fixed-rate flow

  • Обща политехника
  • постоянен разход
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive-flow machiningструйно-абразивна обработка
политех.absolute reaction rate theoryтеория за абсолютните скорости на реакциите
политех.absorption rateскорост на поглъщане
политех.absorption rateинтензивност на поглъщане
политех.accelerated flowускорено течение
политех.accuracy rateстепен на точност
мин.advance rateскорост на напредване
политех.air-flow controllerрегулатор за разхода на въздух
политех.air-flow meterветромер
политех.air-flow resistanceаеродинамично съпротивление
елн.angle of current flowъгъл на отсечката на протичането на ток
политех.angular rateъглова скорост
политех.ascensional rateскорост на изкачване
политех.ascensional rateподемна скорост
политех.at a uniform rateинтензивност на поглъщане
политех.at a uniform rateскорост на поглъщане
политех.axial flowосов поток
политех.axial flowосово течение
политех.axial-flow blowerаксиален компресор
политех.axial-flow compressorаксиален компресор
политех.axial-flow fanосов вентилатор
политех.axial-flow jet engineосов реактивен двигател
политех.axial-flow pumpаксиална помпа
политех.axial-flow turbineаксиална турбина
политех.axial-flow turbojetтурбореактивен двигател с осов компресор
политех.backward flowнасрещен поток
политех.backward flowпротивоток
политех.base flowотток на почвена вода
фин.base interest rateосновен лихвен процент
политех.base-wage rateосновен размер на заплата
изч.bit rateскорост на предаване на информация
политех.blade-to-blade flowмеждулопатково течение
физиол.blood flowкръвоток
политех.boiler steam rateпаропроизводителност на котел
политех.burn-off rateскорост на стопяване
политех.burning rateспецифично топлинно натоварване на скара
политех.burning rateскорост на горене
ядр.capture rateскорост на захващане
ел.charging rateскорост на зареждане
политех.charging rate relayреле за дозиране на зареждането
политех.circular flowкръгов поток
политех.circular flowкръгово течение
политех.circulating flowциркулационен поток
политех.circulation rateскорост на циркулация
застр.claim rateощетимост
застр.claims rateощетимост
политех.clean flowбезвихрово течение
политех.clean flowбезвихров поток
политех.clock rateчестота на тактови импулси
политех.clock rateтактова честота
политех.cold flowпластично течение
политех.cold flow turningспининговане, изтегляне на струг
фин.collection rateсъбираемост
ядр.collision rateинтензивност на сблъскване
политех.combination rateкомбинирана тарифа
политех.combined-flow turbineтурбина на франсис
политех.combustion rateтоплинно напрежение на скара
политех.combustion rateскорост на процес на горене, интензивност на горене
политех.compression flowтечение под действие на налягане
мин.con-flowнасочен против потока
политех.constant flowпостоянна течение
тех.consumption rateразходна норма
политех.conversion rateскорост на превръщане
политех.cool-down rateскорост на охлаждане
политех.corrosion rateстепен на корозия
ядр.count rateскорост на броене
counter-current flowпротивопоточен
политех.counter-current flowнасрещен поток
политех.counter-current flowпротивоток
политех.counter-current-flow condenserпротивотоков кондензатор
counter-flowпротивопоточен
ам.countercurrent flowпротивопоточен
ядр.counting rateскорост на броене
ядр.counting rate indicatorиндикатор на скоростта на броене
политех.counting-rate meterброяч на честотата на импулси
мех.creep rateскорост на пълзене
политех.critical rateкритична скорост
политех.cross-flowнапречно течение
политех.cross-flowнапречен поток
политех.crystallization rateскорост на кристализация
политех.current flowелектрически поток
изч.data flowпоток на данни
изч.data flow diagramблоксхема на преминаване на данни
изч.data processing rateскорост на обработване на данни
изч.data rateскорост на предаване на данни
политех.day-rate paymentзаплащане на ден
физ.decay rateскорост на разпадане
геол.decay rateскорост на изветряване
хим.decomposition rateскорост на разпадане
политех.deposition rateскорост на отлагане
политех.design flowизчислен разход
политех.diagonal-flow turbineрадиално-осова турбина
политех.direct-flowправотоков
политех.direct-flow compressorправотоков компресор
ел.discharge rateскорост на разреждане
политех.discharge rateрежим на разреждане
ядр.dosage rateмощност на доза
ядр.dose-rate meterдозиметър
ядр.dose-rate monitorмонитор на мощност на доза
тех.double-flowдвупоточен
политех.double-flow engineдвуконтурен турбореактивен двигател
политех.double-flow turbineдвупоточна турбина
тех.double-rateдвускоростен
ел.double-rateдвутарифен
политех.double-rate meterдвутарифен електромер
политех.down flowнизходящ поток
политех.down flowпреливна тръба
политех.down-flow pipeизпускателна тръба
политех.downstream flowнизходящ поток
политех.downstream flowпреливна тръба
политех.downward flowнизходящ поток
политех.downward flowпреливна тръба
политех.drag flowувлечен поток
политех.drag-flow pumpпомпа, създаваща увлечен поток
политех.dry-weather flowсредно водно-количество на реките в период на ниските води
политех.dry-weather flowниско водно ниво
политех.dual-rate springресор с променлива характеристика
политех.duration of flowобезпеченост на оттока
политех.earned period rateсредночасова заплата
политех.earned rateсредночасова заплата
политех.ebb-and-flowприлив и отлив
политех.eddying flowтурбулентно течение
политех.eddying flowтурболентен поток
политех.electron flowелектронен поток
политех.emission rateинтензивност на излъчване
политех.emission rateизлъчвателна способност
политех.energy flowпоток енергия
политех.equilibrium flowравновесен поток
политех.equilibrium flowравновесно течение
изч.error rateстепен на погрешност
политех.error rateчестота на грешки
erythrocyte sedimentation rateскорост на утаяване на еритроцитите
политех.evaporation rateскорост на изпарение
фин.exchange rateвалутен курс
политех.exchange rateскорост на обмен
политех.excitation flowпоток на възбуждане
политех.expansion rateскорост на разширение
ядр.exposure rateмощност на облъчване
политех.failure rateчестота на повреди
тлв.field rateчестота на полукадри
тлв.field-repetition rateчестота на полукадри
воен.fire rateскорост на стрелба
политех.firing rateинтензивност на горене
политех.firing rateразход на гориво
политех.first-rateпървостепенен
политех.first-rate qualityнай-високо качество
ядр.fission rateинтензивност на делене
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
добави значение или превод тук