fixed star

  • Обща политехника
  • неподвижна звезда
199 допълнителни резултата:
all-starзнаменити актьори/играчи
астр.binary starдвойна звезда
муз.chalga starчалгазвезда
политех.cool starстудена звезда
политех.declination of starзвездно склонение
политех.dimming of starнамаляване на звездна величина
политех.double starдвойна звезда
политех.dwarf starзвезда-джудже
политех.emulsion starзвезда във фотоемулсия
falling starметеор, падаща звезда
five-starпетзвезден
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.fundamental starфундаментална звезда
политех.galactic star clusterгалактично звездно струпване
политех.geodetic starгеодезична звезда
политех.inter starнамотка на схема 'зигзаг'
политех.magnitude of starзвездна величина
политех.main sequence starзвезда от главна редица
политех.moving star clusterдвижещо се звездно струпване
мех.non-fixedнезапънат
политех.nuclear starядрена 'звезда'
политех.nuclear starцентрална звезда
политех.open star clusterразсеяно звездно струпване
политех.peculiar starпекуларна звезда
муз.popfolk starфолкзвезда
porn starпорнозвезда
политех.radio starрадиозвезда
политех.receding starотдалечаваща се звезда
политех.reference starопорна звезда
политех.semi-fixed girderполузакрепена греда
seven-starседемзвезден
shooting starпадаща звезда
starзвезда, светило, знаменитост
starотбелязвам/маркирам със звездичка
starбелег за качество/категория
starиграя главна (та) роля
starбяло петно (на челото на животно)
starзвезден
starзвезда
starсъдба, щастие, сполука
starукрасявам/осейвам със звезди
starзвезда (емблема, орден, значка)
полигр.starзвездичка
starизтъквам/представям като звезда (артист, изпълнител и пр.)
политех.star antimonyрафиниран антимон
политех.star boxкутия с три резистора, съединени в звезда
политех.star catalogзвезден каталог
политех.star catalogueзвезден каталог
политех.star chainзвездообразна група
политех.star chartзвезден атлас
политех.star cloudзвезден облак
политех.star clusterзвезден куп
политех.star connectionсвързване в звезда
политех.star connectionзвездно съединение
политех.star connexionзвездно съединение
политех.star connexionсвързване в звезда
политех.star currentток в система със съединение в звезда
политех.star driftсобствено движение на звездите
етн.Star Festivalтанабата
политех.star followerследящ телескоп
астр.star formationзвездообразуване
политех.star gaugeзвездообразен калибър
астр.star generationраждане на звезда
политех.star generationобразуване на звезди
политех.star groundsedсъс заземена неутрална точка
политех.star handleръкохватка с четири дръжки
политех.star navigationастронавигация
политех.star pinionверижно зъбно колело
политех.star pinionзвезда
ел.star pointнулева точка на звезда
политех.star shakeрадиална пукнатина
политех.star shellосветителен снаряд
добави значение или превод тук