fixed-time traffic signal

  • Обща политехника
  • сигнал за регулиране на уличното движение
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.accommodate the trafficосигурявам пропускателна способност на път
политех.acknowledgement signalпотвърди телен сигнал
политех.acoustic signalзвуков сигнал
политех.acoustical signalзвуков сигнал
политех.activating signalпусков сигнал
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.advance signalизвестителен сигнал
политех.air trafficвъздушен транспорт
ав.air-traffic controlуправление на полетите
политех.air-traffic control systemсистема за управление на въздушния транспорт
ав.aircraft trafficсамолетодвижение
политех.alarm signalсигнал за тревога
политех.amplitude-modulated signalамплитудно модулиран сигнал
политех.analogue signalаналогов сигнал
политех.annual trafficгодишни превози
политех.answer signalконтролен сигнал
политех.answer signalпотбърдителен сигнал
политех.answer-back signalпотбърдителен сигнал
политех.answer-back signalконтролен сигнал
политех.apparent timeистинско време
политех.arrival signalсигнал за пристигане
политех.arterial trafficдвижение по магистрали
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
тлф.audible busy signalакустичен сигнал за заетост
политех.audible signalзвуков сигнал
политех.audio signalтонален сигнал
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.back signalпотвърдителен сигнал
политех.background signalфонов сигнал
политех.backward recall signalответен сигнал
жп.banjo signalдисков сигнал
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.baseband signalмодулиращ сигнал
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
политех.behind the signal noiseмодулационен шум
политех.bell signalзвънчев сигнал
тлв.black-out signalгасящ сигнал
тлв.blanking signalгасящ сигнал
мед.bleeding timeвреме на кървене
жп.block signalблокиращ сигнал
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
политех.breakdown signalсигнал за повреда
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
тлф.busy signalсигнал за заетост
политех.buzzer signalзумерен сигнал
политех.cab signalлокомотивен сигнал
рад.call signalпозивна
политех.call signalсигнал за повикване
тлв.camera signalизходен сигнал на камерата
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.carry signalсигнал за пренос
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.centralized traffic-control systemцентрализирано регулиране на движението
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлв.chrominance signalсигнал на цветността
тлф.circuit operating timeоперативно време
жп.clear signalсигнал за разрешаване преминаването с ограничена скорост
жп.clearing signalсигнал 'път свободен'
тлф.clearing signalсигнал за край на разговор
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
елн.clock signalтактов сигнал
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
политех.coastal trafficкрайбрежно плаване
политех.code signalкодов сигнал
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.coded signalкодиран сигнал
политех.coherent signalкохерентен сигнал
политех.colour signalцветен сигнал
тлв.colour sync signalсигнал за цветова синхронизация
тлв.colour synchronization signalсигнал за цветова синхронизация
политех.colour-difference signalсигнал за цветова разлика
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
политех.command signalкоманда
политех.command signalинструкция
ел.common-mode signalсинфазен сигнал
тлв.composite colour picture signalпълен сигнал за цветно изображение
тлв.composite colour signalпълен сигнал за цветно изображение
политех.composite signalкомплексен сигнал
политех.composite stereo signalкомплексен стереосигнал
политех.composite stereophonic signalкомплексен стереосигнал
тлф.compound signalсложен сигнал
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.congested trafficзадръстено улично движение
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.container trafficконтейнерен превоз
политех.control signalуправляващ сигнал
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.correcting signalкоригиращ сигнал
ядр.counting timeвреме на броене
жп.crossing signalзнак на прелез
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current of trafficпоток на движение
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.daily traffic volumeдневна интензивност на движение
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.density of freight trafficнатовареност на път
политех.desired signalполезен сигнал
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.digital signalцифров сигнал
политех.disabling signalспиращ сигнал
политех.disabling signalзапушващ сигнал
политех.discharging timeвреме на разреждане
тлф.disconnect signalсигнал за край на разговор
политех.disconnect signalсигнал за изключване
политех.discrete signalдискретен сигнал
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
изч.disturbed zero output signalизходен сигнал от разрушена нула
изч.disturbed zero signalизходен сигнал от разрушена нула
политех.diversion of trafficотклоняване на пътното движение
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.double-line trafficдвижение по двойна жп линия
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
жп.draw-ahead signalсигнал 'напред'
политех.driving signalуправляващ сигнал
drug trafficнаркотрафик
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
изм.echo signalехосигнал
политех.echo signalотразен сигнал
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.electric signal boxелектрическа централизация
политех.electrical signalелектрически сигнал
политех.electromechanical signal boxелектромеханична централизация
политех.electropneumatic signal boxелектропневматична централизация
политех.element with time delayелемент със закъснение
политех.enabling signalразрешаващ сигнал
тлф.engaged signalсигнал за заетост
изч.engineering timeвреме на обслужване
политех.entrance-exit free level signal boxмаршрутна централизация със свободни ръчки от типа 'вход-изход'
тлв.equal-signal whiteравносигнално бяло
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.error signalсигнал за грешка
политех.excitation signalвъзбуждащ сигнал
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.false signalнеправилен сигнал
политех.false signalлъжлив сигнал
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
добави значение или превод тук