fixed scale

  • Обща политехника
  • неподвижна скала
199 допълнителни резултата:
политех.absolute scaleабсолютна скала
политех.anvil scaleугар, получен при загряване преди щамповане
политех.azimuth scaleскала на ъгломерен инструмент
политех.azimuth scaleазимутен кръг
политех.baume scaleскала на боме
политех.beaufort scaleскала на бофорт
политех.bevel scaleмащабна линия със скосени краища
политех.binary scaleдвойна скала
политех.centigrade scaleстоградусна скала
политех.centigrade scaleтемпературна скала на целзий
политех.centre-zero scaleдвустранна скала
политех.chart scaleскала на диаграма
политех.circular scaleкръгова скала
политех.combination scaleкомбинирана скала
политех.commercial scaleпромишлен мащаб
политех.commercial-scale productionпроизводство в промишлен мащаб
политех.computing scaleкръгла сметачна линия
политех.conversion scaleтаблица за превръщане
политех.curved scaleдъгообразна скала
политех.decimal scaleдесетична скала
политех.deflection scaleъгломерна скала
политех.degree scaleградусна скала
рлк.display scaleскала на индикатор
политех.distance scaleскала на разстояния, фокусна скала
политех.distance scaleлинеен мащаб
политех.double scaleдвойна скала
политех.draw to scaleчертая в мащаб
политех.drawing scaleчертожна мащабна линия
политех.enlarged scaleувеличен мащаб
политех.evenly-divided scaleравномерна скала
политех.expanded scaleразтегната скала, увеличен мащаб
политех.fahrenheit scaleскала на фаренхайт
политех.fan scaleполукръгла скала
политех.fine-scaleдребномащабен
политех.fish scaleлюспест обгар
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.focusing scaleфокусна скала
политех.forge scaleугар, получен при загряване преди щамповане
политех.forging scaleугар, получен при загряване преди щамповане
политех.fractional scaleнамален мащаб
тех.full-scaleпълномащабен
политех.full-scaleмащаб 1:1
политех.full-scaleв естествена големина
политех.full-scaleв мащаб 1:1
политех.full-scaleестествена големина
политех.full-scale behaviourповедение на естествен обект
политех.full-scale investigationпълно изследване
политех.full-scale measurementизмерване върху модел в естествена големина
политех.full-scale modelмодел в естествена големина
политех.full-scale productionредовно производство
политех.full-scale testизпитване на модел с естествени размери
политех.full-scale valueмаксимална стойност за отчитане по скала
политех.full-size scaleестествена големина
политех.full-size scaleмащаб 1:1
политех.fult-scale plantпромишлена уредба
политех.graduated scaleградуирана скала
политех.graduated-scale royaltyроялти на степени
политех.gram-scaleколичество от няколко грама
политех.gramme-scaleколичество от няколко грама
политех.graphic scaleграфичен мащаб
кино.grey scaleсива скала
политех.gritty scaleпригар
политех.half-size scaleмащаб 1:2
политех.hammer-scaleокисна корица, получена при загряване преди коване
политех.hammer-scaleугар, получен при загряване преди щамповане
политех.hard scaleтвърд накип
политех.height scaleмащаб за височини
политех.image scaleмащаб на изображение
политех.in scaleмащабно точен
политех.indicating scaleконтролна скала
политех.industrial scaleпромишлен мащаб
политех.iron scaleокалина, обгар
добави значение или превод тук