fixed spark gap

  • Обща политехника
  • искров отвод с постоянна междина
199 допълнителни резултата:
политех.advanced sparkпредварително запалване
политех.air gapвъздушна междина
политех.air-gap fluxмагнитен поток във въздушна междина
политех.air-gap leakageдиференциално разсейване
ел.air-gap pullпритегателна сила във въздушен процеп
политех.air-gap transformerтрансформатор с въздушна междина
политех.air-gap trimmerвъздушен тример
политех.air-gap trimmerтример с диелектрик въздух
рад.anchor gapискрова междина в кръга на приемно-предавателна антена
политех.annular gapпръстеновиден процеп
политех.arc gapдъгова междина
политех.back gapзаден процеп
политех.band-gap laser actionлазерен ефект при междузонни преходи
рад.chaffee spark gapискрище с електроди от мед и алуминий в атмосфера от влажен водород
мин.chute gapлюков затвор
ел.circuit-gap admittanceпълна проводимост на въздушна междина
политех.contact gapконтактно разстояние
ел.contact-spark quenchingгасене на искренето на контакт
политех.coordinating spark gapкоординираща искрова междина
политех.coordination gapкоординиращ отвод
политех.differential gapнерегулируем интервал
политех.discharge gapразрядна междина
политех.early sparkпредварително запалване
политех.effective gap capacitanceеквивалентен капацитет на пространство за взаимодействие
политех.effective gap lengthеквивалентна широчина на процепа
политех.electric sparkелектрическа искра
политех.electric-spark machiningелектроискрова механична обработка
политех.electronic gap admittanceелектронна пълна проводимост на междина
физ.energy gapенергиен интервал
политех.expansion gapтемпературна хлабина
стр.expansion gapтоплинна фуга
изч.file gapмеждуфайлов интервал
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.front gapпреден процеп
gapпразнина, празнота, пропуск, пауза
gapбездна, пропаст, различие
gapпролука, зев, дупка, празно място/пространство
gapнесьответствие
gapпробойна
gapпролом, дефиле, клисура, дерe
ел.gapискрова междина
политех.gapразрядник, междуконтактно разстояние, липса на сигнал
политех.gapхлабина, отвор, процеп, пролука, фуга, разлика, интервал, прекъсване
политех.gap admittanceпълна проводимост на процеп
ел.gap arresterразрядник с искрова междина
ел.gap arrestorразрядник с искрова междина
политех.gap bedтяло с вдлъбнатина
политех.gap bedтяло с кухина
политех.gap blockмост на струг
политех.gap bridgeмост
политех.gap chokeдросел с желязна сърцевина
политех.gap clearanceхлабина в мястото на съединението
ак.gap effectвлияние на широчината на процеп
политех.gap effectефект на процепа
политех.gap latheструг с прорез в тялото
политех.gap lengthдействителна широчина на процепа
политех.gap lessплътно допрян
политех.gap reluctanceмагнитно съпротивление на въздушна междина
политех.gap rollковашки валец
политех.gap sectionнай-широко сечение на отвора между валци
политех.gap-mill forgingизработване чрез коване на ковашки валци с последователно разположени калибри
политех.gas-filled gapгазонапълнен разрядник
политех.glow gapстълб на тлеещ разряд
политех.horn gapискрова междина на рогов разрядник
политех.horn gapрогов разрядник
политех.ignition sparkзапалителна искра
политех.input gapвходна междина
политех.interaction gapмеждина за взаимодействие
изч.interblock gapмеждублоков интервал
политех.interblock gapмеждузонов интервал
изч.interrecord gapинтервал между записи
политех.jump of sparkпрескачане на искра
добави значение или превод тук