fixed-tuned amplifier

  • Обща политехника
  • усилвател с фксирана настройка
200 допълнителни резултата:
политех.acoustic amplifierакустичен усилвател
политех.acoustic wave amplifierусилвател на акустични вълни
amplifierлеща (на микроскоп)
елн.amplifierусилвател
опт.amplifierпречупваща леща зад обектива на микроскоп
политех.amplifier gainусилване на усилвател
рад.amplifier stageусилвателно стъпало
политех.amplifier-invertorусилвател-инвертор
политех.amplifier-rectifierусилвател-изправител
политех.amplitude-modulated amplifierусилвател на амплитудно модулирани сигнали
политех.antenna amplifierантенен усилвател
политех.atomic amplifierатомен усилвател
политех.audio-frequency amplifierусилвател на звукови честоти
политех.audio-power amplifierмощен нискочестотен усилвател
политех.balanced-valve amplifierдвутактен усилвател
политех.bandwidth-limiting amplifierусилвател, ограничаващ лентата на пропусканите честоти
политех.beam-plasma amplifierплазменолъчев усилвател
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.bipolar amplifierусилвател с биполярен транзистор
тлв.blue amplifierусилвател на синия сигнал
политех.booster amplifierпредусилвател на висока честота
политех.bootstrap amplifierусилвател с компенсираща обратна връзка
рлк.bore-sight servo amplifierследящ усилвател
политех.bridge amplifierмостов измервател
политех.brillovin light amplifierусилвател на брилюеново светлинно излъчване
политех.broadband amplifierшироколентов усилвател
политех.buffer amplifierбуферен усилвател
политех.burst amplifierусилвател на сигнал на блесване
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.camera amplifierусилвател в предавателна камера
политех.carrier amplifierусилвател на сигнали с носеща честота
политех.cascade amplifierкаскаден усилвател
политех.cathode-coupled amplifierусилвател с катодна връзка
политех.cathode-input amplifierусилвател със заземена решетка
политех.cathode-loaded amplifierусилвател с катоден товар
политех.charge amplifierелектрометричен усилвател
политех.choke-coupled amplifierдроселен усилвател
политех.chopping amplifierусилвател с прекъсвач
политех.clamped amplifierусилвател с фиксиране
политех.coherent-light amplifierлазерен усилвател
политех.coincidence amplifierусилвател със схема на съвпадения
политех.coincidence amplifierусилвател на строб импулси
тлв.colour amplifierусилвател на канала за цветността
политех.common-base amplifierусилвателно стъпало с обща база
политех.common-collector amplifierусилвателно стъпало с общ колектор
политех.common-drain amplifierусилвател с общ дрейн
политех.common-emitter amplifierусилвателно стъпало с общ емитер
политех.common-gate amplifierусилвател с общ гейт
политех.common-source amplifierусилвател с общ сорс
политех.compensated amplifierусилвател с честотна корекция
политех.complementing amplifierинвертиращ усилвател
политех.compressor amplifierкомпресорен усилвател
политех.condensor-transmitter amplifierусилвател за кондензаторен микрофон
политех.contact amplifierконтактен усилвател
политех.contact-modulated amplifierусилвател с прекъсвач
политех.conversion amplifierстъпало на усилвателя на мощност
политех.crossed-field amplifierусилвател с кръстосани полета
политех.crystal amplifierкристален усилвател
политех.current amplifierусилвател на ток
политех.cyclotron-wave amplifierусилвател на циклотронна вълна
политех.dackward-wave amplifierусилвател с обратна вълна
политех.darlington amplifierусилвател на дарлингтон
политех.decade amplifierдекаден усилвател
рлк.deflection amplifierусилвател на развивка
политех.degenerative amplifierусилвател с отрицателна обратна връзка
политех.delay amplifierусилвател със закъснителна линия
политех.dielectric amplifierдиелектрически усилвател
политех.difference amplifierдиференциален усилвател
политех.differential amplifierдиференциален усилвател
политех.differentiating amplifierдиференциращ усилвател
политех.diode amplifierдиоден параметричен усилвател
политех.dipole amplifierдиелектричен усилвател
политех.direct-couple amplifierусилвател с непосредствена връзка
политех.direct-current amplifierпостояннотоков усилвател
рлк.direct-noise amplifierправошумящ усилвател
политех.directional parametric amplifierеднопосочен параметричен усилвател
политех.distributed amplifierусилвател с разпределени параметри
политех.doherty amplifierусилвател на доерти
политех.double-note amplifierдвустъпален усилвател на звукова честота
политех.double-sideband amplifierдвулентов усилвател
политех.double-stream amplifierдвупоточен усилвател
политех.double-tuned amplifierусилвател с два резонансни кръга
политех.double-tuned circuitryсхеми двойна настройка
политех.drift-corrected amplifierусилвател с корекция
политех.drift-free amplifierусилвател без дрейф
политех.driver amplifierусилвател на мощност
политех.driver-power-amplifier modulatorмодулатор в предварително стъпало и усилвател на мощност
политех.dual-channel amplifierдвуканален усилвател
политех.duplex amplifierдуплексен усилвател
политех.duplicating amplifierкопиращ усилвател
тлв.dynamic-convergence amplifierусилвател на напрежение за динамично фокусиране
политех.earlike-response amplifierусилвател с честотна характеристика от типа на човешкото ухо
политех.elastic-wave amplifierусилвател на пъргава вълна
политех.electrochemical amplifierелектрохимичен усилвател
политех.electrometric amplifierелектрометричен усилвател
политех.electron-beam plasma amplifierелектроннолъчев плазмен усилвател
политех.electron-beam plasma interaction amplifierелектроннолъчев плазмен усилвател
политех.electron-phonon amplifierелектрон-фононен усилвател
политех.electronic amplifierелектронен усилвател
политех.emitter-follower amplifierусилвател с общ колектор
политех.emitter-follower amplifierемитерен повторител
политех.error amplifierусилвател на разсъгласуване
политех.etched amplifierусилвател с печатни схеми
политех.fabry-perot amplifierусилвател с интерферометър на фабри-перо
политех.fast-response amplifierбързодействуващ усилвател
политех.feedback amplifierусилвател с обратна връзка
политех.ferrite amplifierферитен усилвател
политех.ferroelectric amplifierфотоелектричен усилвател
политех.ferromagnetic amplifierферомагнитен усилвател
политех.ferromagnetically tuning amplifierусилвател с феромагнитна пренастройка на резонаторите
политех.field amplifierусилвател на тока за подмагнитване
политех.field-effect transistor amplifierусилвател с полеви транзистор
политех.final amplifierкраен усилвател
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
добави значение или превод тук