fixed tail

  • Авиация
  • неуправляем стабилизатор
199 допълнителни резултата:
политех.aircraft tail warning radarрадиолокационен станция за защита на опашката на самолет
ав.all-flying tailуправляем стабилизатор
политех.bent-tail dogсърце с изкривена спашка
политех.fan-tailлястовича опашка
политех.fan-tailветрилообразен
политех.fan-tail burnerгорелка с ветрилообразен факел
политех.fish-tailс форма на рибна опашка
политех.fish-tailраздвоен
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
ав.horizontal tailстабилизатор
мех.non-fixedнезапънат
леяр.rat-tailбразда
политех.rat-tail fileкръгла остроноса пила с малък диаметър
политех.rivet tailзатваряща глава на нит
политех.semi-fixed girderполузакрепена греда
политех.straight-tail dogсърце за струговане с права опашка
политех.swallow-tailсъединение "лястовича опашика"
tailкъсам/режа/изчиствам дръжките на плодове
tailшлейф (на рокля)
tailнещо, наподобяващо опашка, опашка на комета, хвърчило, самолет и пр
tailтура, обратната страна на монета
tailкрай, крайчец
tailприбавям, прикачам (on to на, към)
tailпостепенно намалявам, загубвам се, изчезвам
tailзадник
tailопашка
tailбялото поле на долния край на страница
нефт.tailпоследна фракция
политех.tailзадна част
tailкрай, завършък (на дреха, върволица, процесия, явление и пр.)
tailслагам опашка на (хвърчило и пр.)
tailизтъняване, удължение (на плитка и пр.)
tailвървя в края на/завършвам върволица, процесия и пр., нижа се, точа се (after след)
tailопашчица, чертичка, камшиче (на буква, нота и пр.)
tailдолен/заден/изтънен край, част на керемида и пр., която се подава под друга
tailрежа/отрязвам опашката на (aгне и пр.)
tailопашка, по-малко влиятелна част (на партия и пр.), сп. послаба част на отбор и пр
пласт.tailстудена спойка
политех.tail awayпостепенно изтънявам
политех.tail awayизоставам назад
политех.tail bearingзаден лагер
политех.tail bearingвъншен лагер
политех.tail centreзаден център
политех.tail currentток в опашката
политех.tail end boosterбустер за повишаване на напрежението в края на линия
политех.tail finопашен стабилизатор
политех.tail fractionпоследна фракция
политех.tail fuseдънен взривател
политех.tail gasпоследен газ
ав.tail groupопашни плоскости
политех.tail inприкрепвам в стена
политех.tail journalзадна шийка
политех.tail lampзадна светлина
политех.tail lightзадна сигнална светлина
политех.tail lockдолен шлюз
обог.tail millфабрика за обработка на отпадъка от обогатяване
политех.tail offпостепенно изтънявам
политех.tail offизоставам назад
политех.tail pieceзадна част
авто.tail pipeизпускателна тръба
политех.tail pipeсмукателна тръба
политех.tail pitшахта за противотежест
политех.tail probabilityвероятност за големи отклонения
политех.tail shaftконзолна част на вал
политех.tail shaftиздаващ се навън вал
жп.tail signalсигнал за края на влак
маш.tail spindleпинола
политех.tail stockзадно седло
политех.tail stop blockзадно седло
политех.tail trackколовоз на изтегляне
политех.tail viceковашко менгеме
политех.tail viceпаралелно менгеме
добави значение или превод тук