fixed-point number

  • Изчислителна техника
  • число с фиксирана запетая
200 допълнителни резултата:
политех.absolute numberабсолютно число
мат.abstract numberабстрактно число
политех.acceptance numberприемателно число
политех.acetyl numberацетилно число
хим.acid numberкиселинно число
политех.aiming pointмерна точка
политех.algebraic numberалгебрично число
мат.amplitude of a complex numberаргумент на комплескно число
политех.angular pointвръх на ъгъл
политех.application pointточка на приложение
политех.approximate numberприближено число
мат.at a pointв околност на точка
мат.at infinity pointбезкрайно отдалечена точка
политех.atomic numberатомен номер
хим.atomic numberатомно число
жп.automatic pointстрелка с автоматично управление
политех.balance pointточка на равновесие
политех.ball-point penписалка-химикалка
политех.ball-point set screwфиксираш винт с полусферичен край
мат.bend pointекстремна точка
политех.bending yield pointграница на провлачване при огъване
мат.binary internal number baseвътрешна двоична система за изчисление
политех.binary numberдвоично число
мат.binary number systemдвоична бройна система
политех.binary number systemдвукомпонентна система
изч.binary pointдвоична запетая
политех.bisecting pointсреда на отсечка
политех.boiling pointтемпература на кипене
хим.boiling pointточка на кипене
политех.boom pointкрай на стрела на кран
политех.boundary pointгранична точка
политех.branch pointсъединителна точка
жп.branching pointразделителна стрелка
ел.breakdown pointпробивно напрежение
политех.breakeven pointграница на рентабилност
политех.breaking pointточка на разрушение, точка на разслояване
политех.breaking pointякост
политех.bromine numberбромно число
политех.bubble pointтемпература на кипене
политех.bubble pointначало на кипене
политех.burning pointтемпература на запалване
изч.call numberизвикващ параметър
тлф.call numberповикван номер
call pointпротивопожарен кран
политех.cavitation numberкавитационно число
политех.center pointцентър
политех.center pointцентрална точка, връх на центрово свредло
политех.centre pointцентър
политех.centre pointцентрална точка, връх на центрово свредло
политех.cetane numberцетаново число
политех.cetene numberцетеново число
политех.charge numberатомен номер
политех.check numberконтролно число
политех.check pointконтролна точка
check-pointконтролно-пропусквателен пункт
политех.chill pointтемпература на отделяне на парафина
политех.chill pointтемпература на отделяне на парафина в маслото
политех.chill pointтемпература на началото на замръзване на масло
жп.closing of pointблокиране на стрелка
политех.collision numberброй на сблъсквания
политех.common pointвъзлова точка
мор.compass pointрумб
политех.complex numberкомплексно число
политех.compressive-yield pointграница на провлачане при натиск
политех.condensation pointтемпература на кондензиране
политех.condensation pointточка на оросяване
политех.conditional break-pointспиране по зададен адрес
политех.cone pointконусен край
политех.cone-point screwвинт с конусен край
политех.congealing pointтемпература на желиране
политех.construction numberфабричен номер
политех.contact pointдопирна точка
политех.contact pointконтактна повърхнина
политех.control numberконтролно число
геод.control pointопорна точка
политех.control pointконтролна точка
политех.coordination numberкоординационно число
политех.copper numberмедно число
хим.critical pointкритична точка
политех.cross-pointпресечна точка
политех.crossover pointпресечна точка
политех.cryohydric pointкриохидратна точка
политех.cube of numberтрета степен на число
политех.cupped-point set screwфиксиращ винт с полусферично легло на края
политех.curve pointначало на крива
customer identification numberклиентски идентификационен номер
политех.customer numberабонатен номер
политех.cut-off pointточка на прекъсване
политех.datum pointначална точка
политех.dead pointмъртва точка
политех.decimal numberдесетично число
политех.decimal number systemдесетична бройна система
политех.decimal pointдесетична точка
изч.device numberномер на устройство
политех.dew pointточка на оросяване
политех.dew pointтемпература на кондензиране
политех.dew-pointтемпература на кондензиране
политех.dew-pointтемпература на оросяване
политех.dew-pointточка на оросяване
политех.dew-point indicatorуред за определяне точката на оросяване
политех.diamond-point dresserдиамантно устройство за заточване на абразивни инструменти
политех.diamond-point toolзаострен нож
ядр.difference numberизлишък на неутрони
политех.difference numberизотопно число
политех.dog pointцилиндричен край на болт
биол.double pointдвуточков
изч.double-length numberчисло с двойна дължина
политех.double-precision numberчисло с двойна точност
политех.drawing numberномер на чертеж
политех.drill pointнапречен ръб на свредло
политех.driving-point impedanceимпеданс в точката на възбуждане
политех.drop pointтемпература на кондензиране
политех.dry pointкрай на процеса на кипене
политех.effective atomic numberефективен атомен номер
политех.effective pointефективна точка
политех.effective quantum numberефективно квантово число
политех.end pointеквивалентна точка
политех.end pointеквивалентен пункт
политех.end-point analysisанализ на крайните резултати
политех.end-point controlрегулиране по изходни данни
политех.entry pointвходна точка
политех.equilibrium pointравновесна точка
политех.equivalent pointеквивалентна точка
мет.eutectic pointевтектична точка
политех.eutectic-point crystallizationевтектична кристализация
политех.even numberчетно число
опт.f numberотносително отверстие
политех.feed pointточка на захранване
политех.feed-point impedanceимпеданс в точката на възбуждане
политех.feeding pointточка на захранване
политех.figure numberномер на позиция
политех.filing numberномер на дело, номер на заявка
политех.filing numberрегистрациицонен номер
политех.fire pointточка на запалване
политех.first quantum numberглавно квантово число
five-pointпетстепенен
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
добави значение или превод тук