fixed-pitch airscrew

  • Обща политехника
  • въздушно витло с постоянна стъпка
199 допълнителни резултата:
политех.absolute pitchабсолютна височина на тон
политех.airscrew bladeперка на въздушно витло
политех.airscrew fanвитлов вентилатор
политех.airscrew flutterфлатер на въздушно витло
политех.airscrew speedскорост на постъпателно движение на въздушно витло
политех.airscrew thrustтеглителна сила на въздушно витло
политех.angular pitchъглова стъпка
политех.axial pitchосова стъпка
политех.back pitchнапречна стъпка
политех.base pitchосновна стъпка
политех.black pitchкаменовъглен катран
политех.blade pitchразстояние между две съседни лопатки
политех.circular pitchкръгова стъпка
политех.circular pitchстъпка по делителната окръжност в цолове
политех.coal-tar pitchкаменовъглена смола
политех.coal-tar pitchкаменовъглен катран
политех.coarse-pitch cutterфреза с голяма стъпка
политех.coarse-pitch cutterфреза с едри зъби
политех.coarse-pitch screwвинт с едра резба
политех.coarse-pitch tapметчик за нарязване на едра резба
ел.coil pitchстъпка на секция
ел.commutator pitchстъпка на колектор
политех.constant thread-decreasing-pitch screwшнек с постоянна дълбочина на резбата и намаляваща стъпка
политех.controllable-pitch fanвентилатор с променлива стъпка на лопатките
политех.controlled-pitch airscrewвъздушно витло с изменяща се стъпка
политех.cross-pitch miningизземване по простирането
политех.diametral pitch'диаметрал-питч'
политех.direct-driven airscrewбезредукторно въздушно витло
политех.even pitchравномерен наклон
политех.even pitchрезбова стъпка с четен брой витки в 1 цол
изч.feed pitchподаваща стъпка
политех.fin pitchразстояние между ребра
политех.fine pitchмалка стъпка
политех.fine-pitch cutterфреза с малка стъпка
политех.fine-pitch cutterфреза със ситни зъби
политех.fine-pitch screwвинт със ситна резба
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.forward airscrewтеглещо въздушно витло
политех.fractional-pitch windingнамотка с дробна стъпка
политех.full-pitch windingнамотка с цяла стъпка
политех.full-pitch windingдиаметрална намотка
ак.groove pitchстъпка на записа
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.hard pitchтвърд битумен зифт
политех.high-pitch screwвинт с едра резба
политех.knurling pitchстъпка на накатка
политех.lifting airscrewносещо крило
политех.linear pitchосова стъпка
политех.linear pitchстъпка на зъбна рейка
политех.long-pitch screwвинт с едра резба
политех.longitudinal pitchнадлъжна стъпка
политех.low-pitch screwвинт със ситна резба
политех.mineral pitchестествен асфалт
политех.nominal pitchноминална стъпка
мех.non-fixedнезапънат
политех.normal circular pitchстъпка в нормална равнина
политех.normal-pitch diameterдиаметър на средната делителна окръжност на конусно зъбно колело
политех.odd pitchрезбова стъпка с нечетен брой витки в един цол
политех.odd-pitch screwвинт с нестандартна резба
политех.petroleum pitchнафтова смола
pitchсклон, спуск, скат, полегатост, ъгъл на наклона
pitchборова смола
pitchкарти определям коз
pitchпавирам, покривам с калдъръм
pitchстепен, ниво, уровен
pitchлюлея се равномерно (за автомобил, самолет)
pitchразпъвам (палатка), разполагам (лагер), установявам се (на лагер)
pitchкрикет част от игрището между вратичките
pitchразпъвам
pitchигра на карти, при която първата карта, която се играе, става коз
pitchспускам се, накланям се (за терен)
pitchпадам тежко, тупвам
добави значение или превод тук