electromagnetic crack detectorелектромагнитен дефектоскоп
политех.electron tube detectorлампов детектор
политех.embedded temperature detectorвграден температурен датчик
политех.error detectorдетектор на грешки
тех.failure detectorдефектоскоп
политех.fast neutron detectorиндикатор на бързи неутрони
тех.fault detectorдефектоскоп
политех.fault detectorдетектор на повреди
тех.fire detectorпожароизвестител
политех.fire detectorпожарен сигнализатор
мин.firedamp detectorдатчик за метан
маш.first courseпърва насечка
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
добави значение или превод тук