fixed-pillar crane

  • Обща политехника
  • неподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
200 допълнителни резултата:
мин.abstraction of pillarизземване на целик
политех.angle craneкран с ъглови подпори
политех.angle craneтринога
политех.arm craneконзолен кран
политех.arm of craneобсег на кран
политех.arm of craneстрела на кран
политех.balance craneкран с противотежест
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
авто.basket craneавтовишка
авто.basket craneвишка
мин.board-and-pillar methodкамерно-стълбова система на разработване
политех.board-and-pillar miningкамерно-стълбова система на разработка
мин.bord-and-pillarкамерно-стълбова система на изработване
мин.bottom pillarоколошахтов предпазен целик
политех.bracket craneконзолен кран
политех.break-down craneавариен кран
мин.breast-and-pillarкамерно-стълбова система на разработване
политех.bridge craneмостов кран
политех.bucket craneкран с кофа
политех.building craneстроителен кран
политех.cable craneкабелен кран
кино.camera craneоператорски кран
политех.cantilever craneконзолен кран
политех.casting craneлеярски кран
политех.caterpillar craneкран с гъсеничен ход
политех.charging craneкран за пълнене
арх.clustered pillarстълб от колонки
политех.column craneкулов кран
политех.concrete pillarбетонен стълб
политех.concrete pillarбетонен пилот, бетонна колона
политех.container craneконтейнерен кран
политех.container travelling gantry craneконтейнерен кран
ел.control pillarколонка или шкаф за управление
политех.corner pillarъглов устой
craneсифонна тръба, сифон (за доставяне вода в локомотив)
craneкранов
craneпротягам/проточвам врат
тех.craneтовароподемен кран
тех.craneповдигам с кран
политех.craneсифон, сифонна тръба
зоол.craneжерав (Grus cinerea)
craneжелязна подпора за котли и пр. в огнище, пиростия
политех.crane attendantкрановик
политех.crane baseопора на кран
под.-тр.crane beamподкранова греда
политех.crane boomстрела на кран
под.-тр.crane bridgeкранов мост
политех.crane cableкраново въже
политех.crane carвагон с монтиран на него кран
политех.crane carriageкранова количка
политех.crane chainкранова верига
политех.crane crabкранова количка
политех.crane crabкранова лебедка
политех.crane driverкрановик
политех.crane electromagnetкранов електромагнит
политех.crane girderкранова греда
политех.crane girderподкранова греда
политех.crane helicopterвертолет летящ кран
политех.crane hookкука на кран
политех.crane loadнатоварване на кран
политех.crane magnetкранов електромагнит
политех.crane manмашинист на кран
политех.crane menмашинист на кран
политех.crane operatorкранист
политех.crane pillarвъртящ се стълб на кран
политех.crane pulleyмакара на кран
политех.crane radiusобсег на кран
политех.crane railкранов релса
политех.crane railрелса за кран
политех.crane ratingноминална товароподемност на кран
под.-тр.crane riggerсапанджия
стр.crane runwayподкранов път
стр.crane runway beamподкранова греда
стр.crane runway girderподкранов
политех.crane shipплаващ кран
политех.crane supportопора на кран
стр.crane trackподкранов път
стр.crane track beamподкранова греда
стр.crane track girderподкранов
политех.crane travelling gearходов механизъм на кран
политех.crane trolleyколичка на кран
политех.crane trolleyкранова количка
жп.crane truckкран
политех.crane truckколесен кран, автокран
политех.crane truckходова част на кран
под.-тр.crane-pulley blockкранова макара
политех.crawler craneкран с гъсеничен ход
политех.curb-ring craneвъртящ се кран
политех.derrick craneдерик-кран
ел.distribution pillarразпределителна колонка
политех.dock craneдоков кран
геол.earth pillarеоличен
мин.entry pillarнадгалериен предпазен целик
политех.errecting craneмонтажен кран
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
добави значение или превод тук