fixed ratio

  • Обща политехника
  • постоянно отношение
  • постоянна пропорция
198 допълнителни резултата:
изч.activity ratioкоефициент на използваемост
политех.amplitude-suppression ratioкоефициент на потискане на амплитудната модулация
политех.anisotropy ratioкоефициент на анизотропия
политех.aperture ratioотносителен отвор
тлв.aspect ratioформат на изображение
политех.atomic ratioатомно отношение
политех.attenuation ratioстепен на затихване
стр.balanced steel ratioуравновесен процент на армировката
рад.band-width shape ratioкоефициент на правоъгълност
текст.bath ratioмодул на баня
политех.bore-stroke ratioотношение между вътрешния диаметър на цилиндър и хода на бутало
политех.braking ratioспирачен коефициент
тлф.break-make ratioимпулсно отношение
ядр.breeding ratioкоефициент на възпроизвеждане
политех.carrier-to-noise ratioотношение носещ сианал-шум
стр.cement-water ratioводоциментово отношение
застр.claims ratioощетимост
мет.coke ratioсъотношение на кокс към останалите компоненти в шихта
политех.compression ratioстепен на на сгъстяване
политех.constant-ratio codeкод с постоянно отношение
политех.contact ratioпродължителност на сцепване
политех.contact ratioстепен на препокриване
политех.contraction ratioкоефициент на свиване
политех.contrast ratioкоефициент на контрастност
ел.control ratioкоефициент на усилване
политех.control ratioтангенс от ъгъла на наклона на характеристика
рад.conversion gain ratioкоефициент на усилване при преобразуване
ядр.conversion ratioкоефициент на конверсия
политех.conversion ratioкоефициент на превръщане
политех.cost-to-performance ratioотношение на цената към производителността
ел.current ratioкоефициент на трансформация на тока
политех.cylinder ratioотношение между вътрешния диаметър на цилиндър и хода на бутало
политех.damping ratioкоефициент на затихване
политех.density ratioотносителна плътност
политех.depth-to-span ratioотношение на височината към светлия отвор
политех.destribution ratioкоефициент на разпределение
тлв.detail-contrast ratioконтраст на детайли
политех.detail-contrast ratioкоефициент на контрастност на отделни детайли
политех.detrusion ratioкоефициент на хлъзгане
политех.deviation ratioкоефициент на отклонение
политех.deviation ratioиндекс на модулация
тлв.dimensional ratioформат на кадър
политех.direct ratioправа пропорционалност
изч.disturb ratioкоефициент на запълване на импулси
политех.divergence ratioстепен на разширение
изч.duty ratioкоефициент на запълване на импулси
политех.dynamic equilibrium ratioкоефициент на динамично равновесие
политех.efficiency ratioотносителен кпд
политех.elastic ratioотношение на модулите на еластичност на две тела
политех.endurance ratioкоефициент на умора
политех.expansion ratioстепен на разширение
политех.extrusion ratioстепен на свиване при екструдиране
политех.fatigue ratioкоефициент на умора
политех.feedback ratioкоефициент на обратна връзка
политех.field weakening ratioстепен на отслабване на поле
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
ел.forward current-transfer ratioкоефициент на предаване на тока в права посока
политех.forward current-transfer ratioкоефициент на усилване по ток
рад.front-to-back ratioкоефициент на приемане фронт-тил
политех.front-to-back ratioкоефициент на защитно действие
рад.front-to-rear ratioкоефициент на приемане фронт-тил
политех.front-to-rear ratioкоефициент на защитно действие
политех.gear reduction ratioпредавателно отношение
физ.giromagnetic ratioжиромагнитно отношение
политех.high-ratio gearпредавка с голямо предавателно число
тех.image ratioформат на изображение
политех.impulse ratioкоефициент на запълване на импулси
политех.impulse ratioимпулсно отношение
изч.input-output ratioотношение на броя на входовете към броя на изходите
политех.intermodulation ratioкоефициент на взаимна модулация
физ.isotope ratioизотопно отношение
политех.lay ratioкоефициент на усукване
добави значение или превод тук