fixed engine

  • Обща политехника
  • стационарен двигател
199 допълнителни резултата:
ав.aero-engineавиодвигател
политех.air engineвъздушен двигател
политех.air injection engineкомпресорен дизелов двигател
политех.air-cooled engineдвигател с въздушно охлаждане
ав.aircraft engineавиодвигател
политех.aircraft engineсамолетен двигател
политех.alcohol engineдвигател, работещ със спирт
политех.atmospheric engineатмосферна парна машина
политех.atomic engineатомен двигател
ел.audio engineаудиоенджин
политех.automate engineавтомобилен двигател
политех.automobile engineавтомобилен двигател
ав.aviation engineавиодвигател
политех.aviation engineсамолетен двигател
политех.axial-flow jet engineосов реактивен двигател
политех.back-pressure steam engineпарна машина с противоналягане
политех.back-up engineрезервен двигател
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.barring engineстартер
политех.barring engineпусков двигател
политех.bipropellant rocket engineракетен двигател, работещ с двукомпонентно гориво
политех.birotary engineдвигател с два вала, въртящи се в противоположни посоки
политех.blast engineнагнетателен компресор
политех.blowing engineнагнетателен компресор
политех.boxer engineдвигател със срещуположни цилиндри
политех.bull engineдвигател, съединен непосредствено с бутална помпа
политех.caloric engineкалоризаторен двигател
политех.carburetter engineкарбураторен двигател
политех.cl engineдвигател със самозапалване
политех.cl engineдизелов двигател
политех.coal-dust engineдвигател, работещ с въглищен прах
политех.combustion engineдвигател с вътрешно горене
политех.compressed-air engineпневматичен двигател
политех.compression ignition engineдвигател със самозапалване
политех.compression ignition engineдизелов двигател
политех.condensating steam engineкондензационна парна машина
политех.constant-duty engineдвигател, работещ с постоянно натоварване
политех.counterflow steam engineправотокова парна машина
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.dead engineизключен двигател
политех.dead engine startтръгване с изключен двигател
политех.dead-engine landingкацане с изключени двигатели
политех.development engineпробен двигател
политех.diesel engineдизелов двигател
политех.diesel engine plantдизелова електроцентрала
политех.diesel engine truckтоварен автомобил с дизелов двигател
политех.diesel engine truckавотокар с дизелов двигател, дизелкар
политех.diesel-electric engineдизел-електрически локомотив
политех.differential engineдвигател с два вала, въртящи се в противоположни посоки
политех.direct-drive engineдвигател без редуктор
жп.donkey engineмеханизъм за преместване на стрелка
политех.donkey engineмалък стационарен двигател
политех.double-acting steam engineдвойнодействаща парна машина
политех.double-expansion steam engineкомпаунд-машина
политех.double-expansion steam engineпарна машина с двойно разширение
политех.double-flow engineдвуконтурен турбореактивен двигател
политех.drop-valve steam engineпарна машина с клапанно пароразпределение
политех.electric-ignition engineдвигател с електрическо запалване
engineмашина, мотор, двигател
engineуред, машина, инструмент, сьоръжение
ав.engineавиодвигател
жп.engineлокомотив
политех.engineдвигател, локомотив
софт.engineенджин
политех.engine attendantмашинист
политех.engine baseоснова на машина
политех.engine baseкартер на двигател
политех.engine bedстойка за двигател
политех.engine bonnetкапак на двигателя
политех.engine buildingдвигателостроене
политех.engine capacityработен обем на двигател
политех.engine caseкартер
политех.engine cinderсгурия от локомотивен котел
политех.engine compartmentмашинно отделение
политех.engine controlsоргани за управление на двигател
политех.engine cradleфундаментна рама за двигател
политех.engine cut-offизключване на двигател
политех.engine displacementработен обем на бутален двигател
политех.engine driverмашинист
политех.engine failureповреда на двигател
политех.engine firingпускане в ход на двигател
политех.engine frameстойка за двигател
политех.engine fuelгориво за двигатели с вътрешно горене
политех.engine gondolaмоторна гондола
политех.engine hoodкапак над двигател
политех.engine houseмашинно отделение
политех.engine latheуниверсален струг
политех.engine lubricationмазане на двигател
политех.engine mechanicтехник по ремонта на двигатели
политех.engine menмашинист, механик
политех.engine mountстойка на двигател
политех.engine mountрама за окачване
политех.engine mountingокачване на двигател, рама на двигател, моторна рама, опора на двигател
политех.engine mountingмонтаж на двигател
ав.engine nacelleгондола на двигател
политех.engine nozzleдюза на реактивен двигател
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.engine operatorмашинист
политех.engine outputмощност на двигател
политех.engine plantдвигателна уредба
политех.engine powerмощност на двигател
политех.engine ratingноминална мощност на двигател
политех.engine roomмашинна зала
политех.engine roomмашинно отделение
политех.engine shaftвал на двигател
политех.engine shedлокомотивно депо
политех.engine speedскорост на въртене на двигател
политех.engine standмонтажен стенд на двигатели
политех.engine sumpдолен картер на двигател
политех.engine sump wellмаслен утайник на двигател
авто.engine surgingнестабилна работа на двигателя
политех.engine telegraphмашинен телеграф
политех.engine test bedстенд за изпитване на двигатели
двиг.engine timingрегулиране на запалване
политех.engine torqueвъртящ момент на двигател
политех.engine wobbleпрекъсване в работата на двигател
ав.engine-cut conditionsусловия на полет при един неработещ двигател
политех.engine-driven engineмеханичен
политех.engine-driven engineзадвижван от двигател
политех.engine-driven generatorзаряден генератор със задвижване от двигателя
политех.engine-driven industrial truckмотокар
политех.engine-operating temperatureтемпературен режим на работа на двигател
engine-roomмашинно отделение
политех.engine-support cushionподлога на опората на двигател
политех.engine-test standстенд за изпитване на двигатели
политех.engine-type alternatorсинхронен генератор за непосредствено свързване с бутален двигател
политех.engine-type motorелектродвигател с лагери на отделни стойки
авто.explosion engineдвигател с вътрешно горене
политех.fan engineдвигател на вентилатор
политех.fan-cooled engineдвигател, охлаждан с вентилатор
политех.field engineтрактор
политех.field engineпреносим двигател
аерон.final stage engineдвигател на последна степен
политех.fire-engineпожарна помпа
политех.fire-engineпожарникарска помпа
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
добави значение или превод тук