fixed light

  • Обща политехника
  • постоянно осветление
199 допълнителни резултата:
политех.active matrix organic light emitting diodeорганичен светодиод с активна матрица
политех.alert lightлампа за сигнализиране на тревога
политех.ambient lightсветлина на обкръжаващата среда
политех.ambient light filterсенник
политех.angle light fittingосветително тяло с косо излъчване
политех.arc lightдъгова лампа
политех.arc lightсветлина от дъгова лампа
политех.artificial lightизкуствена светлина
опт.back lightконтражур
авто.back-up lightфар за заден ход
театр.batten lightсофит
театр.batten lightсофитен
Bengal lightбенгалски огън
политех.black lightултравиолетова светлина
политех.blinker lightмигаща светлина
театр.border lightсофит
политех.boundary lightограничаваща светлина
политех.brillovin light amplifierусилвател на брилюеново светлинно излъчване
политех.bunch lightстатичен рефлектор с група лампи
тех.ceiling lightплафон
политех.ceiling light fittingтаванно осветително тяло
политех.code lightкодов сигнален фенер
политех.coherent light absorptionпоглъщане на кохеретно светлинно излъчване
политех.coherent-light amplifierлазерен усилвател
политех.collimated lightнасочена светлина
жп.color light signalsсветофор
жп.colour light signalsсветофор
политех.concentrated lightнасочена светлина
политех.danger lightсветлинен сигнал за опасност
политех.dead lightсляп прозорец
политех.dial lightлампичка за осветяване на скала
политех.diffraction of lightдифракция на светлина
политех.diffuse lightразсеяна светлина
авто.dim lightблизка светлина
авто.dimmed lightблизка светлина
политех.dispersion of lightдисперсия на светлината
политех.down lightосветително тяло с насочена светлина
политех.driving lightдълга светлина
политех.drop lightспускащ се прозорец
ел.electric lightелектроосветление
политех.electric lightелектрическо осветление
политех.electric lightелектрическа светлина
политех.emergency lightаварийна сигнална лампа
политех.fan-lightнадкемпферен прозорец
политех.fast to lightсветлоустойчив
политех.fire-warning lightлампа за пожарна сигнализация
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.flash lightмигаща светлина
политех.flash lightджобно фенерче
flash-lightджобно фенерче
политех.flashing lightмигаща светлина
политех.flashing-light signalпробляскващ сигнал
head lightфар, прожектор
мин.head lightминьорска лампа на каска
тлв.high-light automaticallyнагласяване яркоста на най-светлата точка
тлв.high-light brightnessмаксимална яркост
indentification lightопознавателна светлина
политех.indicating lightсигнална лампа
политех.indicator lightсигнална лампа
политех.indirect light fittingосветително тяло за непряко осветление
interference of lightинтерференция на светлината
политех.intermittent lightпрекъсваща сигнална светлина
политех.landing lightсамолетен фар за приземяване
арх.lantern-lightпрозорец за горно осветление
политех.lantern-lightоберлихт
изк.leaded lightвитраж
lightогънче
политех.lightсветлина
политех.lightсветя
политех.lightосветление, лампа
политех.lightсветлинен
политех.lightтънък
добави значение или превод тук