fixed clip

  • Обща политехника
  • неподвижно захващащ механизъм
194 допълнителни резултата:
ел.alligator clipпружинна захващаща клема
политех.attachment clipскоба
муз.audio clipаудиоклип
политех.battery-terminal clipклема на акумолатор
тех.binding clipзакрепваща скоба, стяга
политех.bonding clipмуфа за съединяване металните обвивки на тръбен проводник
clipклещи, стяга, скоба
clipдвижа се бързо, тичам
clipсилен удар
clipизговарям лошо, изяждам (срички, думи)
clipобръч, халка
clipстегалка
clipоткъс от време
clipклъцвам, подрязвам, кастря, окастрям, орязвам (с ножица), стрижа, остригвам
clipскорост на движение
clipудрям/цапвам силно
clipкламер
clipоткъс от филм
clipизмамвам, изигравам, ограбвам, нащърбявам (монета)
clipклипс, брошка
clipнастриг
тех.clipклампфа
ел.clipклема
политех.clipстягащ пръстен
политех.clipстягам
политех.clipзакрепвам, защипвам
политех.clipпружинна скоба
воен.clipпачка за патрони, пълнител
clipперфорирам (билет-трамваен и пр.)
clipизрезка (от вестник и пр.)
clipнамалявам (влияние и пр.)
clipсъкращавам (време на пътуване и пр.)
clipправя изрезки (от вестник и пр.)
clipзащипвам, закачвам, закопчавам, прикачам (с кламери и пр.)
политех.clip mercerizerверижна мерсеризирана машина
политех.clip ringпружинен пръстен
политех.clip sectorмъртъв сектор
политех.clip woodдървесни отпадъци
политех.clip-on gaugeизмервателен уред датчик, който се защипва
политех.connection clipсъединителна скоба
политех.connection clipбигла
политех.contact clipконтактна вилка
политех.cowling clipключалка на капака на двигател
политех.earthing clipзаземяваща скоба
политех.feeder clipфидерна скоба
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.fuse clipконтакт на предпазителен патрон
политех.grid clipпружинен контакт за свързване към решетъчен извод
политех.hinge clipшарнирна вилка
политех.hinged clipшарнирно окачена скоба
мех.non-fixedнезапънат
политех.pipe clipскоба за свързване на тръби
политех.rail clipрелсова скоба
политех.retaining clipфиксатор
политех.retaining clipаретир
политех.screw clipвинтова стяга
политех.semi-fixed girderполузакрепена греда
small clipклипче
spring clipкарабинка
spring clipкарабинен
политех.spring clipресорна скоба
тех.suspension clipподвеска
политех.suspension clipскоба за окачване
фин.tangible fixed assetдълготраен материален актив
политех.tube clipскоба за свързване на тръби
политех.undercarriage fixedнеприбиращ се колесник
муз.video clipвидеоклип
добави значение или превод тук