fixed route taxi driver

  • Разговорно, Транспорт
  • маршруткаджия
199 допълнителни резултата:
air-routeвъздушен път
политех.alternate routeвариантен маршрут
трансп.bike taxiвелотакси
трансп.bike taxiвелорикша
bus routeавтобусна линия
политех.canal routeтрасе на канал
политех.closed routeзатворен маршрут
жп.conflicting routeвраждебен маршрут
политех.cotter driverсекач за избиване на шпонки
политех.crane driverкрановик
политех.detour routeобходен маршрут
политех.direct routeориентиран маршрут
политех.dog driverщифт на сърце, зацепващ елемент
driverватман, колар, кочияш, файтонджия
driverпастир, овчар, кравар
driverшофьор, водач
сп.driverвид стик за голф
сп.driverдрайвър
тех.driverзадвижващо колело, механизъм за привеждане в движение
кораб.driverдвижител
софт.driverдрайверен
софт.driverдрайвер
политех.driver amplifierусилвател на мощност
политех.driver chuckводеша шайба
авто.driver of a big lorryтираджия
авто.driver of a big truckтираджия
разг.driver of a front loaderфадромаджия
разг.driver of a frontload truckфадромаджия
разг.driver of VW Golfголфаджия
рад.driver stageзадаващо стъпало
политех.driver tubeуправляваща електронна лампа
политех.driver wheelводещо колело
политех.driver-power-amplifier modulatorмодулатор в предварително стъпало и усилвател на мощност
политех.duct routeмногоизходна канализация
политех.emergency routeзапасен път
политех.engine driverмашинист
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.forked-screw driverвилкообразна отвертка
политех.heart driverсърце за стругова обработка
политех.key driverсекач за избиване на шпонки
политех.lined routeустановен маршрут
политех.main routeосновно направление
политех.mixed en routeсмесен по време на транспортирането
мех.non-fixedнезапънат
политех.open routeотворен маршрут
политех.optional routeвариантен маршрут
политех.pile driverпилотонабивачка
политех.piston driverбутален прът
политех.quill driverподвижна втулка за свързване на валове
политех.radio relay routeрадиорелейно трасе
re-routeпренасочвам
политех.regular routeустановен маршрут
политех.ridge routeтрасе на път по вододел
routeтракт
routeмаршрутен
routeтрасови
политех.routeразработвам маршрут
политех.routeтрасе, курс
воен.routeопределен маршрут за преход
routeмаршрут, курс, път (и прен.)
инф.routeмаршрутизирам
политех.route cardмаршрутна карта
политех.route interlockingмаршрутна централизация
политех.route lengthдължина на маршрут
жп.route leverмаршрутна ръчка
политех.route mapмаршрутна карта
политех.route sheetмаршрутна технологична карта
политех.route signalмаршрутен сигнал
политех.route signallingмаршрутна сигнализация
геод.route surveyмаршрутна снимка
политех.route traverseокомерна снимка, пътен полигон
политех.route traverseмаршрутна снимка
добави значение или превод тук