fixed support

  • Обща политехника
  • запъната опора
199 допълнителни резултата:
политех.arbor supportопора на дорник
политех.arborbearing supportопора на дорник
тех.arm supportподлакътник
политех.arm supportконзолна опора
политех.arm support bracketхобот на фрезмашина, поддържащо коляно
политех.arm support bracketопорен лагер на дорник
политех.arm-support standстойка за допълнителна опора на хобота на фрезмашина
политех.articulated supportшарнирна опора
политех.artificial supportизкуствено поддържане
мин.auxiliary supportспомагателен крепеж
политех.banging supportвисяща стопка
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.bracket supportконзолна опора
мин.cantilever supportконзолен крепеж
политех.close-support aircraftщурмови самолет
политех.conductor-support boxопорна кутия за проводници
политех.crane supportопора на кран
политех.elastic supportеластична опора
политех.engine-support cushionподлога на опората на двигател
политех.errection supportмонтажна опора
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.force of supportподпорна сила
политех.free supportподвижна опора
мин.ground supportрудничен крепеж
политех.ground-support bomberтактически бомбардировач
политех.hinged supportшарнирна опора
изч.job support taskзадача за осигуряване на задания
политех.kingpin supportшенкел на ос
политех.knife-edge supportприземна опора
политех.lateral supportкрайна опора
политех.moment at supportопорен момент
политех.movable supportподвижна опора
тех.multilingual supportмногоезичност
мех.non-fixedнезапънат
политех.overhung supportвисяща опора
политех.overhung supportконзолна подпора
политех.pillar supportколонна опора
политех.pipe supportтръбна опора
политех.pivoting supportшарнирна опора
мин.pliable supportподатлив крепеж
политех.point of supportопорна точка
мин.powered supportмеханизиран крепеж
политех.rail supportрелсова греда
политех.rigid supportкорава опора
политех.roller supportролкова опора
мин.roof supportзакрепване на горнище
мин.self-advancing supportподвижен крепеж
политех.semi-fixed girderполузакрепена греда
мин.shield supportщитов крепеж
политех.smooth supportгладка опора
политех.spring supportпружинна опора
политех.structural supportопорна конструкция
ел.stub supportметален изолатор
supportобезпечаване
supportподдържам, подкрепям, подпирам, подпомагам, одобрявам, насърчавам
supportпомощ, издръжка
supportиграя поддържаща роля (във филм)
supportаргументирам
supportподдръжка, подкрепа
supportопора, подпорка, подставка
supportиздържам, давам издръжка на, обезпечавам
тех.supportсъпорт
тех.supportсъпортвам
тех.supportдържател
мин.supportкрепеж
хидр.supportподприщване
политех.supportподпирам, подкрепям
политех.supportподпора
политех.supportопора, статив, конзола, люнет
воен.supportогнева поддръжка
supportпотвърждавам, подкрепям (теория и пр.)
добави значение или превод тук