fixed-programme computer

  • Обща политехника
  • компютър с постоянна
200 допълнителни резултата:
изч.absolute programmeабсолютна програма
политех.accelerated test programmeпрограма за ускорени изпитвания
политех.action programmeпрограма за действие
изч.active programmeактивна програма
политех.ad hoc programmeспециална програма
изч.algorithmic computer structureалгоритмична структура на компютър
политех.allocation programmeпрограма за разпределение на ресурси
политех.analog computerаналогова изчислителна машина
политех.analogue-digital computerаналогово-цифров компютър
изч.assembled programmeасемблирана програма
изч.background programmeфонова програма
политех.bearing-distance computerнавигационно изчислително устройство
изч.benchmark programmeпрограма бенчмарк
политех.binary computerдвоична изчислителна машина
политех.broadcasting programmeрадиопрограма
политех.buffered computerбуфериран компютър
изч.called programmeизвиквана програма
изч.calling programmeизвикваща програма
авт.cell computerкомпютър за управление на производствен модул
изч.channel programmeканална програма
политех.check programmeконтролна програма
политех.coded programmeкодирана програма
изч.compiling programmeкомпилирана програма
computerизчислителна машина, компютър
computerкомпютър
computerкомпютърен
разг.computerкомп
политех.computer analysisдиагностичен анализ помощта на компютър
политех.computer architectureархитектура на изчислителна машина
политех.computer calculationизчисляване с компютър
политех.computer codeкомпютърен код
политех.computer codingпрограмиране на машинен език
политех.computer compatibilityсъвместимост на компютри
изч.computer configurationконфигурация на компютър
политех.computer controlкомпютърно управление
политех.computer data communication systemсистема за обмен на данни
политех.computer data hierarchy systemкомпютър, работещ с йерархия на данни
изч.computer data mediumмашинен носител на данни
политех.computer engineeringкомпютърна техника
политех.computer graphicsкомпютърна графика
политех.computer information reliabilityинформационна надеждност на компютър
политех.computer intelligenceмашинен интелект
политех.computer memoryпамет на изчислителна машина
политех.computer networkизчислителен комплекс
политех.computer operationкомпютърна операция
политех.computer operatorоператор на компютър
политех.computer programmeпрограма на изчислителна машина
политех.computer programmerспециалист по подготовка на програми за компютър
политех.computer programmingпрограмиране с изчислителна машина
политех.computer semeiologyизчислителна семиотика
политех.computer simulationкомпютърно симулиране
политех.computer simulatorустройство за моделиране на изчислителни машини
изч.computer sortingкомпютърно сортиране
политех.computer storageпамет на компютър
политех.computer synchronizationкомпютърна синхронизация
политех.computer systemизчислителна система
комп.computer systems technologyкомпютърни системи и технологии
мед.Computer Tomographyкомпютърна томография
политех.computer-aided computerизвършен с помощта на компютър
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.computer-aided engineeringкомпютризирано проектиране и управление на производството
политех.computer-aided instructionобучение с компютър
политех.computer-aided manufacturingкомпютризирано производство
политех.computer-aided planningкомтотризирано планиране
политех.computer-aided productionпроизводство с компютърно управление
политех.computer-aided productionкомпютризирано производство
политех.computer-aided programmingпрограмиране с изчислителна машина
политех.computer-aided tomographyкомпютърна томография
политех.computer-aided translationпревод с помощта на компютър
политех.computer-assisted translationпревод с помощта на компютър
политех.computer-independent languageмашинно-независим език
политех.computer-integrated manufacturingпроизводство с комплексно компютърно управление
политех.computer-oriented languageмашинно-ориентиран език
политех.computer-oriented production managementуправление на производството с използване на компютър
авт.control computerкомпютър за управление на технологични процеси или съоръжения
политех.control programmeуправляваща програма
нав.course computerизчислител на курса
политех.crash programmeпрограма, която изисква срочно изпълнение
политех.crash programmeсрочна програма
политех.diagnostic programmeдиагностираща програма
политех.diagnostic programmeпрограма за диагностициране
политех.digital computerцифрова изчислителна машина
политех.digital computerцим
изч.disk pack initialization programmeпрограма за инициализиране на дискови пакети
политех.electronic computerелектроноизчислителна машина
политех.electronic computerеим
изч.error processing programmeпрограма за регистриране и обработка на грешки
политех.executive programmeизпълнителна програма
политех.fifth-generation computerкомпютър от пето поколение
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
добави значение или превод тук