fixed-platform truck

  • Обща политехника
  • платформен кар без повдигателно устройство
199 допълнителни резултата:
авто.agitating truckавтобетоносмесител
авто.agitating truckавтосмесител
политех.agitator truckбетоновоз
политех.amphibian truckтоварен автомобил-амфибия
политех.barrow truckдвуколесна количка
авто.big truckтир
политех.block truckдвуколесна количка за единични товари
жп.bogie truckобръщаема количка
авто.bucket truckвишка
политех.camel-back truckтоварен автомобил с кабина над двигателя
авто.car transporter truckавтовоз
политех.cargo truckтоварен автомобил
политех.cattle truckтоварен автомобил за превозване на добитък
политех.cattle-transport truckтоварен автомобил за превозване на добитък
авто.cement truckциментовоз
cesspool truckфекалка
политех.cold-storage truckизотермичен фургон
авто.company truckавтокар
стр.concrete truckбетоновоз
политех.container lift truckконтейнероносеща количка с подемен механизъм
политех.container truckавтомобил-контейнеровоз
трансп.container truckконтейнеровоз
политех.conventional truckтоварен автомобил с кабина зад двигателя
политех.counterbalanced lift truckуниверсален кар високоповдигач
жп.crane truckкран
политех.crane truckколесен кран, автокран
политех.crane truckходова част на кран
политех.crash truckавариен автомобил
политех.crash truckавтомобил за техническа помощ
политех.cross-country truckтоварен автомобил с голяма преходност
софт.cross-platformкросплатформен
политех.cylinder truckколичка за превозване на бутилки за газ
политех.diesel engine truckтоварен автомобил с дизелов двигател
политех.diesel engine truckавотокар с дизелов двигател, дизелкар
мин.drill truckавтосонда
политех.drill truckсонда, монтирана на автомобил, пробивна каретка
политех.drive truckколичка със задвижващ двигател
авто.driver of a big truckтираджия
разг.driver of a frontload truckфадромаджия
политех.drop-side truckтоварен автомобил с подвижни бордове
политех.dry-batch truckтоварен автомобил за суха бетонна смес
авто.dump truckавтосамосвал
политех.dump truckавтомобил-самосвал
стр.dumpcrete truckбетоновоз
политех.electric industrial truckелектрокар
политех.elevating platform truckплатформен кар с повдигателно устройство
политех.engine-driven industrial truckмотокар
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
авто.flat deck truckбордови
авто.flat-bed truckбордови товарен автомобил
политех.flat-bed truckтоварен автомобил-платформа
авто.flatbed truckбордови товарен автомобил
политех.floor-hopper truckавтомобил, разтоварващ се от дъното на каросерията
политех.foot-control stand-on truckкар с крачно управление
под.-тр.fork lift truckвисокоповдигач
стр.forklift truckмотокар
политех.four-by-four truckтоварен автомобил с четири двигателни колела
политех.four-wheel-drive truckтоварен автомобил с четири двигателни колела
стр.front-loading truckфадрома
стр.frontload truckфадрома
политех.garbage truckавтомобил за смет
политех.hand truckръчна количка
политех.hand-control stand-on truckкар с лостово управление
политех.haulage truckтоварен автомобил-влекач
политех.heavy-duty truckтоварен автомобил с голяма товароносимост
политех.high-lift truckкар-високоповдигач с приложна точка на товара между опорите
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.ice truckмотокар
под.-тр.industrial truckкар
политех.island platformостровна платформа
политех.jubilee truckвагонетка
ав.launching platformстартова площадка
добави значение или превод тук