fixed-frequency generator

  • Електричество и електротехника
  • генератор със стабилна честота
200 допълнителни резултата:
политех.absorption frequency meterпоглъщащ абсорбционен вълномер
политех.acceleration generatorгенератор с пропорционално увеличаване на напрежението
зав.acetylene generatorацетиленов генератор
политех.acoustic frequencyзвукова честота
политех.acoustic generatorзвукоизлъчвател
политех.acoustic generatorгенератор на звукови трептения
политех.acoustical frequencyзвукова честота
политех.acyclic generatorявнополюсен генератор
политех.air-ground radio frequencyчестота на радиовръзката в канала въздух-земя
политех.alien frequencyстранична честота
политех.alpha cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с обща база
политех.alternating-current generatorгенератор на променлив ток
политех.amplidyne generatorамплидинен генератор
политех.amplitude-frequency characteristicамплитудно-честотна характеристика
политех.anemo-electric generatorветроелектрически генератор
ак.anti-resonance frequencyантирезонансна честота
политех.arc-welding generatorгенератор за електродъгово заваряване
политех.atomic frequency standardатомен еталон за честота
политех.audible frequencyзвукова честота
политех.audio-frequencyзвуково-честотен
политех.audio-frequencyзвуков честота
политех.audio-frequencyчестота в границите на чуваемост
политех.audio-frequency amplifierусилвател на звукови честоти
политех.audio-frequency bandобхват на звуковите честоти
политех.audio-frequency generatorнискочестотен генератор
политех.audio-frequency meterчестотомер за звукови честоти
политех.audio-frequency oscillatorзвуков генератор
политех.audio-frequency transformerтрансформатор на звукови честоти
политех.audio-frequency triodeнискочестотен триод
политех.audio-frequency waveвълна със звукова честота
политех.audio-frequency waveзвукова вълна
политех.automatic frequency matcherавтоматично устройство за изравняване на честотата
политех.automatic generatorгенератор с автоматично управление
политех.auxiliary generator setспомагателен генераторен агрегат
политех.axle-driven generatorосов генератор
политех.back-coupled generatorгенератор с обратна връзка
политех.base frequencyосновна честота
политех.basic frequencyосновна честота
политех.beat frequencyчестота на биене
политех.beta cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с общ емитер
политех.bevel-gear generatorмашина за нарязване на конусни зъбни колела по метода на обхождането
политех.blanketing frequencyзаглушаваща честота
политех.blocking generatorблокинг-генератор
мин.boulder frequencyпроцент негабаритни късове
политех.boundary frequencyгранична честота
политех.break frequencyчестота на спрягане
политех.brust frequencyчестота на пакет синусоидни трептения
политех.buck-boost generatorповишаващо-понижаващ бустер
политех.buck-boost generatorволтодобавъчен генератор с двупосочно действие
тлф.call frequencyповиквателна честота
политех.capacitive-sawtooth generatorгенератор на трионообразно напрежение с натрупващ кондензатор
политех.capacity frequency factorкоефициент на изменение на капацитета на кондензатор в зависимост от честотата
зав.carbide-feed generatorацетиленов генератор система карбид във вода
зав.carbide-to-water generatorацетиленов генератор система карбид във вода
политех.carrier frequencyносеща честота
политех.carrier frequency rangeобхват на носещ честоти
политех.carrier generatorгенератор на носеща честота
политех.carrier-frequency amplificationусилване на носеща вълна
рад.carrier-frequency stabilityстабилност на носещата честота
политех.cascade generatorкаскаден генератор
рад.cavity-frequency meterвълномер с обемен резонатор
политех.centre frequencyсредна честота
изч.character generatorзнаков генератор
политех.characteristic frequencyхарактеристична честота
политех.circular frequencyкръгова честота
политех.clock frequencyтактова честота
политех.clock-pulse generatorгенератор на тактови импулси тактов генератор
ен.co-generatorкогенератор
политех.collision frequencyчестота на сблъскване
тлв.colour subcarrier frequencyцветова носеща честота
тлв.colour-sampling frequencyчестота на комутиране на цветовете
политех.commercial frequencyпромишлена честота
политех.compound frequencyсъставна честота
политех.compound generatorгенератор със смесено възбуждане
политех.consequent pole generatorгенератор с редуващи се възбудителни полюси
политех.constancy of frequencyпостоянство на честотата
политех.constant-current generatorгенератор за постоянен ток
политех.constant-potential generatorгенератор на постоянно напрежение
политех.constant-power generatorгенератор с постоянна мощност
политех.constant-voltage generatorгенератор на постоянно напрежение
политех.control generatorуправляващ генератор
политех.corner frequencyчестота на спрягане
политех.critical frequencyкритична честота
политех.cross-connected generatorгенератор с напречно поле
ак.cross-over frequencyразделителна честота
политех.crystal frequencyрезонансна честота на пиезокристал
политех.cumulative frequency functionфункция на разпределение
политех.current generatorгенератор на ток
политех.cut-off frequencyгранична честота
политех.cut-off frequencyкритична честота, честота на срез
политех.cycle frequencyчестота на цикли
политех.cycle generatorгенератор с променлива честота
политех.cyclic frequencyкръгова честота
политех.cyclotron frequencyциклотронна честота
изч.data generatorгенератор на данни
тлв.deflection generatorгенератор за отклонение и развивка
политех.delay generatorгенератор на задръжка
тех.diesel generatorдизелагрегат
тех.diesel generatorдизелгенератор
тех.diesel-generatorдизелгенераторен
политех.difference frequencyчестота на биене
политех.differential generatorдиференциален селсин
рад.diplex generatorлампов генератор с едновременно възбуждане на трептения с две честоти
зав.dipping-type generatorацетиленов генератор система карбид във вода
политех.direct frequency modulationнепосредствена честотна модулация
политех.direct-coupled generatorгенератор, съединен непосредствено с двигател
политех.direct-current generatorгенератор на постоянен ток
политех.disturbing frequencyсмущаваща честота
политех.dominant frequencyдоминираща честота
политех.doppler frequencyдоплерова честота
политех.dot frequencyчестота на точките на мозайка
политех.double frequencyдвойна честота
политех.double-current generatorгенератор на постоянен и променлив ток
политех.drive-pulse generatorгенератор на възбуждащи импулси
политех.dropping-voltage generatorгенератор с падаща характеристика на напрежението
политех.dual-frequency motorдвучестотен електродвигател
политех.elastic restraint generatorгенератор с еластично напрежение
политех.elastic restraint generatorзатихвателен генератор
ел.electric generatorелектрогенератор
политех.electric generatorелектрически генератор
политех.electrolytic generatorгенератор за галванични цели
политех.electromagnetic generatorелектромагнитен генератор
политех.electron-beam generatorелектроннолъчев генератор
политех.electronic generatorлампов генератор
политех.electronic generatorосцилатор
политех.electronic marker generatorелектронен генератор на калибрационни марки
политех.electrostatic generatorелектростатичен генератор
тех.emergency frequencyаварийна честота
политех.engine-driven generatorзаряден генератор със задвижване от двигателя
политех.excitation frequencyвъзбудителна честота
политех.excitation of generatorвъзбуждане на генератор
политех.failure-mode frequency analysisанализ на повтаряемостта на спиране поради повреди от определен вид
политех.feedback generatorгенератор с обратна връзка
тлв.field frequencyчестота на полукадрите
политех.field frequencyчестота на поле
тлв.field frequency controlрегулиране на честотата по кадри
рад.filament generatorизточник за отоплителен ток
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
добави значение или превод тук